Odpowiedzi

2010-02-07T16:25:08+01:00
Dość szczegółowo Mateusz opisuje Zwiastowanie Pannie Maryi i narodziny Dzieciątka w Betlejem, potem ucieczkę z Egiptu Józefa i Maryi z Jezusem.
Na dalszych stronach tej Ewangelii spotykamy Chrystusa przyjmującego chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela.
Bardzo szczegółowo opisuje Mateusz działalność Chrystus, poczynając od powołania pierwszych uczniów – Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja: „Pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi.” (4,19,20). Potem jest Kazanie na Górze, które zawiera Osiem Błogosławieństw i omówienie wybranych przykazań. To omówienie jest odniesieniem Jezusa do Prawa i Proroków ze Starego Testamentu.
Poznajemy z kart tej Ewangelii dziesiątki uzdrowień i cudów czynionych przez Chrystusa oraz przypowieści, które są obrazowym elementem nauczania Chrystusa. Jest więc między innymi przypowieść o siewcy, o chwaście, ziarnku gorczycy, zabłąkanej owcy, nielitościwym dłużniku, przewrotnych rolnikach.
Największe przykazanie Chrystusa to „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, cała swoją duszą i całym swoim umysłem(22,38-39).
Opis Męki i Zmartwychwstania Chrystusa to końcowe rozdziały Ewangelii. Trudno byłoby nazwać ją Dobrą Nowiną, gdyby nie słowa Chrystusa skierowane do uczniów, kończące tę Ewangelię: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie wieki, aż do skończenia świata.” (28,17-20)
2 5 2