Narodziny Chrześcijańskie

Pytania:
1.Jaki był to rodzaj religii.
2.Gdzie spisano nauki Jezusa.
3.Jaka jest różnica między biblią w chrześcijaństwie a w Judaizmie.
4.Z jakich ksiąg składa się Nowy Testament.
5.Jak nazywano pierwszych uczniów Jezusa.
6.Dlaczego Rzymianie prześladowali wyznawców
chrześcijaństwa.
7.Podaj tytuł książki oraz filmu nakręconego na jego podstawie którego bohaterami byli prześladowani i chrześcijanie.
8.Podaj imię i nazwisko autora książki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:47:07+01:00
1.religia chrześcijańska
2.pismo święte =księga słowa bożego=księga życia
3.w Judaiźmie wierzy się w jednego Boga a w Chrześcijaństwie w Trójcę
4.Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów/List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków/List do Żydów
List Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy
Apokalipsa św. Jana/Objawienie św. Jana
5.apostołami
6.chrześcijanie nie uznawali bogów rzymskich i zagrażali głosząc
przyjscie jednego króla
7.Quo vadis
8.Henryk Sienkiewicz
1 5 1