Proszę mi to przetłumaczyć na j. angielski

Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomina się w Kościele katolickim tego dnia.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
omimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, obchodzonego 15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:16:49+01:00
The name comes from Saint. Valentines Day, which is mentioned in the Catholic Church that day. The custom on this day is to send letters containing the confession of love (often written in verse). In the West, especially in England and the United States venerated St. Valentine as a patron saint of lovers. February 14 became a chance to bestow a small Gift Shop. Omimo Catholic patron saint of the festival, it is sometimes bundled with a timely confluence custom dating from the Roman Empire, which consisted mainly of finding wybranki heart, for example, by lot the name of a special urn. The modern days, however, love has no direct connection with one particular festival of ancient Rome, although it is associated with the mythological characters such as Cupid, Eros, Pan, Juno, Februata. It is possible that habits associated with this date refer to the ancient Roman festival called Luperkaliami, celebrated February 15 to honor Juno, the Roman goddess of women and marriage, and Lord, the god of nature