Odpowiedzi

2010-02-07T12:16:13+01:00
According to Slavic beliefs, the vampire was created from unburnt corpses, hence his strong ties with their own families - the torture, if they do not comply with the obligation owed to the deceased, and the male-vampire relations with their wives. His children have the gift of identifying and destroying vampires. Belief in vampires had intensified after the adoption of Christianity and overloading ciałopalenia. Its dissemination, and considerable knowledge of how to control them implies that the Slavic vampire must have its equivalent in other cultures. It is possible that one of the ways of the spread of "vampirism" was the story of Slavic premium, caring for, in the early Middle Ages, Western European brood.

Po polsku:

Według słowiańskich wierzeń, wampir powstawał z niespalonych zwłok, stąd jego silne związki z własną rodziną – jej dręczenie, jeśli nie dopełniła obowiązku wobec zmarłego, oraz stosunki mężczyzn-wampirów z własnymi żonami. Jego dzieci mają dar rozpoznawania wampirów i ich niszczenia. Wiara w wampiry musiała nasilić się po przyjęciu chrześcijaństwa i zarzuceniu ciałopalenia. Znaczne jej upowszechnienie oraz znajomość sposobów ich zwalczania sugeruje, że słowiański wampir musiał mieć swój odpowiednik w innych kulturach. Niewykluczone, iż jedną z dróg rozprzestrzenienia się „wampiryzmu” były opowieści słowiańskich mamek, opiekujących się, we wczesnym średniowieczu, zachodnioeuropejską dziatwą.