Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T20:59:30+01:00
KATASTROFA EKOLOGICZNA
Człowiek spowodował wiele katastrof ekologicznych, których skutki odczuwane są do dziś. Miały one wpływ na śmierć wielu tysięcy ludzi oraz na znaczne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego. Oto niektóre z katastrof ekologicznych:
- wyczerpywanie się zasobów naturalnych, w wyniku ich nadmiernej eksploatacji;
- erozja gleb, pustynnienie i susza;
- rosnące zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby;
- wzrastające zagrożenie promieniowaniem, hałasem i wibracjami;
- chemizacja środowiska;
- wzrastające ilości odpadów;
- niszczenie lasów;
- bezpowrotne niszczenie wielu gatunków zwierząt i roślin, decydujących o różnorodności biologicznej świata oraz tworzących zasoby genetyczne świata.Katastrofa ekologiczna - czyli złamanie się równowagi dynamicznej układu ekosystemu środowiska przyrodniczego na skutek uszkodzenia lub zniszczenia jego struktury, bądź funkcji w takim zakresie, że uniemożliwione jest działanie naturalnych mechanizmów.
W ramach ochrony środowiska naturalnego tworzone są systemy obszarów chronionych (system ten to układ przestrzennie powiązanych ze sobą terenów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu). Podstawowym celem tworzenia przez ludzi obszarów chronionych jest:

- ochrona zasobów przyrody przed ich degradacją i dewastacją;
- stworzenie odpowiednich warunków, zapewniających rozwój poszczególnych gatunków roślin i zwierząt;
- zapewnienie równowagi przyrodniczej w skali kraju i jego regionach;
- zapewnienie różnorodności genetycznej organizmów;
- obrona osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, rzadkich gatunków flory, fauny, rozwoju szaty roślinnej;
- utrzymanie korzystnych stosunków klimatycznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych.

Celem tworzenia obszarów chronionych jest także ekologiczna osłona terenów zdewastowanych- częściowo niwelują one zanieczyszczenia środowiska oraz zapewniają warunki wypoczynku.
Sytuacja zdrowotna ludzi jest jednym z pierwszych wskaźników jakości środowiska. Zdrowie ludności zależy od rozwoju społecznego i gospodarczego oraz od zdrowego środowiska, w tym od bezpiecznej żywności i wody. Zanieczyszczenia powstające w procesach produkcji oraz w wyniku używania energii w przemyśle i transporcie szkodzą zdrowiu milionów ludzi. Lekarze często wiążą przyczyny powstawania chorób naczyń wieńcowych, dróg oddechowych, nowotworów, alergii i nerwic z naruszeniem równowagi biologicznej w przyrodzie