Zadanie 1. Zamień na czas przeszły. Wypisz do zeszytu bezokoliczniki z tłumaczeniami

1. Was passiert - Was …………. ……………………..? Co się stało?
2. Der Arzt operiert Frau Soltau.
Der Arzt …………... Frau Soltau ………………….. Lekarz zoperował panią Soltau
3. Wir besuchen sie im Krankenhaus
Wir …………… sie im Krankenhaus ………………. Odwiedzilismy ją w szpitalu
4. Bestellst du das Essen?
…………….. du das Essen ………………? Czy zamówiłeś jedzenie?
5.Ich vergesse es – Ich ……….. es …………….. – Zapomniałem o tHabt ym
6. Ich verstehe nicht – Ich ……….nicht……………. – Nie zrozumiałam
7. Bezahlen Sie die Rechnung! - ……………. Sie die Rechnung …………….?
Czy zapłacił pan za rachunek?
8. Regina bekommt ein Kind – Regina …………..ein Kind ……………….
Regina urodziła dziecko
9. Tina erzählt das – Tina ……….. das erzählt – Tina opowiedziała o tym


Zadanie 2. Wstaw brakujący czasownik. Wypisz do zeszytu bezokoliczniki wraz z formami przeszłymi czasownika

gemacht / gegessen / gefüttert / genommen / ausgemacht / gewaschen / zugemacht / geputzt / getrunken / aufgeräumt

1.Habt ihr eure Hände ……………………..?
2.Habt ihr die Zähne ……………………...?
3.Habt ihr eure Milch ……………………..?
4.Habt ihr euer Brot ………………………..?
5.Habt ihr eure Schularbeiten ……………………?
6.Habt ihr eure Zimmer …………………………..?
7.Habt ihr den Fernseher ………………………….?
8.Habt ihr die Fenster ……………………………..?
9.Habt ihr eure Medikamente ……………………..?
10.Habt ihr die Katze ………………………………?

2

Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-10-10T18:23:44+02:00
1. Was passiert? - Co mija?
- Was hat passiert? - Co minęło?
2. Der Arzt operiert Frau Soltau. - Lekarz operuje panią Soltau.
- Der Arzt hat Soltau operiert. - Lekarz zoperował panią Soltau.
3. Wir besuchen sie im Krankenhaus. - Odwiedzamy ją w szpitalu.
- Wir haben sie im Krankenhaus besucht. - Odwiedzaliśmy ją w szpitalu.
4. Bestellst du das Essen? - Czy zamawiasz jedzenie?
- Hast du das Essen bestellt? - Czy zamówiłeś jedzenie?
5. Ich vergesse es. - Zapominam to.
- Ich habe es vergessen. - Zapomniałem to.
6. Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem.
- Ich habe nicht verstanden. - Nie zrozumiałem.
7. Bezahlen Sie die Rechnung! - Pani zapłaci rachunek!
- Hat sie die Rechnung bezahlt! - Czy pani zapłaciła rachunek!
8. Regina bekommt ein Kind. - Regina rodzi dziecko. (chociaż bekommen - to znaczy otrzymać)
- Regina hat ein Kind bekommen. - Regina urodziła dziecko.
9. Tina erzählt das. - Tina opowiada to.
- Tina hat das erzählt. - Tina opowiedziała o tym.

passieren - miną
operieren - zoperować
besuchen - odwiedzać
bestellen - zamawiać
vergessen - zapominać
verstehen - zrozumieć
bezahlen - zapłacić
bekommen - otrzymać
erzählen - opowiedzieć

2. gemacht / gegessen / gefüttert / genommen / ausgemacht / gewaschen / zugemacht / geputzt / getrunken / aufgeräumt

- robić / jeść / karmić / brać / wyjąć / umyć / zamknąć / wyczyszczony / wypić / sprzątać

1.Habt ihr eure Hände gewaschen ?
2.Habt ihr die Zähne gewaschen ?
3.Habt ihr eure Milch getrunken ?
4.Habt ihr euer Brot gegessen ?
5.Habt ihr eure Schularbeiten gemacht ?
6.Habt ihr eure Zimmer aufgeräumt ?
7.Habt ihr den Fernseher geputzt ?
8.Habt ihr die Fenster zugemacht ?
9.Habt ihr eure Medikamente genommen ?
10.Habt ihr die Katze gefüttert ?

Bezokolicznik: Forma przeszła:

machen - gemacht
essen - gegessen
füttern - gefüttert
nehmen - genommen
ausmachen - ausgemacht
waschen - gewaschen
zumachen - zugemacht
putzen - geputzt
trinken - getrunken
aufräumen - aufgeräumt
2009-10-10T18:30:44+02:00
1.)
Was passietre
Der Arzt operierte Frau Soltau(albo hat operiet)
Wir haben besucht sie im Krankenhaus
Hast du das Essen bestellt?
Ich habe es vergessen.
Ich habe nicht verstanden.
Haben Sie die Rechnung bezahlt?
Regina hat ein Kind bekommen.
Tina hat das erzählt.

__________________
Drugie

1. gewaschen
2.geputzt
3.gertrunken
4.gegessen
5.gemacht
6.aufgeräumt
7.ausgemacht
8.genommen
9.gefüttert