5. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe.
a) W Afryce występuje bardzo duże zróżnicowanie językowe. ........
b) W krajach afrykańskich dochód narodowy jest wysoki. ........
c) Cechą charakterystyczną gospodarki wielu państw afrykańskich jest duża zależność od górnictwa. ........
8. Wymień główne uprawy Egiptu.

a) ........................................................................................

b) ........................................................................................

c) ........................................................................................

9. Uzupełnij poniższy tekst.

Nigeria jest położona nad .............................................................................. . Podstawą gospodarki tego kraju

jest .............................. i ...................................................................... . Głównym źródłem dochodu narodowego Nigerii

jest eksport ............................................ .

Powierzchnia Afryki wynosi ............................................ . W porównaniu z innymi kontynentami Afryka

ma .............................. rozwiniętą linię brzegową. Około 70% powierzchni kontynentu zajmują ................................. .
4. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Ludność rasy białej zamieszkuje:
a) północną część Afryki,
b) południową część Afryki,
c) środkową część Afryki.

5. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe.
a) Afryka jest kontynentem zasobnym w surowce mineralne. ........
b) Jednym z największych problemów społecznych Afryki jest problem wyżywienia mieszkańców. ........
c) W państwach Afryki trwa wiele konfliktów społecznych i wojen domowych. .......
7. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Lasy namorzynowe to:
a) inna nazwa lasów równikowych,
b) lasy nadmorskie, w których korzenie drzew są odsłaniane w czasie odpływu,
c) lasy na pograniczu lasu równikowego i sawanny.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:46:35+01:00