Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:21:30+01:00
Program prewencyjny "Stop chuliganom" jest kolejnym krokiem do poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Suwałk. Jego wdrożenie wynika z tego, że mieszkańcy w mniejszym stopniu obawiają przestępstw, a w większym stopniu boją się wybryków chuligańskich, zakłócania ładu i porządku, ciszy nocnej, pijących alkohol na ulicach i innych podobnych zachowań. Wskazują na to badania opinii społecznej.
Liczba i charakter wykroczeń ma zasadnicze znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Natomiast stopień realnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest miernikiem realizacji zadań przez policjantów.
Program nakreśla cele jakie stawia sobie Komenda Miejska Policji z zakresie zwalczania wykroczeń oraz wskazuje sposoby działań prowadzących do realizacji celów.
Program ten jest jednym z elementów realizowanego przez KMP w Suwałkach oraz inne podmioty "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego" - pod nazwą "Bezpieczne Miasto" - przyjętego uchwałą Nr XI/132/03 przez Radę Miasta Suwałk w dniu 27 sierpnia 2003 roku.

Analiza zagadnienia
Wykroczenia są czynami zabronionymi o niższym stopniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa, jednak:

* naruszają prawidłowe stosunki społeczne,
* obniżają społeczne poczucie bezpieczeństwa,
* powodują szkody osobom, podmiotom gospodarczym, instytucjom - a generalnie całemu społeczeństwu,
* poza wymiarem karnym mają także wymiar moralny,
* przyzwolenie na ich popełnianie może powodować utrwalanie poczucia bezkarności wśród sprawców,
* popełnianie wykroczeń o charakterze chuligańskim stanowi często wstępny etap przed popełnianiem przestępstw.

Z badań ankietowych i wypowiedzi mieszkańców Suwałk wynika, że :

* mieszkańcy generalnie oceniają stan bezpieczeństwa poprzez pryzmat zagrożenia ze strony osób nietrzeźwych, agresji młodzieży, członków subkultur, osób niszczących mienie użyteczności publicznej, itp. osób,
* mieszkańcy mniej obawiają się tego, że mogą stać się ofiarą przestępstwa, bardziej obawiają się (często iluzorycznych) zagrożeń ze strony osób popełniających wykroczenia, czy naruszających zasady współżycia społecznego,
* osoby popełniające wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi społecznemu, obyczajności publicznej, bezpieczeństwie osób i mienia, jeżdżących w niebezpieczny sposób po osiedlach mieszkaniowych, naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości - postrzegane są jako główne zagrożenie dla porządku i spokoju publicznego.

O wadze i znaczeniu problemu wykroczeń najlepiej świadczy to, że w 2005 roku na terenie całego powiatu suwalskiego potwierdzono zaistnienie łącznie 2597 przestępstw z tego 2326 na terenie miasta i gminy Suwałki. Natomiast odnotowano łącznie 25139 wykroczeń, z tego 2092 sprawy kierowano do sądu z wnioskiem o ukaranie, nałożono 7920 mandatów karnych i udzielono 25127 pouczeń. Z powyższego wynika, że na jedno popełnione przestępstwo popełnianych jest 10 wykroczeń. Nawet przyjmując błąd wynikający z "ciemnej liczby" przestępstw i wykroczeń, wniosek wynikający z tego zestawienia jest zbieżny z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa.

Cele programu
Cele strategiczne:

1. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk.
2. Zwiększenie zaufania mieszkańców Suwałk do policjantów KMP w Suwałkach.
3. Zwiększenie szacunku i zaufania do prawa przez mieszkańców.

Cele taktyczne:

1. Zmniejszenie zagrożenia wykroczeniami o charakterze chuligańskim i wykroczeń o charakterze porządkowym.
2. Uspołecznienie problematyki porządku publicznego - poprzez włączenie do działań zapobiegawczych podmiotów pozapolicyjnych.
3. Wzmocnienie więzi policjantów ze społecznością lokalną - wywołanie większej skuteczności i aktywności w piętnowaniu zjawisk społecznie nagannych oraz represjonowanie ich sprawców.
4. Zwiększenie aktywności policjantów całej jednostki w zwalczaniu wykroczeń.
5. Ujawnienie rejonów szczególnego zagrożenia wykroczeniami i adekwatne do zagrożeń kierowanie sił policyjnych.
6. Zwiększenie represyjności wobec sprawców wykroczeń (zwiększenie liczby nałożonych mandatów i skierowanych wniosków o ukaranie w stosunku do liczby udzielonych pouczeń).
7. Zwiększenie liczby:
* zatrzymanych osób poszukiwanych,
* odzyskanych przedmiotów pochodzących z przestępstw i wykroczeń,
* przedmiotów, których posiadanie jest zabronione - narkotyków, kastetów, pałek imitujących kije bejsbolowe, wytrychów, itp.
* nieletnich zagrożonych demoralizacją - sporządzenie żółtych kartek.
8. Zmniejszenie liczby popełnianych przestępstw.

Sposób realizacji

1. Utworzenie zespołu monitorującego w ramach Miejskiego Zespołu ds. Koordynacji Służby Prewencyjnej.
2. Prowadzenie comiesięcznych analiz liczby i struktury wykroczeń, w ramach programu STAT-PREW.
3. Wypracowanie wniosków do realizacji w trakcie posiedzeń Miejskiego Zespołu ds. Koordynacji Służby Prewencyjnej.
4. Przekonanie policjantów (w czasie odpraw, spotkań z policjantami, itp.) o potrzebie realizacji programu.
5. Szczegółowe zadaniowanie policjantów i ich rozliczanie z realizacji zadań programu.
6. Nagłaśnianie działań w środkach masowego przekazu.
7. Przekazywanie informacji o realizacji programu instytucjom, innym podmiotom zaangażowanym w realizację programu.
8. Restrykcyjne stosowanie prawa wobec sprawców wykroczeń:
* art. 51 kw (zakłócanie ładu i porządku publicznego,
* art. 63A kw (umieszczanie graffiti),
* art. 77 kw (niezachowanie środków ostrożności przytrzymaniu zwierzęcia),
* art. 86, 92, 97 kw (w rejonach osiedli mieszkaniowych – zwalczanie piractwa drogowego na terenach osiedli),
* art. 124 kw (niszczenie mienia,
* art. 129 kw (posiadanie wytrychów),
* art. 140 kw (nieobyczajny wybryk),
* art. 141 kw (używanie słów nieprzyzwoitych),
* art. 143 kw (utrudnianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznych),
* art. 144 kw (uszkadzanie roślinności),
* art. 145 (zanieczyszczanie miejsc publicznych),
* art. 43 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych),
* art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji (posiadanie pałek imitujących kije bejsbolowe) oraz innych wykroczeń uciążliwych społecznie.