Przetłumasz zdania na angielski ;)
1. Ile godzin odrabiasz pracę domową zazwyczaj ? .
2. Czy możesz wynieść śmieci teraz ?
3. Ona zawsze się spóźnia na lunch.
4. Kto sprząta Twój pokój w weekendy ?
5. Litwa i Łotwa należą do Unii Europejskiej , ale Rosja nie.
6.Ile kobiet nakleży do tego klubu ?
7. Czy w Twoim mieście są jakies duże centra handlowe ?
8.Co Twoi rodzice robią wieczorami ?
9.Polska i Wielka Brytania nie są w tej samej strefie czasowej .
10. Kto pierwszy wstaje w Twojej rodzinie ?
11, Nastolatki uwielbiają spędzać czas z przyjaciółmi .
12.Na świecie są 24 strefy czasowe.
13. Zacznijmy liczyć .
14. O której godzinie zaczyna się ulubioony serial Twojej Mamy ?
15.Jeśli teraz jest druga po południu , to która godzina jest w Moskwie ?
16. Do zobaczenia jutro w szkole.
17.On nigdy nie gawędzi ze mną w sieci.
18. Rzadko podlewam swoje kwiaty.
19. Jak często oni wyprowadzają swojego psa ?
20.Nie mogę umyć podłogi , bo nie ma wody w tej chwili . ;)

Dzięki ;)))))))))))

2

Odpowiedzi

2009-10-10T15:22:06+02:00
1.How many hours you are doing homework usually ?
2.Can you take the rubbish out now?
3.She is always late for the lunch?
4.Who is cleaning your room in weekends?
5.Lithuania and Latvia belong to the European Union, but Russia not.
6.How many women nakleży to this club?
7. whether in your city are jakies big shopping centres?
8.Co your are parents doing in the evening?
9.Poland and Great Britain aren't in the same time zone.
10. who first is getting up in your family?
11, teenagers adore to spend time with friends.
12.on world there are 24 time zones.
13. Let us start counting.
14. What time is beginning ulubioony series of your Mum?
now is she second in the afternoon,
15.If it is which hour is in Moscow?
16. for seeing tomorrow at school.
17.On is never chatting with me online.
18. I rarely water my flowers.
19. how often are they leading their dog out? I can wash floors with
20.No, because there is no water at the moment.
1 5 1
2009-10-10T16:15:05+02:00
1. Ile godzin odrabiasz pracę domową zazwyczaj ? .
2. Czy możesz wynieść śmieci teraz ?
3. Ona zawsze się spóźnia na lunch.
4. Kto sprząta Twój pokój w weekendy ?
5. Litwa i Łotwa należą do Unii Europejskiej , ale Rosja nie.
6.Ile kobiet nakleży do tego klubu ?
7. Czy w Twoim mieście są jakies duże centra handlowe ?
8.Co Twoi rodzice robią wieczorami ?
9.Polska i Wielka Brytania nie są w tej samej strefie czasowej .
10. Kto pierwszy wstaje w Twojej rodzinie ?
11, Nastolatki uwielbiają spędzać czas z przyjaciółmi .
12.Na świecie są 24 strefy czasowe.
13. Zacznijmy liczyć .
14. O której godzinie zaczyna się ulubioony serial Twojej Mamy ?
15.Jeśli teraz jest druga po południu , to która godzina jest w Moskwie ?
16. Do zobaczenia jutro w szkole.
17.On nigdy nie gawędzi ze mną w sieci.
18. Rzadko podlewam swoje kwiaty.
19. Jak często oni wyprowadzają swojego psa ?
20.Nie mogę umyć podłogi , bo nie ma wody
w tej chwili

pl

1. How much hours will you do homework usually ? .
2. Can you carry out {amount} garbages now ?
3. She always is late on the luncheon.
4. Who clears {cleans up} Your peace {room} on weekends ?
5. Lithuania and Latvia belong to European Union , but Russia not.
6.How much women nakleży to this club ?
7. In Your city are jakies large shopping centres ?
8.What Your parents do...