Odpowiedzi

2010-02-08T21:59:55+01:00
Zadania i skład Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny to organ powołany w 1982r. Czuwa nad tym, by władza ustawodawcza i wykonawcza nie naruszały konstytucji oraz orzeka on o:
- zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją
- zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
- zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją
- zgodności z ustawami i umowami międzynarodowymi
- rozstrzyga spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa
- rozpatruje skargi konstytucyjne.
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 6 lat spośród osób „wyróżniających się wiedzą prawniczą”. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego można być tylko jedną kadencję. Ponowny wybór jest niemożliwy. Prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent RP z grona kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja Trybunału konstytucyjnego trwa 6 lat.
1 5 1
2010-02-08T22:00:29+01:00
Trybunał Konstytucyjny jest organem państwowym.
orzeka w następujących sprawach:
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi,
zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją,
skargi konstytucyjne
zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
sporów pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,
1 5 1