Duchy to istoty, które po swojej śmierci nie chciały pójść z Kosiarzem. Powodem ich decyzji są niedokończone sprawy: miłość, zemsta czy wyrzuty sumienia. Mogą pojawiać się o określonej: godzinie, dniu, porze dnia lub co kilka lat. Często ich obecności towarzyszy zatrzymanie się zegarów, niska temperatura czy inne niepokojące zjawiska. Można je wykryć czujnikiem elektromagnetycznym.

Na podstawie serialu możemy wyodrębnić cztery typy duchów:
1) Złe Duchy - zarówno za życia jak i po śmierci były złe.
(Dr Ellicott, H.H. Holmes, Siostra Glockner, Człowiek z Hakiem, Melanie Merchant).
2) Mściwe Duchy - są ogarnięte manią zemsty na swoich mordercach, nie zawsze są złe, chcą tylko ukarać oprawców.
(Peter Sweeney, Claire Becker, Jonah Greely, Luther Garland, Kobieta w Bieli, Krwawa Mary, Cyrus Dorian i jego nawiedzone auto, Dirk McGregor, Callie, Sandover).
3) Zagubione Duchy - są uwięzione na ziemi (nie chciały lub nie mogły odejść), ciągle przeżywają na nowo swoją śmierć, są zagubione i samotne.
(Molly McNamara, Freeman Daggett, Maggie Thompson).
4) Dobre Duchy - są dobre, bądź kierują się dobrymi intencjami.
(Mary Winchester, Ojciec Thomas Gregory, Duchy Starych Hollywoodzkich Aktorów, Cole Giffith).
* Jest to ogólny podział, każdy duch ma swoją własną skomplikowaną historię.

Bardzo rozjuszone duchy mogą zostawiać po sobie ektoplazmę. W miarę praktyki potrafią siłą umysłu poruszać przedmiotami, mogą powodować pękanie ścian i sufitów. Mogą zabijać i wprowadzać ludzi w różne stany psychotyczne. Istnieje też choroba duchów. Człowiek, który się nią zarazi zaczyna się wszystkiego panicznie bać. W końcu dostaje ze strachu zawału i umiera. Na razie jedynym znanym antidotum jest unicestwienie ducha, który ją roznosi. Opętanie przez ducha jest rzadkością (ewenementem). Wygląda ono bardzo podobnie jak opętanie przez demona.

Sól kuchenna odstrasza duchy. Krąg usypany z soli to dla nich przeszkoda nie do pokonania. Można też je odstraszyć żelazem. Aby zgładzić ducha trzeba spalić jego kości i/lub przedmioty z nim związane. John Winchester twierdził, że jest to swego rodzaju śmierć dla ducha.

Jeśli uda im się załatwić swoje 'niedokończone sprawy' wtedy odchodzą. Nikt nie wie dokąd. "Mamy nadzieję, że do lepszego miejsca..."

przetłumacz, tylko błagam,aby nie było to prowizorycznie przetłumaczone jak np. tłumacz google czy translate..

1

Odpowiedzi

2010-02-08T10:14:02+01:00
Ghosts are beings who after his death did not want to go with the Lord's death. The reason for their decision are the unfinished business: love, revenge and remorse. May appear for certain: time, date, time of day or every few years. Often, their presence is accompanied by a stop clock, low temperature and other disturbing phenomena. They can detect the electromagnetic sensor.

Based on the series, we can distinguish four types of spirits:
1) bad spirits - both in life and after death were wrong. (Dr. Ellicott, HH Holmes, Nurse Glockner, The Man with the Hook, Melanie Merchant).
2) vengeful spirits - are surrounded mania for revenge on his murderers are not always bad, they just want to punish the perpetrators. (Peter Sweeney, Claire Becker, Jonah Greely, Luther Garland Woman in White, Bloody Mary, Cyrus Dorian and his car hit, Dirk McGregor, Callie, Sandover).
3) Lost Ghosts - are trapped on the ground (would not or could not go), still survive his death, again, are lost and lonely. (Molly McNamara, Freeman Daggett, Maggie Thompson). 4) GOOD spirits - they are good, or be guided by good intentions. (Mary Winchester, Father Thomas Gregory, Ghosts of Old Hollywood Actors, Cole Giffith).
* This is the general division, each spirit has its own complicated history.

Very enraged ghosts can leave after the ectoplasm. As you can practice the strength of mind to move objects, can cause cracking in walls and ceilings. They can kill and make people in various states of psychosis. There is also a disease of the spirit. A man who begins to infect her all terribly afraid.Finally, get out of fear a heart attack and dies. For now, the only known antidote is to annihilate the spirit in which it spreads. Possession by a spirit is rare (sensation). It looks very much like the possession by a demon.

Salt scares ghosts. Circle dump the salt is not an obstacle for them to overcome. You can also scare them with iron. To destroy the spirit need to burn the bones and / or items related to it. John Winchester claimed that this is a kind of spiritual death.

If they can settle their 'unfinished business' then leave. No one knows where. "We hope for a better place ..."