Odpowiedzi

2010-02-08T18:25:11+01:00
'Traktaty rozbiorowe, dotyczące zagarniętych ziem podczas I rozbioru Polski, zostały ratyfikowane przez sejm we wrześniu 1773 roku. Obrady przeciągnęły się do kwietnia 1775 roku. Stanisław August utracił prawo wybierania starostów, ministrów, senatorów i oficerów. W 1773 roku powołano także Radę Nieustającą, która podejmowała decyzje w państwie tak samo ważne jak król. W jej skład weszli wszyscy zwolennicy carscy. Mimo iż była to instytucja, która ograniczała suwerenność Polski, to jednak nie należy ukrywać, że powołano pierwszy od wielu lat w miarę sprawnie funkcjonujący urząd. Rada Nieustająca składała się z tak zwanych konsyliarzy, wybieranych przez sejm na okres dwóch lat. Przewodniczył jej król, który zobowiązany był do stosowania się do uchwał większości. Dzieliła się na pięć departamentów z jednym przewodniczącym o określonych zadaniach.

Poza tym utworzono także KEN - Komisję Edukacji Narodowej, ówczesne ministerstwo oświaty, które bezpośrednio podlegało królowi. Ukróciło to przede wszystkim grabież majątków pojezuitańskich, które przeszły pod opiekę KEN-u.

Ratyfikowano także traktat handlowy, który nakładał na państwo polskie wysokie cła, gdyż Prusy, zajmując Pomorze w I rozbiorze Polski, odcięły ją od morza i wyrobiły sobie monopol na towary sprowadzane drogą morską.

Zatwierdzono także prawa kardynalne oraz powiększono liczbę wojska polskiego do 30 tysięcy.'
1 5 1
2010-02-08T18:33:13+01:00
Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Jednak wiek XVIII i rządy dynastii saskich Wettinów przyniosły Polsce najwięcej strat. Nie chodzi tu tylko o nieudolność władców, ale o coraz bardziej dające o sobie znać położenie geograficzno-polityczne Polski. XVIII wiek był trudnym okresem w dziejach naszego kraju. Był to okres silnych przemian ustrojowo - gospodarczych. Czas wzlotów i upadków. Był czasem silnej ewolucji państwa jako organizacji; dobrze przeprowadzone reformy w europejskich państwach spowodowały powstanie świetnie zorganizowanych mocarstw.
Takim mocarstwem stała się także Rosja, z którą, za czasów ostatniego króla Polski - Augusta Poniatowskiego, Polska się silnie związała. Stało się to za sprawą Augusta, który pozostawał pod silnym wpływem carycy Katarzyny II. Sytuacja ta spowodowała w późniejszym okresie rozbiory Polski, a jej konkretnym skutkiem był upadek Rzeczypospolitej w 1795 roku.
1 5 1