Odpowiedzi

2015-07-02T17:06:47+02:00
1.Białowieski Park Narodowy-żubr-
Jego zaczątki sięgają 20-lecia międzywojennego w 1921r utworzono leśnictwo Rezerwat. W 1924 r nadleśnictwo Rezerwat w 1932 r przemianowano na Park Narodowy  w Białowieży. A po II wojnie światowej w 1947 jako Białowieski Park Narodowy.

Szczególną ochroną objęto lasy pierwotne
2-Biebrzański Park Narodowy-batalion-1993 powstał w celu ochrony niezwykle wartościowych,unikatowych w skali Europy terenów bagiennych.
Co warto zobaczyć :
-rośliny pochodzenia borealnego i relikty glacjalne.
- najważniejsze to obszar lęgowy dla ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym
-starorzecze i naturalne koryto Biebrzy
-20 gat storczyków.
-liczne zwierzęta
Szczególną ochroną objęto tereny bagienne i bogaty świat ptaków.

3-Kampinoski Park Narodowy-łoś-1959 leży w Kotlinie Warszawskiej,cała powierzchnia parku wynosi 38544ha,co znaczy że jest drugim parkiem pod względem wielkości.Niezwykle charakterystyczną cechą dla krajobrazu jest jego pasowy,równoleżnikowy układ.Znajdują się tam pasy piaszczystych wałów wydmowych porośnięty lasami,pas łąk,bagien i turzycowisk,taras zalewowy Wisły,są też pokłady torfu niskiego.
4-Narwiański Park Narodowy-błotniak stawowy-1996 Szczególną ochroną objęto ptaki wodno-błotne,Park ten leży w północno-wschodniej Polsce na Nizinie Północnopodlaskiej . Warunki hydrologiczne i geologiczne spowodowały powstanie niedostępnych bagien i torfowisk co sprzyja siedliskom życia,żerowania i gniazdowania wielu gatunkom ptaków wodno-błotnych.
5-Park Narodowy Ujście Warty- gęś zbożowa- 1 lipiec 2001 obszar 8037,59 ha. zachodnia część Polski
Zwierzęta; kaczka krzyżówka,łabędź biały ,cierniczka,jaszczurka zwinka, zaskroniec
Rośliny;pięciornik,ostnica Jana,turzyce,grążel żółty,grzybieńczyk wodny
Osobliwości parku to;
 -występują tam niewielkie płaty roślinności kserotermicznej
-krab wełnistoszczypcy
-starorzecza
 -unikatowy wielki akwen pod względem ichtiologicznym
To najmłodszy park który  znajduje się przy ujściu Warty do Odry.
Park jest usytuowany w zachodniej części kraju,w pobliżu granicy z Niemcami. Administracyjnie leży w woj.lubuskim

6-Ojcowski Park Narodowy powstał w woj. małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,blisko Krakowa właśnie tam gdyż znajdują się tam wapienie jurajskie,na zboczach dolin zachowały się terasy skalne będące pozostałością starszych poziomów dna tych dolin.Należało to piękno ochronić więc powstał ten park. W parku jest dużo jaskiń takie jak Jaskinia Łokietka,Koziarnia,Krakowska i wiele innych, które są atrakcjami turystycznymi,mamy też wywierzyska , leje krasowe i suche wąwozy krasowe. Symbolem parku jest nietoperz gdyż ma tutaj bardzo dogodne warunki do życia  gdyż jest wiele jaskiń.Jest ich około 17 gatunków.W parku jest 84gat.roślin objętych prawną ochroną,a całkowitą 67gat.jest 230gat.mszaków i wątrobowców.Najwięcej występuje tam owadów ponad 400gatunków.Są tam takie zwierzęta jak;jenoty,borsuki,piżmaki,tchórze,myszołowy,gołębiarz,sowa uszata,puszczyk,wilga,kos,pluszcz,zimorodek,pliszka górska i wiele innych.Z roślin są tu;storczyk obuwnik pospolity,chaber miękkowłosy ,macierzanka wczesna,paproć języcznik zwyczajny,ostróżeń pannoński,tojad mołdawski,zawilec wielokwiatowy i wiele innych.
7- Woliński Park Narodowy
  Leży na wyspie Wolin jego symbolem jest bielik.Występują tu klify i rośliny nadmorskie.Jest tu również zamek i kościół które są w połowie zniszczone.Woliński Park Narodowy leży na północnym wschodzie wyspy Wolin.Występują tam krajobrazy nadmorskie.W parku tym fragmenty wybrzeża klifowego są chronione.Krajobraz parku urozmaicają polodowcowe jeziora np;,Grodno oraz głazy narzutowe(Mieszko I,Wydrzy Głaz,Lech,Czech i Rus),a także stare sosny i dęby(Wolinian,Dąb Regalindy).Ruch turystyczny w parku jest ograniczony,odbywa się tylko po wyznaczonych ścieżkach oraz szlakach turystycznych.
8-

Tatrzański Park Narodowy;
Park ten jest położony w południowej części naszego kraju,w woj.małopolskim,przy granicy ze Słowacją.Powierzchnia parku wynosi 21164ha z czego ochroną ścisłą objęte zostało 11514ha.Park obejmuje całe Tatry polskie.O utworzeniu parku myślano już w XIX w,zaś w 1865r podjęte zostały pierwsze działania mające na celu ochronę kozic i świstaków.W końcu po wielu staraniach park w Polsce powstał w 1955r,zaś po stronie słowackiej powstał w 1948r.Symbolem parku jest kozica a park jest typu górskiego.
W parku występują bardzo wyraźne pietra klimatyczno-roślinne,o cechach klimatu wysokogórskiego-wraz ze wzrostem wysokości  obniża się temperatura powietrza,rośnie ilość opadów i skraca się okres wegetacyjny.W parku występuje wiele roślin endemitów,czyli gatunków które występują  tylko na danym obszarze
.
9-Park Narodowy Bory Tucholskie powstał aby chronić;-kompleksy leśne-równiny sandrowe ochrona cennego i rzadkiego drzewa cis-stanowiska unikatowych w skali kraju i regionu gatunki flory zarodnikowej porostów i grzybów-oczka polodowcowe-torfowiska-gatunki flory reliktowej -ochrona głuszca .Powierzchnia parku;4798 ha,strefa ochronna 12 981 ha.Park leży w północnej części Polski,na Pojezierzu Pomorskim,w centralnej części Borów Tucholskich.Symbolem parku jest głuszec a park jest typu pojeziernego.Park Narodowy-obszar powyżej 1000 ha.który ze względu na swoje walory przyrodnicze objęty jest ochroną całkowitą.Oznacza to że na tym terenie chroni się wszystkie rośliny i zwierzęta oraz krajobraz.W Polsce mamy 23 Parki Narodowe.W parku narodowym nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej lub ogranicza się ją do minimum.

10-Drawieński Park Narodowy;
Powstał w 1990ri w ciągu sześciu lat powiększał się i jego obszar wynosi11 341ha,a strefa ochronna wynosi 35 267ha,ochrona ścisła 368ha..Park położony jest w północno-zachodniej części Polski,na Równinie Drawskiej.Symbolem jest wydra a park jest typu pojeziernego.W parku przeważa krajobraz młodoglacjalny,powstały w czasie ostatniego zlodowacenia.Rzeki i jeziora zajmują 10%powierzchni parku.Flora parku liczy około 100o gat.roślin naczyniowych,w tym ochroną prawną objęto 55gat.m.in;storczyki,rosiczki,turzyce,chamedafne północne,lilia złotogłów.Bardzo interesująca jest flora roślin zarodnikowych występują tu bardzo rzadkie   gatunki mszaków ,torfowce,porosty .Fauna też jest bardzo rzadka i osobliwa.Bardzo rzadki żółw błotny.Liczne ptaki i ssaki.Wyjątkowo bogata jest ichtiofauna;występuje tu 39gat.ryb i 2 gat minogów rzeczny i strumieniowy,są też gatunki bardzo zagrożone są nimi;troć wędrowna i certa.W parku występują też bardzo licznie mięczaki i owady.Przez park prowadzą znakowane trasy piesze,szlaki rowerowe,konne a także spływy kajakami Drawą.

11-Poleski Park Narodowy; Park jest typu pojeziernego jego symbolem jest żuraw. Powstał w 1990r. a jego obszar wynosi 9762ha w tym 4780ha zajmują lasy,a wody i nieużytki 2090ha. Park ten znajduję się w zachodniej części Polesia.Geologicznie jest to obszar strefy kontaktowej dwóch wielkich jednostek strukturalnych Europy;Niżu Środkowoeuropejskiego i Niżu Wschodniobałtyckiego. Park powstał dla ochrony jezior,bagien i torfowisk. Świat flory reprezentowany jest przez brzozę niską,wierzbę lapońską i borówkolistną oraz turzycę strunową i bagienną,gnidosza królewskiego,rosiczkę długolistną i kosaćca syberyjskiego. Szczególnej ochronie podlegają;płucnica islandzka,smardz wyniosły,szmaciak gałęzisty, pruchawica olbrzymia,wawrzynek wilczełyko,aldrowanda pęcherzykowata,rosiczki i 4 gatunki widłaków. W parku żyją bóbr,sarny,dziki,piżmaki,karczowniki ziemnowodne i wiele innych gatunków fauny. Park ma liczne  ścieżki dydaktyczne,zabytki,stary cmentarz prawosławny oraz liczne chałupy kryte strzechą.
12-Wielkopolski Park Narodowy;
Park leży w zachodniej części naszego kraju,na Pojezierzu Wielkopolskim,na południe od Poznania,około 15 km od miasta.Powierzchnia parku to 7584 ha,strefy ochronnej 7256 ha,a pod ochroną ścisłą znajduje się 260 ha.
Wielkopolski Park Narodowy powstał w 1957r Najważniejsze wartości przyrodnicze to; -polodowcowa rzeźba terenu -moreny czołowe -rynny polodowcowe -parowy -wydmy -pomniki przyrody -głazy narzutowe -zabytki historyczne -bogata szata roślinna -rośliny borealne -gatunki roślin atlantyckie -jezioro dystroficzne -liczne gatunki ptaków,płazów i ssaków -bogata fauna bezkręgowców(jelonek rogacz,kozioróg dębosz) -licznie występujące pajęczaki(pająk topik,pająk tygrzyk paskowany)
13-Wigierski Park Narodowy

Symbolem tego parku jest bóbr.Krajobraz parku urozmaicają wzgórza morenowe,na południu jest on zaś płaski.Przez park płynie Czarna Hańcza,która tworzy liczne zakola.Osobliwością parku są liczne i obfite źródliska przybrzeżne oraz małe jeziorka śródleśne.Rosną tam olsy bagienne,łęgi,grądy,torfowiska i łąki.Przez cały rok park pozostaje atrakcyjnym miejscem dla turystów.Park jest typu pojeziernego,na terenie parku występuje prawie1000gat.roślin naczyniowych,około 60 z nich podlega ochronie ścisłej;wawrzynek wilczełyko,listeria jajowata,podkolan biały i wiele innych.Fauna parku jest niezwykle bogata,stwierdzono występowanie 1700gat.zwierząt;wilk,łoś,jeleń,myszołów,błotniak stawowy i wiele innych.Park jest usytuowany w północno-wschodniej części Polski,w woj.podlaskim,został utworzony w 1989r.
14-
Słowiński Park Narodowy Leży on w północnej Polsce oczywiście nad Bałtykiem.Powstał w 1967r a nazwę wziął od ludzi którzy mieli nazwę Słowianie.Symbolem parku jest mewa.Flora parku liczy około920 gat.roślin ,ponad 160 gat jest ściśle chroniona,występują tu mszaki,glony,grzyby,porosty.Najbardziej znaną rośliną jest mikołajek nadmorski,malina moroszka,woskownica europejska ,wrzosiec bagienny,widłaki,długosz królewski oczywiście wszystkie pod ochroną.Zwierząt występuje tu około 60% wszystkich gatunków żyjących w kraju.Do najciekawszych rzeczy w parku zaliczamy ruchome wydmy,skansen słowiński we wsi Kluki,muzeum przyrodnicze w Smołdzinie,piękne szlaki turystyczne,w parku spokój i piękne widoki przyrodnicze.Polecam wszystkim odwiedzić ten ciekawy i pięknie usytuowany park-zapraszam zwłaszcza latem.
15-Pieniński Park Narodowy obejmuje środkową część Pienin z najwyższym szczytem gór.Trzy Korony który jest jego symbolem. Park powstał w czerwcu 1932 roku jego powierzchnia wynosi 2346ha i jest jednym z najmniejszych i najstarszych parków w Polsce. Leży w południowej części Polski w woj.małopolskim. Znajduje się w  nim wiele osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zabytki kultury regionalnej.Lasy Pienin są zróżnicowane. Stoki północne pokrywa buczyna karpacka,głębokie i ciemne wąwozy porasta jaworzyna górska.Stoki południowe porastają buczyny i jedliny.Zwierzęta chronione w parku to;sóweczka,dzięcioł trójpalczasty,myszołowy,bocian czarny,rysie,borsuki,tchórze,niepylak apollo,zimorodek,mopki,żołędnice,orzesznice.Z roślin chronionych wystepują tam; wiechlina syryjska,turzyca biała,mniszek pieniński, pszoniak pieniński,chaber barwny,rozchodnik ostry,złocień  Zawadzkiego ,jałowiec salwinia ,dębik ośmiopłatkowy.
16-Park Narodowy Gór Stołowych
 Jego symbolem jest Szczeliniec Wielki . Park jest typu górskiego. Powstał w 1993r o jego  założeniu zadecydowały najrzadsze spotykane formacje skalne i skalne labirynty,a także ochrona Gór Stołowych. Orginalny wygląd góry zawdzięczają ciągłemu niszczeniu piaskowca przez potoki wcinające się przez ścianę skalną.
Powierzchnia parku wynosi 6340ha,strefa ochronna 10515ha,ochroną ścisłą objęto 376ha.

17-Babiogórskim Parku Narodowym warto zobaczyć;
Cenne wartości przyrodnicze.Osobliwością parku jest okrzyn jeleni i rogownica alpejska które rosną tylko w tym parku.
W paku chronione są liczne bo aż 70 źródła,liczne naturalne śródleśne stawki oraz czteropiętrowy układ roślinności.
A sama Babia Góra stanowi też cenny masyw który zbudowany jest z  piaskowca o stromych i urwistych zboczach,spękanych żlebach i kotłach w szczytowych partiach.Symbol parku okrzyn jeleni powstał w 1954 r
Piętrowy układ roślinności który jest widoczny na jednym ze stoków Babiej Góry
Są też liczne zabytki regionalnego budownictwa ludowego

18-Gorczański Park Narodowy
Powstał 1 stycznia 1981 symbolem jego jest salamandra plamista.Park jest typu górskiego.Położony jest w południowej części kraju w woj.małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 7030ha.Najwyższą kulminacją parku jest Jaworzyna Kamieniecka(1288m n.p.m.)

19-Magurski Park Narodowy
Symbolem parku jest orlik krzykliwy
.Park powstał 1 stycznia 1995r i jest typu górskiego.Leży w południowo- wschodniej części kraju, na pograniczu małopolskiego i podkarpackiego,przy granicy ze Słowacją. Jego obszar liczy 19439ha.Dominują w nim ekosystemy leśne.Park jest położony na wysokości od 380 do 850 m n. p. m.
20-Bieszczadzki Park Narodowy-logo ryś
leży w południowo-wschodniej części kraju w woj.podkarpackim przy granicy ze Słowacją i Ukrainą.
Bieszczadzki Park Narodowy jest największym parkiem górskim powstał w 1973r a w 1992r wszedł w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Bieszczadzki Park Narodowy został objęty ochroną ze względu na najwyższe i najciekawsze pod względem przyrodniczym pasma górskie Bieszczadów;grupa Tarnicy i Halicz,grupa Wielkiej Rawki,pasmo Smereka,Połoniny Caryńskiej i Połoniny Wetlińskiej,oraz pasmo graniczne.A także znajdujące się tam 4 rezerwaty;Dźwiniacz,Tarnawa,Litmirz i Łokieć.W parku ochroną objęto jedyny w Polsce fragment przyrody wschodniokarpackiej.

21-
Karkonoski Park Narodowy  typ krajobrazu.-górskiego
 Charakterystyczne elementy krajobrazu.
-stanowiska rzadkich roślin i zwierząt,
-endemity i relikty,
-torfowiska
 -osobliwość parku,kotły polodowcowe,wodospady

 Charakterystyczne rośliny...dzwonek karkonoski,skalnica bazaltowa,malina moroszka,wierzba lapońska,widłak alpejski,skalnica śnieżna
Charakterystyczne zwierzęta..cietrzew,muflon,ryjówka aksamitna,nocek rudy,płochacz halny,traszka górska
Park powstał w 1959r jego symbolem jest Góra Chojnik,sam park leży w południowo-zachodniej części Polski,w woj.dolnośląskim,przy granicy z Czechami.Rezerwaty;,,Góra Chojnik,,,Wodospad Szklarki,,
22-
Roztoczański Park Narodowy;
Park jest typu wyżynnego jego symbolem jest konik Polski.
Położony jest w południowo-wschodniej części Polski,na Roztoczu Środkowym,w woj. lubelskim i obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary tej części Roztocza.Powstał w 1974r,obecnie zajmuje 8483ha,w tym lasy 8102 ha czyli około 95%. W parku występuje zróżnicowanie podłoża geologicznego i urozmaicenie rzeźby wpływają na różnorodność gleb.Na zboczach i wierzchowinach przeważają tu gleby brunatne wytworzone na lessach,rędziny,zaś w dolinach i obniżeniach bielice,w zagłębieniach terenu i w dolinach rzecznych gleby bagienne.Flora parku;
--bór jodłowy
-grądy subkontynentalne
-świetlista dąbrowa
-łęg jesionowo-olchowy
-kontynentalne torfowisko wysokie
-ols porzeczkowy
-oraz różne typy borów sosnowych
Flora naczyniowa liczy ok 700gat,
Z rzadkich gatunków(jest ich tu około100) to;lepiężnik biały,bagnica torfowa,rosiczki, przytulina okrągłolistna,czosnek siatkowaty. Występują tu też relikty;kokoryczka okółkowa,tojad dziobaty,groszek wschodniokarpacki,starzec gajowy.Fauna parku to 52 gatunki ssaków autochtonicznych i 2 gatunki obce(jenot i piżmak),są dwa najmniejsze ssaki;ryjówka aksamitna i mała,14 gat,nietoperzy,209 gat .ptaków,24 gat,ryb-jeden gatunek krągłousty(minóg ukraiński),bezkręgowców jest 3400 gat.samych chrząszczy jest 2000 gat.
23-
Świętokrzyski Park Narodowy  leży w centralnej części kraju,w woj.świętokrzyskim.Powierzchnia parku wynosi7632ha.w tym 1741ha podlega ochronie ścisłej.Powstał w 1950r jego symbolem jest jeleń a jest typu górskiego.Większą część parku zajmują lasy mieszane jodłowo-bukowe z domieszką jaworu,We florze parku występuje 670gat.roślin naczyniowych,ok 130gat.porostów i 190gat.mszaków. ochronie prawnej podlega około 50gatunków.Najbardziej cennymi okazami są kosaciec syberyjski,pełnik europejski,storczyk plamisty,goryczka wąskolistna.Fauna parku liczy niemal wszystkie gatunki płazów,bezkręgowców jest ponad 4000gat.mamy tam nawet 8 gat.które do tej pory nauce nie były znane.Istotną cechą parku jest obecność gatunków górskich i północno-górskich.Występują tu;nadobnica alpejska,pliszka górska,4 gat,nietoperzy,,łoś,łasice,kuny,orlik krzykliwy i wiele innych.Walory przyrodnicze parku można poznawać korzystając z 5 szlaków turystycznych,są tam też dwie ścieżki dydaktyczne.2015-07-02T17:06:51+02:00
1.Białowieski Park Narodowy-żubr-
Jego zaczątki sięgają 20-lecia międzywojennego w 1921r utworzono leśnictwo Rezerwat. W 1924 r nadleśnictwo Rezerwat w 1932 r przemianowano na Park Narodowy  w Białowieży. A po II wojnie światowej w 1947 jako Białowieski Park Narodowy.

Szczególną ochroną objęto lasy pierwotne
2-Biebrzański Park Narodowy-batalion-1993 powstał w celu ochrony niezwykle wartościowych,unikatowych w skali Europy terenów bagiennych.
Co warto zobaczyć :
-rośliny pochodzenia borealnego i relikty glacjalne.
- najważniejsze to obszar lęgowy dla ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym
-starorzecze i naturalne koryto Biebrzy
-20 gat storczyków.
-liczne zwierzęta
Szczególną ochroną objęto tereny bagienne i bogaty świat ptaków.

3-Kampinoski Park Narodowy-łoś-1959 leży w Kotlinie Warszawskiej,cała powierzchnia parku wynosi 38544ha,co znaczy że jest drugim parkiem pod względem wielkości.Niezwykle charakterystyczną cechą dla krajobrazu jest jego pasowy,równoleżnikowy układ.Znajdują się tam pasy piaszczystych wałów wydmowych porośnięty lasami,pas łąk,bagien i turzycowisk,taras zalewowy Wisły,są też pokłady torfu niskiego.
4-Narwiański Park Narodowy-błotniak stawowy-1996 Szczególną ochroną objęto ptaki wodno-błotne,Park ten leży w północno-wschodniej Polsce na Nizinie Północnopodlaskiej . Warunki hydrologiczne i geologiczne spowodowały powstanie niedostępnych bagien i torfowisk co sprzyja siedliskom życia,żerowania i gniazdowania wielu gatunkom ptaków wodno-błotnych.
5-Park Narodowy Ujście Warty- gęś zbożowa- 1 lipiec 2001 obszar 8037,59 ha. zachodnia część Polski
Zwierzęta; kaczka krzyżówka,łabędź biały ,cierniczka,jaszczurka zwinka, zaskroniec
Rośliny;pięciornik,ostnica Jana,turzyce,grążel żółty,grzybieńczyk wodny
Osobliwości parku to;
 -występują tam niewielkie płaty roślinności kserotermicznej
-krab wełnistoszczypcy
-starorzecza
 -unikatowy wielki akwen pod względem ichtiologicznym
To najmłodszy park który  znajduje się przy ujściu Warty do Odry.
Park jest usytuowany w zachodniej części kraju,w pobliżu granicy z Niemcami. Administracyjnie leży w woj.lubuskim

6-Ojcowski Park Narodowy powstał w woj. małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,blisko Krakowa właśnie tam gdyż znajdują się tam wapienie jurajskie,na zboczach dolin zachowały się terasy skalne będące pozostałością starszych poziomów dna tych dolin.Należało to piękno ochronić więc powstał ten park. W parku jest dużo jaskiń takie jak Jaskinia Łokietka,Koziarnia,Krakowska i wiele innych, które są atrakcjami turystycznymi,mamy też wywierzyska , leje krasowe i suche wąwozy krasowe. Symbolem parku jest nietoperz gdyż ma tutaj bardzo dogodne warunki do życia  gdyż jest wiele jaskiń.Jest ich około 17 gatunków.W parku jest 84gat.roślin objętych prawną ochroną,a całkowitą 67gat.jest 230gat.mszaków i wątrobowców.Najwięcej występuje tam owadów ponad 400gatunków.Są tam takie zwierzęta jak;jenoty,borsuki,piżmaki,tchórze,myszołowy,gołębiarz,sowa uszata,puszczyk,wilga,kos,pluszcz,zimorodek,pliszka górska i wiele innych.Z roślin są tu;storczyk obuwnik pospolity,chaber miękkowłosy ,macierzanka wczesna,paproć języcznik zwyczajny,ostróżeń pannoński,tojad mołdawski,zawilec wielokwiatowy i wiele innych.
7- Woliński Park Narodowy
  Leży na wyspie Wolin jego symbolem jest bielik.Występują tu klify i rośliny nadmorskie.Jest tu również zamek i kościół które są w połowie zniszczone.Woliński Park Narodowy leży na północnym wschodzie wyspy Wolin.Występują tam krajobrazy nadmorskie.W parku tym fragmenty wybrzeża klifowego są chronione.Krajobraz parku urozmaicają polodowcowe jeziora np;,Grodno oraz głazy narzutowe(Mieszko I,Wydrzy Głaz,Lech,Czech i Rus),a także stare sosny i dęby(Wolinian,Dąb Regalindy).Ruch turystyczny w parku jest ograniczony,odbywa się tylko po wyznaczonych ścieżkach oraz szlakach turystycznych.
8-

Tatrzański Park Narodowy;
Park ten jest położony w południowej części naszego kraju,w woj.małopolskim,przy granicy ze Słowacją.Powierzchnia parku wynosi 21164ha z czego ochroną ścisłą objęte zostało 11514ha.Park obejmuje całe Tatry polskie.O utworzeniu parku myślano już w XIX w,zaś w 1865r podjęte zostały pierwsze działania mające na celu ochronę kozic i świstaków.W końcu po wielu staraniach park w Polsce powstał w 1955r,zaś po stronie słowackiej powstał w 1948r.Symbolem parku jest kozica a park jest typu górskiego.
W parku występują bardzo wyraźne pietra klimatyczno-roślinne,o cechach klimatu wysokogórskiego-wraz ze wzrostem wysokości  obniża się temperatura powietrza,rośnie ilość opadów i skraca się okres wegetacyjny.W parku występuje wiele roślin endemitów,czyli gatunków które występują  tylko na danym obszarze
.
9-Park Narodowy Bory Tucholskie powstał aby chronić;-kompleksy leśne-równiny sandrowe ochrona cennego i rzadkiego drzewa cis-stanowiska unikatowych w skali kraju i regionu gatunki flory zarodnikowej porostów i grzybów-oczka polodowcowe-torfowiska-gatunki flory reliktowej -ochrona głuszca .Powierzchnia parku;4798 ha,strefa ochronna 12 981 ha.Park leży w północnej części Polski,na Pojezierzu Pomorskim,w centralnej części Borów Tucholskich.Symbolem parku jest głuszec a park jest typu pojeziernego.Park Narodowy-obszar powyżej 1000 ha.który ze względu na swoje walory przyrodnicze objęty jest ochroną całkowitą.Oznacza to że na tym terenie chroni się wszystkie rośliny i zwierzęta oraz krajobraz.W Polsce mamy 23 Parki Narodowe.W parku narodowym nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej lub ogranicza się ją do minimum.

10-Drawieński Park Narodowy;
Powstał w 1990ri w ciągu sześciu lat powiększał się i jego obszar wynosi11 341ha,a strefa ochronna wynosi 35 267ha,ochrona ścisła 368ha..Park położony jest w północno-zachodniej części Polski,na Równinie Drawskiej.Symbolem jest wydra a park jest typu pojeziernego.W parku przeważa krajobraz młodoglacjalny,powstały w czasie ostatniego zlodowacenia.Rzeki i jeziora zajmują 10%powierzchni parku.Flora parku liczy około 100o gat.roślin naczyniowych,w tym ochroną prawną objęto 55gat.m.in;storczyki,rosiczki,turzyce,chamedafne północne,lilia złotogłów.Bardzo interesująca jest flora roślin zarodnikowych występują tu bardzo rzadkie   gatunki mszaków ,torfowce,porosty .Fauna też jest bardzo rzadka i osobliwa.Bardzo rzadki żółw błotny.Liczne ptaki i ssaki.Wyjątkowo bogata jest ichtiofauna;występuje tu 39gat.ryb i 2 gat minogów rzeczny i strumieniowy,są też gatunki bardzo zagrożone są nimi;troć wędrowna i certa.W parku występują też bardzo licznie mięczaki i owady.Przez park prowadzą znakowane trasy piesze,szlaki rowerowe,konne a także spływy kajakami Drawą.

11-Poleski Park Narodowy; Park jest typu pojeziernego jego symbolem jest żuraw. Powstał w 1990r. a jego obszar wynosi 9762ha w tym 4780ha zajmują lasy,a wody i nieużytki 2090ha. Park ten znajduję się w zachodniej części Polesia.Geologicznie jest to obszar strefy kontaktowej dwóch wielkich jednostek strukturalnych Europy;Niżu Środkowoeuropejskiego i Niżu Wschodniobałtyckiego. Park powstał dla ochrony jezior,bagien i torfowisk. Świat flory reprezentowany jest przez brzozę niską,wierzbę lapońską i borówkolistną oraz turzycę strunową i bagienną,gnidosza królewskiego,rosiczkę długolistną i kosaćca syberyjskiego. Szczególnej ochronie podlegają;płucnica islandzka,smardz wyniosły,szmaciak gałęzisty, pruchawica olbrzymia,wawrzynek wilczełyko,aldrowanda pęcherzykowata,rosiczki i 4 gatunki widłaków. W parku żyją bóbr,sarny,dziki,piżmaki,karczowniki ziemnowodne i wiele innych gatunków fauny. Park ma liczne  ścieżki dydaktyczne,zabytki,stary cmentarz prawosławny oraz liczne chałupy kryte strzechą.
12-Wielkopolski Park Narodowy;
Park leży w zachodniej części naszego kraju,na Pojezierzu Wielkopolskim,na południe od Poznania,około 15 km od miasta.Powierzchnia parku to 7584 ha,strefy ochronnej 7256 ha,a pod ochroną ścisłą znajduje się 260 ha.
Wielkopolski Park Narodowy powstał w 1957r Najważniejsze wartości przyrodnicze to; -polodowcowa rzeźba terenu -moreny czołowe -rynny polodowcowe -parowy -wydmy -pomniki przyrody -głazy narzutowe -zabytki historyczne -bogata szata roślinna -rośliny borealne -gatunki roślin atlantyckie -jezioro dystroficzne -liczne gatunki ptaków,płazów i ssaków -bogata fauna bezkręgowców(jelonek rogacz,kozioróg dębosz) -licznie występujące pajęczaki(pająk topik,pająk tygrzyk paskowany)
13-Wigierski Park Narodowy

Symbolem tego parku jest bóbr.Krajobraz parku urozmaicają wzgórza morenowe,na południu jest on zaś płaski.Przez park płynie Czarna Hańcza,która tworzy liczne zakola.Osobliwością parku są liczne i obfite źródliska przybrzeżne oraz małe jeziorka śródleśne.Rosną tam olsy bagienne,łęgi,grądy,torfowiska i łąki.Przez cały rok park pozostaje atrakcyjnym miejscem dla turystów.Park jest typu pojeziernego,na terenie parku występuje prawie1000gat.roślin naczyniowych,około 60 z nich podlega ochronie ścisłej;wawrzynek wilczełyko,listeria jajowata,podkolan biały i wiele innych.Fauna parku jest niezwykle bogata,stwierdzono występowanie 1700gat.zwierząt;wilk,łoś,jeleń,myszołów,błotniak stawowy i wiele innych.Park jest usytuowany w północno-wschodniej części Polski,w woj.podlaskim,został utworzony w 1989r.
14-
Słowiński Park Narodowy Leży on w północnej Polsce oczywiście nad Bałtykiem.Powstał w 1967r a nazwę wziął od ludzi którzy mieli nazwę Słowianie.Symbolem parku jest mewa.Flora parku liczy około920 gat.roślin ,ponad 160 gat jest ściśle chroniona,występują tu mszaki,glony,grzyby,porosty.Najbardziej znaną rośliną jest mikołajek nadmorski,malina moroszka,woskownica europejska ,wrzosiec bagienny,widłaki,długosz królewski oczywiście wszystkie pod ochroną.Zwierząt występuje tu około 60% wszystkich gatunków żyjących w kraju.Do najciekawszych rzeczy w parku zaliczamy ruchome wydmy,skansen słowiński we wsi Kluki,muzeum przyrodnicze w Smołdzinie,piękne szlaki turystyczne,w parku spokój i piękne widoki przyrodnicze.Polecam wszystkim odwiedzić ten ciekawy i pięknie usytuowany park-zapraszam zwłaszcza latem.
15-Pieniński Park Narodowy obejmuje środkową część Pienin z najwyższym szczytem gór.Trzy Korony który jest jego symbolem. Park powstał w czerwcu 1932 roku jego powierzchnia wynosi 2346ha i jest jednym z najmniejszych i najstarszych parków w Polsce. Leży w południowej części Polski w woj.małopolskim. Znajduje się w  nim wiele osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zabytki kultury regionalnej.Lasy Pienin są zróżnicowane. Stoki północne pokrywa buczyna karpacka,głębokie i ciemne wąwozy porasta jaworzyna górska.Stoki południowe porastają buczyny i jedliny.Zwierzęta chronione w parku to;sóweczka,dzięcioł trójpalczasty,myszołowy,bocian czarny,rysie,borsuki,tchórze,niepylak apollo,zimorodek,mopki,żołędnice,orzesznice.Z roślin chronionych wystepują tam; wiechlina syryjska,turzyca biała,mniszek pieniński, pszoniak pieniński,chaber barwny,rozchodnik ostry,złocień  Zawadzkiego ,jałowiec salwinia ,dębik ośmiopłatkowy.
16-Park Narodowy Gór Stołowych
 Jego symbolem jest Szczeliniec Wielki . Park jest typu górskiego. Powstał w 1993r o jego  założeniu zadecydowały najrzadsze spotykane formacje skalne i skalne labirynty,a także ochrona Gór Stołowych. Orginalny wygląd góry zawdzięczają ciągłemu niszczeniu piaskowca przez potoki wcinające się przez ścianę skalną.
Powierzchnia parku wynosi 6340ha,strefa ochronna 10515ha,ochroną ścisłą objęto 376ha.

17-Babiogórskim Parku Narodowym warto zobaczyć;
Cenne wartości przyrodnicze.Osobliwością parku jest okrzyn jeleni i rogownica alpejska które rosną tylko w tym parku.
W paku chronione są liczne bo aż 70 źródła,liczne naturalne śródleśne stawki oraz czteropiętrowy układ roślinności.
A sama Babia Góra stanowi też cenny masyw który zbudowany jest z  piaskowca o stromych i urwistych zboczach,spękanych żlebach i kotłach w szczytowych partiach.Symbol parku okrzyn jeleni powstał w 1954 r
Piętrowy układ roślinności który jest widoczny na jednym ze stoków Babiej Góry
Są też liczne zabytki regionalnego budownictwa ludowego

18-Gorczański Park Narodowy
Powstał 1 stycznia 1981 symbolem jego jest salamandra plamista.Park jest typu górskiego.Położony jest w południowej części kraju w woj.małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 7030ha.Najwyższą kulminacją parku jest Jaworzyna Kamieniecka(1288m n.p.m.)

19-Magurski Park Narodowy
Symbolem parku jest orlik krzykliwy
.Park powstał 1 stycznia 1995r i jest typu górskiego.Leży w południowo- wschodniej części kraju, na pograniczu małopolskiego i podkarpackiego,przy granicy ze Słowacją. Jego obszar liczy 19439ha.Dominują w nim ekosystemy leśne.Park jest położony na wysokości od 380 do 850 m n. p. m.
20-Bieszczadzki Park Narodowy-logo ryś
leży w południowo-wschodniej części kraju w woj.podkarpackim przy granicy ze Słowacją i Ukrainą.
Bieszczadzki Park Narodowy jest największym parkiem górskim powstał w 1973r a w 1992r wszedł w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Bieszczadzki Park Narodowy został objęty ochroną ze względu na najwyższe i najciekawsze pod względem przyrodniczym pasma górskie Bieszczadów;grupa Tarnicy i Halicz,grupa Wielkiej Rawki,pasmo Smereka,Połoniny Caryńskiej i Połoniny Wetlińskiej,oraz pasmo graniczne.A także znajdujące się tam 4 rezerwaty;Dźwiniacz,Tarnawa,Litmirz i Łokieć.W parku ochroną objęto jedyny w Polsce fragment przyrody wschodniokarpackiej.

21-
Karkonoski Park Narodowy  typ krajobrazu.-górskiego
 Charakterystyczne elementy krajobrazu.
-stanowiska rzadkich roślin i zwierząt,
-endemity i relikty,
-torfowiska
 -osobliwość parku,kotły polodowcowe,wodospady

 Charakterystyczne rośliny...dzwonek karkonoski,skalnica bazaltowa,malina moroszka,wierzba lapońska,widłak alpejski,skalnica śnieżna
Charakterystyczne zwierzęta..cietrzew,muflon,ryjówka aksamitna,nocek rudy,płochacz halny,traszka górska
Park powstał w 1959r jego symbolem jest Góra Chojnik,sam park leży w południowo-zachodniej części Polski,w woj.dolnośląskim,przy granicy z Czechami.Rezerwaty;,,Góra Chojnik,,,Wodospad Szklarki,,
22-
Roztoczański Park Narodowy;
Park jest typu wyżynnego jego symbolem jest konik Polski.
Położony jest w południowo-wschodniej części Polski,na Roztoczu Środkowym,w woj. lubelskim i obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary tej części Roztocza.Powstał w 1974r,obecnie zajmuje 8483ha,w tym lasy 8102 ha czyli około 95%. W parku występuje zróżnicowanie podłoża geologicznego i urozmaicenie rzeźby wpływają na różnorodność gleb.Na zboczach i wierzchowinach przeważają tu gleby brunatne wytworzone na lessach,rędziny,zaś w dolinach i obniżeniach bielice,w zagłębieniach terenu i w dolinach rzecznych gleby bagienne.Flora parku;
--bór jodłowy
-grądy subkontynentalne
-świetlista dąbrowa
-łęg jesionowo-olchowy
-kontynentalne torfowisko wysokie
-ols porzeczkowy
-oraz różne typy borów sosnowych
Flora naczyniowa liczy ok 700gat,
Z rzadkich gatunków(jest ich tu około100) to;lepiężnik biały,bagnica torfowa,rosiczki, przytulina okrągłolistna,czosnek siatkowaty. Występują tu też relikty;kokoryczka okółkowa,tojad dziobaty,groszek wschodniokarpacki,starzec gajowy.Fauna parku to 52 gatunki ssaków autochtonicznych i 2 gatunki obce(jenot i piżmak),są dwa najmniejsze ssaki;ryjówka aksamitna i mała,14 gat,nietoperzy,209 gat .ptaków,24 gat,ryb-jeden gatunek krągłousty(minóg ukraiński),bezkręgowców jest 3400 gat.samych chrząszczy jest 2000 gat.
23-
Świętokrzyski Park Narodowy  leży w centralnej części kraju,w woj.świętokrzyskim.Powierzchnia parku wynosi7632ha.w tym 1741ha podlega ochronie ścisłej.Powstał w 1950r jego symbolem jest jeleń a jest typu górskiego.Większą część parku zajmują lasy mieszane jodłowo-bukowe z domieszką jaworu,We florze parku występuje 670gat.roślin naczyniowych,ok 130gat.porostów i 190gat.mszaków. ochronie prawnej podlega około 50gatunków.Najbardziej cennymi okazami są kosaciec syberyjski,pełnik europejski,storczyk plamisty,goryczka wąskolistna.Fauna parku liczy niemal wszystkie gatunki płazów,bezkręgowców jest ponad 4000gat.mamy tam nawet 8 gat.które do tej pory nauce nie były znane.Istotną cechą parku jest obecność gatunków górskich i północno-górskich.Występują tu;nadobnica alpejska,pliszka górska,4 gat,nietoperzy,,łoś,łasice,kuny,orlik krzykliwy i wiele innych.Walory przyrodnicze parku można poznawać korzystając z 5 szlaków turystycznych,są tam też dwie ścieżki dydaktyczne.