Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T23:38:55+01:00
Cechy przemysłu:
a)państw słabo rozwiniętych
W skład grupy państw słabo gospodarczo rozwiniętych wchodzi ponad połowa krajów świata, które zamieszkuje większość jej ludności (ponad 4 mld). Grupa krajów słabo rozwiniętych jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, zarówno pod względem ustroju politycznego, jak i osiąganych dochodów na jednego mieszkańca, czy pod względem tempa wzrostu produktu krajowego. Preferencje, jakie uzyskują te kraje w ramach pomocy gospodarczej powodują, że wiele państw, mimo uzyskiwania wyższych wskaźników rozwoju, nie rezygnuje ze statusu krajów słabo rozwiniętych. Z drugiej strony, istnieją w tej grupie kraje, które odznaczają się stale pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. ONZ określa je jako kraje “ubóstwa”.

b)Państw dobrze rozwiniętych
Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo:
1. Przemysł - wysoko rozwinięty, głównie z nastawieniem na przemysł elektromaszynowy z zastosowaniem najnowszych technologii, mało energochłonny. Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, energetyka. Mniej rozwinięty jest przemysł wydobywczy, hutniczy. mineralny, spożywczy, lekki
2. Rolnictwo - nowoczesne, zmechanizowane o wysokim nakładzie kapitału, w dużej mierze jest to rolnictwo dotowane (40%), wysoka wydajność, zatrudnia małą ilość ludzi
3. Transport - występowanie autostrad, rozwinięty transport lotniczy, kolejowy, uważany jest
za nerw całej gospodarki
4. Handel zagraniczny - kraje te posiadają dużą wymianę towarową (70%), dużą rolę odgrywa przepływ kapitału (Japonia lokuje w Stany Zjednoczone), często eksport towarów jest dotowany, mniejsze kraje specjalizują się w pewnych dziedzinach.
5. Turystyka - bardzo rozwinięte rejony turystyczne

Podaj przykłady tych państw.
Do krajów słabo rozwiniętych należą kraje Afryki poza RPA, większość krajów Ameryki Południowej, Środkowej, Azji i Oceanii. Wspólną cechą tych państw są silnie odczuwane problemy społeczno-ekonomiczne mające swoje źródła w dużym stopniu w przeszłości historycznej tych krajów, specyfice ich położenia geograficznego i w warunkach naturalnych.

Kraje wysoko rozwinięte to: Europa Zachodnia (bez Portugalii). Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, Japonia, Singapur, Korea Południowa. Obejmują one 24% zamieszkanej powierzchni świata i 17% ludności. Przypada na nie ponad 50% światowej produkcji przemysłowej oraz około 70% światowego produktu krajowego brutto. Jest to grupa krajów niejednorodnych tak pod względem geograficznym jak i ekonomicznym.


Uzasadnij swój wybór.
słabo rozwinięte:
Barierą rozwoju krajów tej grupy są niezwykle często niekorzystne warunki naturalne i położenie geograficzne, a zwłaszcza brak dostępu do morza, peryferyjne, wyspiarskie położenie, górzysty lub pustynny charakter. Niesprzyjające środowisko przyrodnicze jest często powodem naruszania równowagi środowiska i stanowi przesłankę do występowania klęsk ekologicznych, jak np. pustynnienie, erozja gleb, susza bądź powodzie. Sprzyja im wylesianie, nadmierny wypas zwierząt. Kraje te z racji swego położenia geograficznego częściej niż inne narażane są na klęski żywiołowe, jak trzęsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne, cyklony tropikalne.
wysoko rozwinięte:
Państwa te wyróżniają się ponadto: wysokim dochodem na jednego mieszkańca; przewagą usług w strukturze gospodarki zarówno pod względem zatrudnienia, jak i w tworzeniu PKB; stosunkowo dużym udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB; wysokim poziomem rozwoju przemysłu, w którym zaznacza się duży udział gałęzi nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie; niskimi wartościami przyrostu naturalnego i postępującym starzeniem się społeczeństwa; chłonnym rynkiem zbytu odzwierciedlającym wysoki poziom życia ludności; rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną.
17 4 17