Odpowiedzi

2010-02-08T22:51:34+01:00
Czym są grupy społeczne? Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ale pewnie każdy z nas czuje więź, która łączy go z jakąś grupą przyjaciół lub znajomych. Gruba ta jest grupą społeczną. Oznacza to, iż ludzie do niej przynależący są powiązani systemem więzi społecznych lub stosunków społecznych. Jeśli chodzi o więź społeczną jest ona niczym innym jak połączeniem czterech podstawowych rodzajów więzi: poznawczej, emocjonalnej, wartościującej i partycypacyjnej. Więź poznawcza obejmuje wzajemne poznanie się ludzi, czyli stosunki znają się – nie znają się. Więź emocjonalna odnosi się do relacji między ludźmi na płaszczyźnie uczuciowej, czyli po prostu sympatia – niechęć. Więź wartościująca może być pozytywna – negatywna. Natomiast więź partycypacyjna odnosi się do współdziałania między ludźmi, czyli nic innego jak współdziałanie – brak współdziałania.
Grupy społeczne dzielimy na:
a) małe i duże
Podział ten opiera się na kryterium ilościowym. Małe grupy to kilka – kilkadziesiąt osób, opierających się na bezpośrednich kontaktach i więzi osobistej ich członków. Są to np. rodziny, kręgi przyjacielskie. Duże grupy skupiają większą liczbę ludzi; mają złożoną strukturę, gdyż składają się z różnych podgrup. Występują to głównie stosunki pośrednie i bezosobowe. Do takich grup należą np. naród, zbiorowości religijne.
b) pierwotne i wtórne
Podział ten opiera się na rodzaju przynależności charakterze więzi między członkami grupy. Grupy pierwotne to te, do których należymy od urodzenia. Najlepszym przykładem takiej grupy jest rodzina, ale zaliczamy tu także naród. Grupy wtórna to zbiorowość, do której możemy należeć z własnego wyboru.
c) formalne i nieformalne
Podział taki opiera się na typie organizacji wewnętrznej grupy. Grupy formalne to organizacje i instytucje, które mają prawnie określoną strukturę organizacyjną, zakres oraz charakter działalności, czyli posiadają statuty i regulaminy wyznaczające cele i sposoby osiągania tych celów. Do takich grup zaliczamy wojsko, policję, szkoły partie polityczne. Grupy nieformalne działają na zasadach nieuregulowanych przepisami prawnymi. Są to np. grono przyjaciół, koło zainteresowań.
d) w sobie i dla siebie
Podział ten opera się na poziomie świadomości zbiorowej ludzi przynależących do grupy. Grupy w sobie są zbiorami ludzi, którzy posiadają tę samą cechę lub cechy. Czyli wyróżniamy tu grupy ze względu na: płeć, wiek, zawód itd. Grupy dla siebie są zbiorami ludzi, którzy posiadają taką samą cechę lub cechy i mają wykrystalizowaną świadomość grupową.
e) celowe i autoteliczne
Podział ten wywodzi się z rozróżnienia ludzkiego działania. Działanie ma charakter celowy, gdy służy to realizacji zadań i osiągnięcia celów zewnętrznych wobec tego działania. Czyli inaczej grupy celowe służą do osiągnięcia określonych celów. Są to np. szkoły, urzędy, szpitale itd. Grupy autoteliczne są celem samym w sobie. Są to np. kręgi towarzyskie, zabawowe.

Rola społeczna odnosi się jednocześnie do osobowości jednostki, struktury społecznej i kultury. Wyróżnia się trzy rodzaje ról:
a) Rola w sensie opisowym
Rodzaj ten nie jest regulowany przez normy, opiera się na intuicji, spontaniczności i indywidualnej kreatywności ich nosicieli – rola matki, rola dziecka, rola przyjaciela.
b) Rola utożsamiana z przewidywaniem
Na podstawie odgrywanie jednej roli przez dłuższy czas w taki sam lub podobny sposób mogą wykrystalizować się pewne przewidywania dotyczące wypełniania jej – rola członka rodziny, drużyny sportowej.
c) Rola o charakterze ściśle unormowanym przepisami prawnymi, statutami i regulaminami przewidującymi karę za ich łamanie – rola żołnierza, policjanta, ucznia.

Trochę tego się nazbierało, ale zawsze czytajac możesz coś przyciąć :)