Odpowiedzi

2010-02-07T12:49:24+01:00
Temat: Środki typowe dla funkcji poetyckiej.

Podział środków stylistycznych:
1. Fonetyczne środki wyrazu:
a) anomatopeje - wyrazy dźwięko naśladowcze
b) refren - regularne powtórzenie
c) aliteracja - rozpoczynanie sąsiednich wyrazów, tymi samymi głoskami

2. Słowotwórcze środki wyrazów:
a) zdrobnienie (np. samochodzik)
b) zgrubnienia (np. psisko)
c) wyraz złożony
d) neologis - wyraz nowo utworzony

3. Semantyczne środki wyrazów (semantyka - nauka o znaczeniu):
a) epitet stały - stale powtarzający się środek np. szybko nogi Achiles
Epitet sprzeczny np. gorący lód
b) oksymoron
c) metafora - przenośnia pewnym wyrazom nadajemy określony przykład
1 1 1
2010-02-07T12:50:58+01:00
Poprzez efekty muzyczne wprowadza nastrój smutku i melancholii
2010-02-07T12:54:03+01:00
Koncentruje uwagę na tekście,
tekst refrenu może mieć funkcję ekspresywną, a może też zawierać motyw przewodni utworu.
1 5 1