Odpowiedzi

2010-02-08T22:12:15+01:00
Park stanowi obiekt, który wykorzystuje warunki naturalne, charakteryzuje si´ roÊlinnoÊcià
urzàdzonà oraz infrastrukturà umo˝liwiajàcà wypoczynek (aleje, place zabaw,
boiska, Πawki, kawiarnie). Dzieki czesciowo zachowanej strukturze przyrodniczej
peΠni zazwyczaj funkcje ekologiczne. W dyskusji nad rolà parków w mieÊcie najcz´Êciej
rozpatruje si´ aspekt spoΠeczny. SpoÊród funkcji ekologicznych zwykle analizowana
jest funkcja klimatyczna, chocia˝ zaznaczyç trzeba, ˝e szczegóΠowe badania nad kompleksowo
ujmowanymi formami funkcjonowania parków uprawiane sà rzadko, a takie
wΠaÊnie opracowania mogà pomóc w optymalnym ksztaΠtowaniu parków.
2010-02-08T22:13:11+01:00
1.Parki miejskie to są takie miejsca, do których możemy się wybrać by móc sobie odpocząć,pospacerować