Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T19:34:05+01:00
Prawo do nauki, zaliczane do grupy praw socjalnych i ekonomicznych. Prawo do nauki zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych. W dokumentach tych stwierdza się, iż każda osoba ma prawo do nauki.

W zakresie kształcenia podstawowego nauczanie powinno być bezpłatne, wykształcenie średnie i zawodowe powszechnie dostępne, wyższe zaś na równi dla wszystkich. Podkreśla się przy tym, że nauczanie winno sprzyjać pełnemu rozwojowi osobowości, poszanowaniu praw człowieka, tolerancji i przyjaźni.

W Polsce zgodnie z konstytucją każdy ma prawo do nauki; nauka w szkołach publicznych bezpłatna, dopuszcza się natomiast możliwość, iż niektóre usługi edukacyjne świadczone przez publiczne szkoły wyższe mogą być odpłatne. Zapis konstytucyjny o prawie do nauki uszczegóławia ustawa o systemie oświaty, która powołuje się na wskazania zawarte w dokumentach międzynarodowych oraz zaznacza, że nauczanie i wychowanie w Polsce, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Mają one sprzyjać rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego.

Realizacji prawa do nauki ma służyć m.in.: możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty, dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, upowszechnienie dostępu do szkół średnich, możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego.
pozdrawiam i całusa zostawiam!;)

liczę na naj!;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:35:23+01:00
Prawo do nauki, zaliczane do grupy praw socjalnych i ekonomicznych. Prawo do nauki zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych. W dokumentach tych stwierdza się, iż każda osoba ma prawo do nauki.