Zad 7
Roztwory wodne kwasów przewodza prad elektrycznyponieważ,
a)w roztworach tych brak jonów
b)w roztworach tych istnieja jony dodatnie(kationy wodoru) i jony ujemne (aniony reszt kwasowych) które są produktami reakcji dysocjacji jonowej
c) w roztworach tych istnieja jony dodatnie (kationy reszt kwasowych) i jony ujemne (aniony wodoru) które są produktami reakcji dysocjacji jonowej
d) w roztworach tych istnieja kationy wodoru i aniony niemetalu
zaznacz właściwa odp.
Do DZISIAJ POZIOM KL @ GIM

1

Odpowiedzi

2010-02-04T20:09:37+01:00