Witam proszę o przetłumaczenie tekstu:

1. Jakie uczucia towarzyszyły Pani, gdy po raz pierwszy przekroczyła Pani mury szkoły? Jak wspomina Pani ten moment?

Przede wszystkim byłam dumna, że idę do szkoły. Czułam się jak dorosła, ale zarazem byłam zaniepokojona tym co mnie tu czeka. Sam moment wspominam bardzo ciepło jako czas beztroski i zabawy.


2. Jak długo jest Pani związana z nasza szkołą? Czy może Pani powiedzieć parę słów o waszej wspólnej historii?

Z naszą szkołą jestem związana od wielu lat. Tu zdobywałam nauczycielskie szlify i doświadczenie. Byłam świadkiem wielu ważnych wydarzeń i przeobrażania się szkoły podstawowej w gimnazjum. Z racji tego, że część mojego życia związana jest z tym miejscem to rzeczywiście tworzymy wspólną historię. Myślę, że młodzi ludzie kiedyś w przyszłości będą wspominać stare dzieje i mnie również.


3. Czy pamięta Pani siebie jako uczennicę? Kiedy było łatwiej, za czasów lat młodzieńczych, gdy trzeba było się długo uczyć, czy teraz gdy pełni Pani ważną funkcję?

Trudno jest jednoznaczne odpowiedzieć na to pytanie. Będąc uczennicą często marzyłam, by być dorosłą i samej decydować o wszystkim. Dziś zdarza mi się, że tęsknię za tamtymi beztroskimi czasami, gdy moim jedynym obowiązkiem była nauka, nie licząc wynoszenia śmieci od czasu do czasu itp. Jako dyrektor to ja muszę podejmować wiele decyzji, choć nie jest to łatwe. Nie zawsze jestem z nich w pełni zadowolona, ale cóż nie mam szklanej kuli i nie mogę przewidzieć przyszłości. Uważam, że należę do tej szczęśliwej grupy osób, która współpracuje ze wspaniałymi ludźmi. Gdyby nie oni byłoby trudniej, a tak zawsze mogę liczyć na moją koleżankę – wicedyrektor, nauczycieli i pracowników administracji.


4. Często słyszy się, że każda szkoła ma swoją specyfikę, co charakteryzuje gimnazjum nr ...?

Jesteśmy młodą szkołą – niespełna czterolatką, która dopiero nabiera swojej specyfiki i kształtuje swój charakter. Ale już teraz można stwierdzić, iż na uwagę zasługuje atmosfera panująca w naszej szkole. Cała społeczność często spotyka się na różnorodnych uroczystościach szkolnych. Tradycją gimnazjum stały się festyny. Jestem dumna ze wszystkich osiągnięć szkoły i zawsze podkreślam, że jest to efekt wspólnego wysiłku wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną.


5. Gdyby mogła Pani zmienić jedną rzecz w naszej szkole, nie musząc martwic się o finanse oraz inne przeszkody, co by to było?

Gdybym mogła popuścić wodze fantazji to zmieniłabym funkcjonalność szkoły. Chciałabym basen, najlepiej na najwyższej kondygnacji, by słońce zaglądało tu przez szklany dach. Marzy mi się szkoła w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z wygodnymi windami, podjazdami. Koniecznym jest więcej miejsc do uprawiania sportu dla młodzieży, m.in. kort do gry w tenisa ziemnego.
Jak widzicie potrzeb jest tak wiele, że trudno byłoby mi się zdecydować, którą rzecz wybrać.


6. Co jest ciekawego w roli dyrektora?

Przede wszystkim ciekawe jest to, że przeżywam wiele niespodzianek. Często nie wiem co mnie w szkole zaskoczy. Nie mogę narzekać na nudę i marazm. Przyznam, ze zmagam się czasami z trudnymi sytuacjami, ale jak słodki jest smak sukcesu, gdy uda mi się pomyślnie zrealizować wyznaczone cele. Poznaję wielu ciekawych ludzi zarówno dorosłych jak i młodych.


7. Jakie cechy musi mieć przyszły pracownik?
W pracy stawiam na partnerstwo i wzajemny szacunek. W szkole nie można pracować ‘’ na pół gwizdka ’’ Przede wszystkim musi mieć pozytywne nastawienie, bo to połowa sukcesu powodzenia w pracy. Powinie być otwarty na ludzi i umieć pracować zespołowo. chcieć pracować Musi


8. Co sądzi Pani o nas - młodzieży?

Niesprawiedliwym jest pogląd, iż młodzież z natury jest zła. Jak w każdej grupie musi być pewne zróżnicowanie charakterologiczne. W swoich codziennych kontaktach spotykam w dużej mierze inteligentnych, mądrych, młodych ludzi, pełnych pasji, zainteresowań i ambicji. Gdyby wszyscy chętnie się uczyli i kończyli studia to kto wykonywałby zawody nie wymagające wysiłku intelektualnego? Każdy realizuje się w inny sposób i o to przecież chodzi w społeczeństwie.


9. Czy szkoła jest dla Pani tylko miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, czy czymś więcej?

Oczywiście, że czymś więcej. Jest częścią Waszego życia. Tu przeżywacie smutki i radości, porażki i sukcesy, a to kształtuje osobowość. To w szkole jesteście inspirowani do doskonalenia swoich umiejętności i zdolności. Uczycie się bycia z innymi, by umieć współpracować później w miejscu pracy.


10. Czy może nam Pani zdradzić jakie ma szkoła plany do zrealizowania w najbliższym czasie?

Nauczyłam się w życiu, iż nie należy za wiele planować, zwłaszcza, gdy jest się zależnym od innych. Obecnie ma miejsce wiele zmian w oświacie. Plany szkoły dostosowane są do potrzeb uczniów oraz do wyzwań jakie niesie rozwój cywilizacji i techniki. Mam tu na myśli komputeryzację i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i powinniśmy spełniać wymogi z tym związane.


Dziękujemy za to, że dzięki Pani szkoła jest bardzo przyjazna dla uczniów, za to, że możemy czuć się tu bezpiecznie. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślnego realizowania planów.

Zadanie jest przeznaczone dla użytkowników;
Miyavi : kasiajonas

Jeżeliby ktoś jeszcze umiał przetłumaczyć ten tekst to proszę o wiadomość prywatną...
!!! tekst nie ma być przetłumaczony w tłumaczu internetowym !!!

1

Odpowiedzi

2010-02-09T23:03:47+01:00
1. What feelings accompany you, when I first crossed the walls of your school? How do you mention this moment?

First of all, I was proud that I go to school. I felt like an adult, but at the same time I was concerned about what awaits me here. I recall the very same moment as a time of carefree warmth and fun.


2. How long are you connected with our school? Can you say a few words about your shared history?

With our school, I was bound for many years. Here I gained szlify teacher and expertise. I witnessed many important events and the transformation of the elementary school gymnasium. Because that part of my life is connected with this place is really creating a common history. I think that young people sometime in the future will remember the old history to me as well.


3. Can you remember yourself as a student? When it easier, for the time youthful years, when he had long taught that now that you fully the important function?

It is difficult to clearly answer this question. Being a student often dreamed to be a very adult and decide everything. Today happens to me that I long for those others unselfish at times, when my only responsibility was to learn, not to mention elevating the litter from time to time, etc. As a director I have to make many decisions, but it is not easy. I'm not always with them fully satisfied, but what I have no crystal ball and I can not predict the future. I believe that I belong to this happy group of people who work with great people. Should not they be more difficult, and so I can always count on my colleague - Deputy Director, teachers and administrative staff.

4. One often hears that each school has its own specificity, which is characterized by secondary school No ...?

We are a young school - almost four year old, who only takes on its characteristics and shapes its character. But now we can say that is worth noting atmosphere in our school. The entire community is often found at various school ceremonies. School traditions have become festivals. I am proud of all the achievements of the school and always emphasize that this is the result of a joint effort by all those involved in the school.


5. If you could change one thing in our school, without having to worry about the finances
and other obstacles, what would it be?

If I could loosen the reins of imagination to switch the functionality of the school. I would like a swimming pool, preferably on the top floor to the sun peered through the glass roof here. I dream of a school fully adapted to the needs of disabled people with comfortable elevators, driveways. It is necessary to more places for sport for young people, including Tennis for tennis play.
As you can see there are so many needs, it would be difficult to me to decide which to choose.

6. What is interesting in the role of director?

First of all, it is interesting that I experience many surprises. Often do not know what surprised me at school. I can not complain about boredom and stagnation. I admit that sometimes grapple with difficult situations, but how sweet is the taste of success when I can successfully achieve the stated objectives. I get to know many interesting people, both adults and young people.


7. What qualities must have a future employee?
The work I put on partnership and mutual respect. The school can not work half the whistle''''First of all, must have a positive attitude, because it's half the battle for success in work. Should be open to people and be able to work together. Must want to work


8. What you think about us - young people?

Unfair is the notion that youth is inherently evil. As in each group must be certain characterological differences. In their daily contacts I met largely intelligent, wise, young people, full of passions, interests and ambitions. If everyone is willing to learn and ended up studying the professions who have carried out does not require intellectual effort? Everyone realized in a different way and that's it in society.


9. Does your school is just the place where knowledge is acquired, or something more?

Of course, that much more. It is part of your life. Here are living sorrows and joys, defeats and successes, and it shapes personality. It is the school you are inspired to improve their skills and abilities. You learn to be with others, to be able to work later in the workplace.


10. Can you reveal to us what the school has plans to implement in the near future?

I've learned in life that should not be too much to plan, especially when you are dependent on others. Currently, there is a lot of changes in education. School plans are tailored to the needs of students and the challenges posed by the development of civilization and technology. I am thinking of computers and modern teaching aids. We are a member of the European Union and should meet the requirements associated with it.


Thank you for that, thanks to your school is very welcoming to students, but that we feel safe here. We wish you continued success in their work and successfully implement the plans.
2 3 2