Odpowiedzi

2010-02-10T09:22:39+01:00
1

Cywilizacje starożytnego Wschodu


Znajomość nazw i położenia geograficznego państw cywilizacji starożytnego Wschodu, umieszczenie we właściwym czasie ich istnienia, znajomość podstawowych osiągnięć cywilizacyjnych oraz pojęć z nimi związanych.

2

Grecja, Rzym


Umiejętność określenia położenia geograficznego, znajomość chronologii, znajomość podstawowych osiągnięć kultury, rozwiązań ustroju politycznego, najważniejszych wydarzeń politycznych.

3

Średniowiecze – historia powszechna


Znajomość kształtu terytorialnego państw średniowiecznej Europy, wiedza dotycząca ustroju i kultury feudalnej, podstawowych wydarzeń politycznych i ich chronologii, wskazanie czynników kształtujących obraz społeczno-kulturowy Europy (np. rola Kościoła), umiejętność stosowania pojęć i terminów związanych z historią tego okresu.

4

Średniowiecze – historia Polski


Znajomość ośrodków kształtowania się państwa polskiego, centrów politycznych, gospodarczych, kulturalnych, umiejętność opisu podstawowych wydarzeń związanych z historią Polski – ich chronologia. Znajomość dynastii, jej członków
i ważniejszych postaci naszej historii. Znajomość pojęć. Umiejętność powiązania poszczególnych wydarzeń, ich przyczyn, skutków oraz związanych z nimi postaci.

5

Kolonialna ekspansja europejska XIV i XV wieku


Znajomość podstawowych przyczyn rozpoczęcia wypraw, daty, postacie, konsekwencje odkryć geograficznych. Znajomość odkryć i kolonii oraz pojęć związanych z tymi wydarzeniami.

6

Humanizm, odrodzenie, reformacja i kontrreformacja;
Europa i Rzeczpospolita


Znajomość definicji, pojęć, znajomość głównych przedstawicieli i ośrodków, znajomość podstawowych faktów z zakresu chronologii, kierunki reformacji
i kontrreformacji; sukcesy i niepowodzenia Kościoła Katolickiego w dziele utrzymania jedności wyznaniowej Europy.

7

Rzeczpospolita w okresie kształtowania się demokracji szlacheckiej
i gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej.
Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Znajomość definicji folwarku, pańszczyzny, gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej, podstawowe skutki społeczne i gospodarcze rozwoju tej formy gospodarki. Znajomość podstawowych pojęć (przywilej, demokracja, ruch egzekucyjny), wiedza dotycząca postulatów ruchu egzekucyjnego, wydarzeń, głównych postaci, znajomość skutków, sukcesów i niepowodzeń XVI wieku dla szlachty, państwa, kultury. Znajomość struktur państwa, sposobu ich działania. Unia Lubelska, wcześniejsze unie polsko-litewskie; wolne elekcje w XVI wieku.

8

Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów – Zygmunt I Stary,
Zygmunt August.


Znajomość mapy Rzeczypospolitej na przełomie XV i XVI wieku, znajomość podstawowych wydarzeń i faktów, chronologii, umiejętność scharakteryzowania stosunków z sąsiadami, proces zmian terytorialnych Rzeczypospolitej, koncepcje polityki zagranicznej Jagiellonów, sposoby i efekty ich realizacji

9

Rzeczpospolita do połowy XVIII wieku – początku rządów oligarchii magnackiej


Znajomość podstawowych pojęć gospodarczych i politycznych, zmiany w strukturze gospodarczej, społecznej i politycznej państwa na przełomie XVI i XVII wieku do połowy XVIII wieku. Cechy gospodarki latyfundialnej i rządów oligarchii.

10

Wojny XVIII wieku: ze Szwecją, Turcją, Rosją, powstanie Chmielnickiego.


Znajomość przyczyn wojen i etapów konfliktów, chronologia, bitwy, układy pokojowe, skutki wojen, główne postacie, umiejętność powiązania wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą z konfliktami europejskimi.

11

Kultura baroku i sarmatyzm.


Znajomość podstawowych cech, definicji, głównych postaci i skutków kultury baroku i sarmatyzmu.

12

Wzrost znaczenia Rosji, Austrii i Prus w XVII i I połowie XVIII wieku.


Znajomość podstawowych reform, przyczyn i ich skutków, główni reformatorzy, znajomość definicji i pojęć tego okresu.

13

Polska w czasach saskich.


Znajomość faktów i wydarzeń, chronologii, głównych postaci, wiedza dotycząca polityki Sasów, uzależnienie Polski od sąsiadów, bilans epoki.

14

Kultura oświecenia.


Znajomość cech, definicji, głównych postaci, ich dzieł, przyczyny ukształtowania epoki oświecenia, skutki epoki w sferze społecznej i politycznej: Polska i Europa.

15

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami, znajomością dat dla wyjaśnienia przyczyn i celów walki o niepodległość, znajomość głównych postaci i podstawowych dokumentów kształtujących ustrój powstałego państwa.

16

Absolutyzm we Francji, rewolucja lat 1789-99.


Charakterystyka okresu przedrewolucyjnego we Francji, przyczyny i etapy rewolucji, postacie, główne obozy polityczne, skutki rewolucji dla Francji i Europy.

17

Polska w dobie stanisławowskiej.


Podstawowe wydarzenia w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, etapy jego rządów, przyczyny, zasięg, skutki rozbiorów, podstawowe próby reform (np. Konstytucja 3 Maja), znajomość wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku państwa.

18

Okres napoleoński 1799-1815. Sprawa polska za Napoleona


Umiejętność wskazania działania Napoleona we Francji i wobec Europy, znajomość podstawowych faktów dotyczących kampanii napoleońskich, przyczyny klęski, znaczenie tego okresu; znajomość form, celów i rezultatów walki Polaków u boku Napoleona, powstanie i wpływ legendy napoleońskiej.

19

Kongres Wiedeński


Znajomość daty i miejsca, zasady podejmowania decyzji, główne postanowienia i ich autorzy, umiejętność wskazania sposobów pilnowania stworzonego ładu przez mocarstwa europejskie.

20

Francja w latach 1815-1870.


Umiejętność podzielenia tego okresu na etapy (kryterium podziału – zmiany ustrojowe we Francji). Cechy gospodarki i społeczeństwa, najważniejsze postacie.

21

Państwa niemieckie w latach 1815-1870. Zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie Włoch.


Chronologia procesu jednoczenia, etapy, przyczyny zjednoczenia Niemiec i Włoch, znajomość najważniejszych postaci i faktów związanych z tym okresem historii.

22

Rosja, monarchia habsburska, Wielka Brytania w latach 1815-1870.


Znajomość podstawowych cech ustrojowych tych państw, reform politycznych, społecznych, gospodarczych, umiejętność scharakteryzowania najbardziej znaczących postaci i wiążących się z nimi wydarzeń; podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, zakres wpływów omawianych państw.

23

Stany Zjednoczone w pierwszym stuleciu swojego istnienia


patrz wyżej

24

Ziemie polskie pod zaborami 1815-1848.


Podstawowe wiadomości dotyczące Królestwa Polskiego – obszar, zasady ustrojowe i ich realizacja, polityka zaborcy pruskiego i austriackiego wobec Polaków, postacie historyczne i ich miejsce w polskich obozach politycznych.

25

Działalność patriotyczna 1815-1863.


Znajomość najważniejszych stronnictw, organizacji działających w kraju i poza jego granicami, przywódcy, programy.

26

Polskie powstania narodowe:
- listopadowe
- krakowskie
- styczniowe


Przyczyny, skutki powstań. Wydarzenia w kolejności chronologicznej, wybitne postacie, podstawowe daty i fakty

27

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polaków w trzech zaborach.


Określenie stanu gospodarki w II połowie XIX wieku, zmiany w strukturze społecznej i zmiany zachodzące w gospodarce. Formy rusyfikacji i germanizacji, cechy autonomii galicyjskiej, reakcja Polaków na politykę zaborców.

28

Powstanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich.


Działacze, główne polskie nurty polityczne w II połowie XIX wieku, program, pojęcia, daty, rozwój organizacyjny i programowy.

29

Polacy i ziemie polskie przed wybuchem I wojny światowej
i w czasie jej trwania.


Orientacje polityczne Polaków, nazwy, cele, zadania, organizacje wojskowe, najważniejsze postacie. Zmiany w polityce Państw Centralnych i Ententy wobec kwestii polskiej w latach 1914-18.

30

Świat na przełomie XIX i XX wieku:
- przeobrażenia gospodarcze
- kapitalizm
- rozwój nauki i techniki
- nowe ideologie i ruchy polityczne


Cechy rozwiniętego kapitalizmu, ówczesne mocarstwa, najważniejsze odkrycia
i wynalazki. Problemy i konflikty społeczne, nowe ideologie i ich cechy, organizacje polityczne proletariatu, związki zawodowe, pojęcie “międzynarodówki”; cele, dla realizacji których powstały te struktury zrzeszające partie robotnicze.

31

Scena polityczne przed wybuchem I wojny światowej.


Chronologia i najważniejsze wydarzenia polityczne w latach 1870-1914, cechy rozwoju gospodarczego i problemy wewnętrzne, konflikty, ekspansja kolonialna, cele polityki zagranicznej.

32

I wojna światowa.


Przyczyny wojny, bloki militarno-polityczne, chronologia i mapa wydarzeń wojennych (front wschodni i zachodni), skutki wojny i postanowienia traktatów kończących wojnę (np. wersalski)

33

Świat w dwudziestoleciu międzywojennym.


Podział świata (umiejętność wskazania na mapie), najważniejsze wydarzenia polityczne w poszczególnych państwach; cechy ich ustroju, gospodarka, problemy, kryzys demokracji (ustroje totalitarne – np. stalinizm, nazizm), zasady polityki zagranicznej, sprzeczności międzynarodowe, przyczyny wybuchu II wojny światowej, główne postacie.

34

Polska w latach 1918-1939.


Znajomość granic państwa, podstawowych postaci i wydarzeń. Znajomość konfliktów militarnych i politycznych Polski; fazy funkcjonowania państwa – np.: okres demokracji, sanacja. Znajomość podstawowych informacji dotyczących polskich obozów politycznych, ich programów i przywódców. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce – na czym polegał. Podstawowe fakty dotyczące międzynarodowej sytuacji Polski w latach trzydziestych.

35

Agresja Niemiec na Polskę. II wojna światowa.


Znajomość przyczyn II wojny światowej. Podstawowe wydarzenia militarne, umiejętność wskazania ich na mapie, umieszczenie we właściwym czasie (wymagane daty miesięczne i roczne). Znajomość podstawowych pojęć – front, sojusz, koalicja itp. Umiejętność omówienia kwestii politycznych związanych
z II wojną – konferencje Wielkiej Trójki, zmiany w układzie sił, polityka okupantów wobec narodu polskiego. Problem państwa polskiego w czasie II wojny, decyzje dotyczące naszego kraju – “zdrada Zachodu”.

36

Polska po II wojnie (do 1991 roku).


Znajomość nowych granic państwa, umiejętność podziału dziejów Polski na etapy – ich główne cechy charakterystyczne, omówienie podstawowych kryzysów społeczno-politycznych i ich skutków. Główne postacie i wydarzenia lat 1945-1991.

37

Świat po II wojnie światowej (do 1991 roku).


Znajomość skutków wojny, główne cechy nowego układu sił politycznych, etapy rozwoju stosunków międzynarodowych, postacie, daty, najważniejsze problemy polityczne. Najważniejsze konflikty militarne i polityczne, sytuacja gospodarcza i społeczna w Europie i na świecie.

5 3 5