Odpowiedzi

2010-02-05T14:34:08+01:00

-wybór na posła – na czas pełnienia mandatu

-pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem – na czas pobierania tej nauki

-pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli – na czas pobierania tej nauki

-pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej – na czas pobierania tej nauki

-pobieranie nauki poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną – na czas pobierania tej nauki

-ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T14:37:13+01:00
1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu na czas sprawowania tej opieki.


2. Poborowi przeznaczeni do zasadniczej służby wojskowej, którzy nie korzystają z odroczenia służby wojskowej, mogą ze względu na przekonania religijne albo wyznawane zasady moralne, występować z pisemnymi wnioskami o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej.3. Wybór na posła – na czas pełnienia mandatu

kandydowanie do Sejmu – na czas trwania kampanii wyborczej,
pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty drugi rok życia,
pobieranie nauki poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną – na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia,
ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie upoważniają do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nie odbycie zasadniczej służby wojskowej.
Odroczenia tego udziela się tylko jeden raz w wymiarze od trzech do dwunastu miesięcy
2 5 2