Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T15:05:13+01:00
Polski Trybunał Konstytucyjny realizuje szereg funkcji: 1). Kontrolę norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu, a w szczególności z Konstytucją. 2). Orzekanie o skargach konstytucyjnych. 3). Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 4). Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 5). Rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP. Zadaniem TS jest orzekanie, czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa, ale również w niektórych sytuacjach TS działa jako sąd karny. Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem – odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą m.in.: Prezydent RP, członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT.
Trybunał Konstytucyjny to organ powołany w 1982r. Czuwa nad tym, by władza ustawodawcza i wykonawcza nie naruszały konstytucji oraz orzeka on o:
- zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją
- zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
- zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją
- zgodności z ustawami i umowami międzynarodowymi
- rozstrzyga spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
- rozpatruje skargi konstytucyjne.