Zad 1 - Radon ²²²₈₆ Rn ma czas półtrwania 3,8 dnia. Oszacuj za pomocą wykresu, jak długo można przechowywać próbkę zawierającą radon, jeśli staje się ona bezużyteczna, gdy zawartość radonu spadnie poniżej 5% początkowej wartości.

zad 2 - ⁹⁰₃₈ Sr ulega przemianie ß za okresem połowicznego rozpadu wynoszącego 29 lat. Próbkę ⁹⁰₃₈ Sr o masie 10 mg pozostawiono na okres 100 lat. Odczytaj z wykresu masę ⁹⁰₃₈Sr w próbce po upływie tego czasu.


1

Odpowiedzi

2009-10-08T00:30:17+02:00