1. Równoległobok A' B' C' D' jest podobny do równoległoboku ABCD w skali 2. Pole równoległoboku A' B' C' D' jest równe 36 cm². jakie jest pole tego równoległoboku ABCD

2. Jakie długości maja przekątne rombu o polu 108 cm², który jest podobny do rombu o przekątnych 4cm i 6 cm

' - prim

z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-02-08T19:59:17+01:00
1.
P' - pole równoległoboku A' B' C' D'
P - pole równoległoboku ABCD
k - skala podobieństwa
A' B' C' D' podobny do ABCD
k = 2
k² = 4
P' = 36 cm²
P' / P = k²
36 / P = 4 /*P
36 = 4 * P /:4
P = 36 : 4 = 9 cm²
czyli odp. A

2.
d₁=4cm
d₂=6cm
pole=½d₁d₂=½×4×6=12cm²

108:12=k²
k²=9→k=3

x:4=3
x=12

y:6=3
y=18
odp. przekatne mają: 12 i 18cm