Podzielcie mi te wyrazy na głoski sylaby i litery:
kosiarz
koteczek
kiciuś
mikołajek
zima
ziemia
topielica
popielica
miednica
spódnica
buciska
świat
niedziela
środa
świrek
wartośc
zeszycik
niedźwiedź
dzidziuś
misio
cicho
cma
słońce
słonice

napiszcie mi to jak najszybciej!! proszę;)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T16:15:18+01:00
Głoski| sylaby | litery

k o s i a rz | ko siarz | k o s i a r z
k o t e cz e k| ko te czek| k o t e c z e k
k i c i u ś| ki ciuś | k i c i u ś
m i k o ł a j e k| mi ko ła jek| m i k o ł a j e k
z i m a|zi ma |z i m a
z i e m i a|zie mia|z i e m i a
t o p i e l i c a|to pie li ca| t o p i e l i c a
p o p i e l i c a |po pie li ca|p o p i e l i c a
m i e d n i c a|mie dni ca|m i e d n i c a
s p ó d n i c a|spó dni ca|s p ó d n i c a
b u c i s k a |bu ci ska|b u c i s k a
ś w i a t |świat |ś w i a t
n i e dz i e l a|nie dzie la|n i e d z i e l a
ś r o d a|śro da|ś r o d a
ś w i r e k|świrek|ś w i r e k
w a r t o ś ć|war tość|w a r t o ś ć
z e sz y c i k |ze szy cik |z e s z y c i k
n i e dź w i e dź |nie dźwiedź |n i e d ź w i e d ź
dz i dz i u ś |dzi dziuś |d z i d z i u ś
m i s i o |mi sio |m i s i o
c i ch o| ci cho |c i c h o
ć m a|ćma |ć m a
s ł o ń c e |sło ńce |s ł o ń c e
s ł o n i c e|sło ni ce |s ł o n i c e

2 3 2
2010-02-07T16:22:56+01:00
Kosiarz
ko-siarz
k-o-s-i-a-r-z
k-o-s'-a-rz

koteczek
ko-te-czek
k-o-t-e-c-z-e-k
k-o-t-e-cz-e-k

kiciuś
ki-ciuś
k-i-c-i-u-ś
k'-i-c'-u-ś

mikołajek
mi-ko-ła-jek
m-i-k-o-ł-a-j-e-k
m'-i-k-o-ł-a-j-e-k

zima
zi-ma
z-i-m-a
z'-i-m-a

ziemia
zie-mia
z-i-e-m-i-a
z'-e-m'-a

topielica
to-pie-li-ca
t-o-p-i-e-l-i-c-a
t-o-p'-e-l'-i-c-a

popielica
po-pie-li-ca
p-o-p-i-e-l-i-c-a
p-o-p'-e-l'-i-c-a

miednica
mie-dni-ca
m-i-e-d-n-i-c-a
m'-e-d-n'-i-c-a

spódnica
spó-dni-ca
s-p-ó-d-n-i-c-a
s-p-ó-d-n'-i-c-a

buciska
bu-ci-ska
b-u-c-i-s-k-a
b-u-c'-i-s-ka

świat
świat
ś-w-i-a-t
ś-w'-a-t

niedziela
nie-dzie-la
n-i-e-d-z-i-e-l-a
n'-e-dz'-e-l-a

środa
śro-da
ś-r-o-d-a
ś-r-o-d-a

świrek
świ-rek
ś-w-i-r-e-k
ś-w'-i-r-e-k

wartość
war-tość
w-a-r-t-o-ś-ć
w-a-r-t-o-ś-ć

zeszycik
ze-szy-cik
z-e-s-z-y-c-i-k
z-e-sz-y-c'-i-k

niedźwiedź
niedź-wiedź
n-i-e-d-ź-w-i-e-d-ź
n'-e-dź-w'-e-dź

dzidziuś
dzi-dziuś
d-z-i-d-z-i-u-ś
dz'-i-dz'-u-ś

misio
mi-sio
m-i-s-i-o
m'-i-s'-o

cicho
ci-cho
c-i-c-h-o
c'-i-ch-o

ćma
ćma
ć-m-a
ć-m-a

słońce
słoń-ce
s-ł-o-ń-c-e
s-ł-o-ń-c-e

słonica
sło-ni-ca
s-ł-o-n-i-c-a
s-ł-o-n'-i-c-a

każdy wyraz od góry to:
wyraz
sylaby
litery
głoski
2 4 2