Odpowiedzi

2010-02-05T16:30:58+01:00
Program parzyste;
USES crt;

var
liczba:array[1..20] of integer;
i,p3,p5: integer;
begin
p3 := 0;
p5 := 0;
clrscr;
for i := 1 to 20 do
liczba[i] := random(200)-100;
textcolor(white);
Writeln('Wylosowano 20 liczb z przedzialu od -100 do 100, oto one:');
textcolor(yellow);
for i := 1 to 20 do
write(liczba[i],', ');
writeln;
writeln;
textcolor(white);
Writeln('Liczby podzielne przez 3:');
textcolor(yellow);
for i := 1 to 20 do
if liczba[i] mod 3 = 0 then
begin
write(liczba[i], ', ');
p3 := p3 + 1;
end;

writeln;
writeln;
textcolor(white);
Writeln('Liczby podzielne przez 5:');
textcolor(green);
for i := 1 to 20 do
if liczba[i] mod 5 = 0 then
begin
write(liczba[i], ', ');
p5 := p5 + 1;
end;
writeln;
writeln;
if p3 > p5 then
begin
textcolor(yellow);
Writeln('Liczb podzielnych przez 3 jest wiecej!');
end
else
begin
textcolor(green);
Writeln('Liczb podzielnych przez 5 jest wiecej!');
end;

readln;
end.