1. KDPW to skrót nazwy pewnej instytucji. Jak się go rozwija?
Komisja Depozytowa Papierów Wartościowych
Komitet Działalności Papierów Wartościowych
Komisja Dyscyplinarna ds. Papierów Wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

2. Informacja poufna to:
Informacja, którą posiadają wszyscy inwestorzy
Informacja oznaczona klauzulą poufności
Informacja, o której wie tylko wąska grupa osób, a której ujawnienie może wpłynąć znacząco na cenę papierów wartościowych
Informacja, która nie zostanie podana do publicznej wiadomości

3. W domu maklerskim pracują:
Maklerzy i doradcy finansowi
Tylko maklerzy
Maklerzy i doradcy inwestycyjni
Tylko doradcy finansowi

4. Prowizje pobierane przez dom maklerski przy sprzedaży/kupnie papierów wartościowych:
Pobierane są tylko od inwestorów instytucjonalnych
Pobierane są od emitentów
Pobierane są zarówno od sprzedających, jak i kupujących papiery wartościowe
Pobierane są tylko od sprzedających papiery wartościowe

5. Fundusze stabilnego wzrostu:
Lokują 4060% pieniędzy w akcje przedsiębiorstw różnej wielkości
Inwestują wyłącznie w obligacje
Inwestują zarówno w obligacje, jak i akcje największych przedsiębiorstw giełdowych
Inwestują wyłącznie w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

6. Prowizji za sprzedaż jednostek uczestnictwa nie pobierają fundusze:
Load
No-load
Outcome
Wszystkie fundusze pobierają prowizje


1. Zaletą inwestowania na lokatach terminowych jest:
Wysokie oprocentowanie
Duże bezpieczeństwo
Łatwość wycofania uzyskanych odsetek
Możliwość korzystania z fachowego doradztwa

2. Najniższa płynność inwestycji charakteryzuje:
Terminowe lokaty bankowe
Obligacje
Akcje
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

3. Zaznacz błędne stwierdzenie:
Dywersyfikacja polega na różnicowaniu swojego portfela inwestycyjnego
Dywersyfikacja umożliwia ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
Kupując różne papiery wartościowe, emitowane przez różne spółki, dokonujemy dywersyfikacji swoich inwestycji
Dywersyfikacja umożliwia całkowite wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego

4. Kupujesz akcje kilku spółek: spółki zajmującej się produkcją butów, spółki branży spożywczej, spółki budowlanej oraz banku. Tym samym, dokonujesz:
Dywersyfikacji sektorowej
Dywersyfikacji ze względu na wielkość
Dywersyfikacji ze względu na pochodzenie spółki
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

5. Najlepszą metodą na podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest:
Stosowanie analizy technicznej
Stosowanie analizy fundamentalnej
Podążanie za radami specjalistów
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

6. Bogacki zamiast wpłacać pieniądze na konto w banku, inwestuje na rynku kapitałowym. Dlaczego to robi?:
Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są mniejszym ryzykiem
Inwestowanie na rynku kapitałowym jest prostsze
Ponieważ inwestując w terminowe lokaty bankowe, nie utraci uzyskanych odsetek, w przeciwieństwie do np. obligacji
Ponieważ na rynku kapitałowym ma szansę uzyskać większe zyski

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T02:27:09+01:00
1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2. Informacja, o której wie tylko wąska grupa osób, a której ujawnienie może wpłynąć znacząco na cenę papierów wartościowych
3. Maklerzy i doradcy inwestycyjni
4. Pobierane są zarówno od sprzedających, jak i kupujących papiery wartościowe
5. Inwestują zarówno w obligacje, jak i akcje największych przedsiębiorstw giełdowych
6. No-load1. Duże bezpieczeństwo
2. Obligacje
3. Dywersyfikacja umożliwia całkowite wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego
4. Dywersyfikacji sektorowej
5. Stosowanie analizy fundamentalnej, albo Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, zależy od autora podręcznika.
6. Ponieważ na rynku kapitałowym ma szansę uzyskać większe zyski

Liczę na naj :P
92 4 92