PRZETŁUMACZ NA JĘZYK POLSKI

Why sleep is the best medicine ?
It's late at night and you have an important exam in the morning. You're sitting with your notes and books and you're beginning to fell tired. Should you listen to your mother's advice and go to bed ? Or should you stay up all night and try to learn?

Well,scientist say that our mothers are probably right - it;s best to go bed early before a big exam.Last year in Germany , scientists looked into the effects of sleep on university students. They found out that students who had at least four hours of sleep did better in exams. It also turned out that the students who had a lot of sleep had better scores in IQ tests. So why is sleep good for our brains ?

First of all ,scientists believe that after a hard day of thinking, our memorias are very messy. Sleep helps to tidy up our thoughts and memories and to put everything in the right place again. Because of this , it's easier to remember facts clearly, which ,of course ,is important in exsams.

When we sleep , our brains also continue thinking about our problems from the day before. We can sometimes come up with the answer to difficult problems after sleeping. There are many examples of this in history.

In the nineteenth century , the chemical structure of benzene was still a big mystery to scientists. the German chemist Friedrich von Kekule worked on this problem for many years. One afternoon, while he was travelling on a London bus , von Kekule fell asleep. He had a strange dream- snakes were coming towards him with their tails in their mouths ! When he woke up, von Kekule knew that he had the answer to his problem - the atoms were arranged in a circle like his funny snakes !

But sleep does not only improve our memorias and help us to find the answer to problems. Scientists believe that we are more creative aftre sleep too. Keith Richards, the quitarist of The Rolling Stones , came up with the melody for Satisfactions , their biggest hit, as he was taking a nap in a London hotel room.The Irish writer Bram Stoker also got the idea for his masterpiece Dracula , the classic horror story ,while he was sleeping. He ate crabs late at night before going to bed ,had some strange nightmares and kept on waking up !

So, take my advice - do you want remember more in your exam tomorrow ? The answer is simple - go to bed early !

2

Odpowiedzi

2010-02-08T18:53:12+01:00
Dlaczego śpią jest lepszy lek (medycyna)? To jest późno wieczorem i wy macie istotny eksjestem w ranie. Wy siedzicie z waszymi uwagami i książka (rezerwuje) i wy zaczynacie powalić zmęczony. Miał wy słuchacie rady waszej matki i idą do łóżka (podstawa)? Albo miał wy zatrzymujecie (pozostawać) cały wieczór późny (nocny) i próbować (próba; wypróbowywać) uczyć się (poznawać; dowiadywać się)? Dobrze,naukowiec mówią (przemawiać) co nasze matki są prawdopodobnie prawo (prawy; naprawo od) - to;*s* lepszy udawać się łóżko (podstawa) wczesny (wcześnie) przed (zanim) wielki *exam.Last* rok w Niemczech, naukowcy zbadał (zbadany) rezultaty śpią na uniwersyteckich studentach. One wyjaśniali co studenci kto (który) miał co najmniej cztery godziny śpią zrobił lepszy (lepiej) w eksjestem. To także okazywało się co studenci kto (który) miał wielka ilość śpią miał lepszy (lepiej) rachunki w *IQ* próby. Tak (więc) dlaczego jest spać dobry dla naszych mózgów? Najpierw, naukowcy uważają co (żeby; który) po (po tym, jak) twardy (trudny) dzień obmyślania, nasz *memorias* są bardzo brudny. Śpią pomoce *tidy* nasze myśli i wspomnienie i kłaść wszystek w prawo (prawy; naprawo od) umieszczać (miejsce) znowu. Z powodu ten (to), to jest lżejsze pamiętać (przypominać sobie) fakty jawnie, który,oczywiście,jest istotny w *exsams*. Kiedy śpimy, nasze mózgi także kontynuują (przedłużać) obmyślać o naszych kwestiach od dnia przed (zanim). czasem możemy podnosić się z odpowiedzią na trudne kwestie po spaniu. Tam są wiele przykłady tego (to) w historii. W dziewiętnastym wieku, chemiczny (chemikalia) ustrój (budowa) *benzene* był wciąż wielkie misterium do naukowców. Niemiec (niemiecki) *chemist* *Friedrich* *von* *Kekule* pracował dalej ten (to) kwestia (problemowy) wiele lat. Jedził południe, podczas gdy on podróżował na Londyńskim autobusie, *von* *Kekule* zapadał w sen. On miał dziwny sen - *snakes* przybywały w kierunku do jego z ich ogonami w ich *mouths* ! Kiedy on obudził się, *von* *Kekule* wiedział co on miał odpowiedź na jego kwestia (problemowy) - *atoms* były uporządkowane w kole lubią jego zabawny *snakes* ! Ale śpią robi nie tylko ulepszają nasz *memorias* i pomoc (pomagać) USA znajdować kwestie odpowiedzi na. Naukowcy uważają co my jesteśmy bardziej (więcej) twórczy *aftre* śpią też. *Keith* *Richards*, *quitarist* Zwijania (toczenie się) Kamieni, podnosił się z *melody* dla Satysfakcj&, ich największe uderzenie (sukces), jak (ponieważ) on brał *nap* w Londyńskiej sali (miejsce) hotelu.Irlandzki autor *Bram* *Stoker* także otrzymywał (dostał się) ideę dla jego *masterpiece* *Dracula* , klasyczna historia przerażenia,podczas gdy on spał. On *ate* *crabs* późno wieczorem przed chodzeniem do łóżka (podstawa),miał niektóre dziwne koszmary i utrzymywał na budzeniu! Tak (więc), biorą (przedsiębrać) moją radę - robi wy potrzebujecie (chcieć) żeby pamiętać (przypominać sobie) większa ilość (bardziej; więcej) w waszym eksjestem jutro? odpowiedź jest prosta - idą do łóżka (podstawa) wczesny (wcześnie)!
1 1 1
2010-02-08T19:03:36+01:00
Dlaczego sen jest najlepszym lekarstwem?
Jest późno w nocy i masz poważny egzamin w godzinach porannych. Twoje posiedzenia z notatek i książek i jesteś bardzo zmęczony . Jeśli posłuchać rady swojej matki i pójdziesz spać? Albo należy całą noc i próbują uczyć?

Cóż, naukowcy twierdzą, że nasze matki chyba mają rację -
najlepiej iść wcześnie spać przed wielkim egzaminem. W ubiegłym roku w Niemczech, naukowcy spoglądali na skutki spania na studentów. Okazało się, że studenci, którzy mieli co najmniej cztery godziny snu nie piszą dobrze egzaminów. Okazało się także, że studenci, którzy dużo śpią mają lepsze wyniki w testach IQ. Więc dlaczego jest dobre dla snu nasz mózg?

Po pierwsze, naukowcy wierzą, że po ciężkim dniu myśli, nasze są bardzo brudne. Sen pomaga uporządkować myśli i wspomnień i umieścić wszystko w odpowiednim miejscu ponownie. Z tego powodu, że łatwiej zapamiętać fakty jasno, co jest oczywiście ważna w egzaminach.

Kiedy śpimy, nasz mózg nadal myśli o naszych problemach z dnia poprzedniego. Możemy czasem wymyślić odpowiedzi na trudne problemy podczas snu. Istnieje wiele przykładów w historii.

W XIX wieku, struktury chemicznej benzenu była jeszcze dużą tajemnicą naukowcom. Niemiecki chemik Friedrich von Kekule pracował nad tym problemem od wielu lat. Pewnego popołudnia, podczas gdy on jechał na autobus w Londynie, von Kekule zasnął. Miał dziwny sen-węże szli ku niemu z ogonami w ustach ! Kiedy się obudziłem, von Kekule wiedział, że miał odpowiedź na jego problem - atomy są ułożone w okrąg, jak jego śmieszne węże!

Ale sen nie tylko poprawia naszą pamięć ale i pomaga nam znaleźć odpowiedź na problemy. Naukowcy uważają, że jesteśmy bardziej twórczy po spaniu . Keith Richards, gitarą The Rolling Stones, wymyślił melodię do zadowolenia, ich największy hitem, jakim był przy nap w Londynie hotel pokój.W irlandzki pisarz Bram Stoker również wpadł na pomysł jego arcydzieło Dracula, klasyczny horrorem, a on spał. Zjadł kraby późno w nocy przed pójściem do łóżka, miał jakieś dziwne koszmary i znajduje się na przebudzeniu!

Tak, daję rady - chcesz pamiętać więcej egzaminów jutro? Odpowiedź jest prosta - iść wcześnie do łóżka!

Naj ;D
Pozdrawiam xD
Powodzenia ^^
1 5 1