1.Przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917
2.Kolejne fazy rewolucji rosyjskiej w 1917
3.Kolejne fazy wydarzeń w Rosji w latach 1917-1922
4.Kolejne fazy zdarzeń w ZSRR w 20-leciu międzywojennym
5.Wpływ rewolucji rosyjskiej na sytuację międzynarodową
6.W punktach – przyczyny klęski Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie

1

Odpowiedzi

2016-10-21T23:00:19+02:00

1.Przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917

Przyczyny wybuchu rewolucji lutowej: klęski wojsk Rosji w czasie wojny – tracą kontrolę nad ziemiami zachodnimi (Litwa, Królestwo Polskie, Białoruś, Wołyń, Łotwa), kryzys gospodarczy z ndia na dzień się pogłębiał, występowały liczne demonstracje, ostro krytykowano rządy cara Mikołaja II Romanowa

2.Kolejne fazy rewolucji rosyjskiej w 1917 

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA

Po rewolucji lutowej, 15 marca, abdykuje car, władza w rękach Rządu Tymczasowego

- powołanie Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w licznych rosyjskich miastach

- działalność Lenina: ogłasza tezy kwietniowe, chce jak najszybciej zakończyć wojnę, żąda oddania chłopom na własność ziemi,

- bolszewicy rosną w siłę

Rewolucja październikowa – przewrót bolszewicki

- sierpień 1917 – nieudana próba zamachu stanu przez Ławra Korniłowa, dowódcy armii rosyjskiej

- bolszewicy zaczęli formować własne oddziały wojskowe – Gwardię Czerwoną

- Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, którą dowodzi Lew Trocki, przejmuje kontrolę

- X 1917: wybuch powstania w Piotrogrodzie wywołanego przez bolszewików – rewolucja październikowa

- przejęcie władzy przez bolszewików, powołanie własnego rządu – Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele; zapowiedź wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego

- Lenin przejmuje siłą władzę (nie miał zbyt dużego poparcia)

- III Ogólnorosyjski Zjazd Rad – ogłoszenie nowej konstytucji, powstanie Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej

- grudzień 1917 powołanie Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka), zarządzał nią Feliks Dzierżyński (okrutny zbrodniarz); terror, brutalne zwalczanie wszelkiej opozycji

- koniec stycznia 1918 – utworzenie przez bolszewików Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej

- luty 1918 – przywrócenie kary śmierci, ustanowienie trybunałów rewolucyjnych

- wprowadzono powszechny obowiązek pracy („kto nie pracuje, ten nie je”), odbierano chłopom nadwyżki jedzenia, kartki na żywność

- okres panowania bolszewików określa się mianem dyktatury proletariatu, natomiast Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) RKP (b) – czerwonym terrorem


3.Kolejne fazy wydarzeń w Rosji w latach 1917-1922 

Wojna domowa  1917-1922

- wojna pomiędzy czerwonymi (bolszewikami) a białymi

- W Brześciu nad Bugiem, 3 marca 1918, Rosja, Niemcy i Austro-Węgry podpisują osobny traktat pokojowy

- ententa interweniuje w Rosji – wysyła korpus wojsk Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, z którymi połączyły się oddziały białej gwardii;

- 1921 – koniec wojny domowej, Armia Czerwona pokonała wszystkich przeciwników


4.Kolejne fazy zdarzeń w ZSRR w 20-leciu międzywojennym


– NEP (Nowa Ekonomiczna Polityka) usnuta przez Lenina dość szybko przyniosła efekty gospodarce i zlikwidowała głód.
Stalin przejmuje władzę; w styczniu 1924 zmarł Lenin, Dzierżyński pomaga Józefowi Wisarionowiczowi Stalinowi
–odejście od polityki NEP-u w gospodarce;
– 1928  –kolektywizacja wsi;
– pod koniec lat 20. rozpoczyna się masowe wykorzystywanie więźniów w łagrach  do realizacji wielu inwestycji okresu stalinowskiego (m.in. budowa Kanału Biełomorskiego);
– 1931-1933 –wielki głód, umiera od 4 do 10 mln ludzi (głównie na Ukrainie).

- czystki: w partii (znikają Lew Trocki, Zinowiew i Kamieniew) i aparacie bezpieczeństwa (znikają Jeżow, Jagoda) – wszyscy zamordowani z rozkazu Stalina, a także wojsku (ponad ¾ zamordowanych oficerów, marszałków i dowódców)
- w 1936 roku zostaje uchwalona  Konstytucja ZSRR jedna z najbardziej demokratycznych konstytucji na świecie (w praktyce nigdy nie funkcjonuje).
- walka z religią

- wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej; zacieśnianie więzów z hitlerowskimi Niemcami, podpisywanie układów sugerujących wielkie nieszczęście – II wojnę (jak pakt Ribbentrop-Mołotow).

5.Wpływ rewolucji rosyjskiej na sytuację międzynarodową 

- zapowiedź rozprzestrzeniania rewolucji na cały świat

- zainteresowanie komunizmem w Niemczech i na Węgrzech

6.W punktach – przyczyny klęski Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie

- Rosja zrezygnowała z udziału w walkach wojennych

- Austro-Węgry powoli się rozpadały

- ogromne wyniszczenia obydwu krajów, brak amunicji, pieniędzy na utrzymanie wojska

- plan wojny błyskawicznej zawiódł

- coraz większe niezadowolenie ludności z porażek: bunty, demonstracje, rewolucje

2 5 2