Odpowiedzi

2010-02-09T01:05:45+01:00
Etanol C₂H₅OH
H H
I I
H-C-C-OH
I I
H H
HEKSAN C₆H₁₄
H H H H H H
I I I I I I
H-C-C-C-C-C-C-H
I I I I I I
H H H H H H
METANOL CH₃OH
H
I
H-C-OH
I
H
GLICERYNA C₃H₅(OH)₃
H
I
H-C-OH
I
H-C-OH
I
H-C-OH
I
H