Przetłumacz na angielski ! DAJE NAJ ; P

Karol Wojtyła urodził się 1920 roku w Wadowicach. Był Poetą i poliglotą (porozumiewał się swobodnie w 10 językach), a także aktorem, dramaturgiem i pedagogiem ...Do roku 1963 był metropolitą krakowskim. Wybranie go na papieża w roku 1978 było wielkim zaskoczeniem dla wszystkich.W 1979 roku po raz pierwszy wyruszył na pielgrzymkę do Polski.
Kilka lat później czyli 13. 05. 1981 Ali Agca strzela do Papieża na Placu św.Piotra.Na szczęście Karol Wojtyła wychodzi z tego cało. Dwa lata później Jan Paweł 2 odwiedza go w więzieniu.W 2000 roku papież wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej,Rok później wyruszył na kolejne pielgrzymki do Grecji Syri i Ukrainy.
Odszedł od nas 2. kwietnia 2005

1
Ale gdzie wyruszył pierwszy raz na pielgrzymkę?

Odpowiedzi

2010-02-08T22:11:44+01:00
Karol Wojtyła be bore 1920 year in Wadowice. He was Poet and polyglot ( he communicated in 10 languages freely), and also actor, dramatist and educator ...Till year 1963 he was Cracovian metropolitan. Choosing him on pope in year 1978 was for all great surprise.In 1979 year after once first left on pilgrimage to Poland.
Several years later that is Ali's 13. 05. 1981 Agca shoots to Pope on Square Peter's św..Fortunately Karol Wojtyła goes out from this safely. Two years John later Paweł 2 visits him in prison.In 2000 year pope left on pilgrimage to Holy The ground,Year later left on next pilgrimages to Greece Syri and Ukraine.
He had gone away for us 2. April 2005
1 5 1