1/Co to jest genetyka,
2/Wytłumacz pojęcia :gen i dziedziczność,
3/Kto to był Mendel i czym się zajmował,
4/Co to jest DNA i jaką ma budowę ,gdzie się zajmuje i do czego służy <ROLA>,
5/Co to jest Fenotyp i genotyp,
6/Wymień choroby dziedziczne i krótko je omów ,
7/Co to jest inżynieria genetyczna i w jaki sposób wykorzystuje się je we formacji i medycynie.


proszę żeby odpowiedzi były w punktach i po kolei daje naj ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:13:18+01:00
1/Co to jest genetyka,
nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech
2/Wytłumacz pojęcia :gen i dziedziczność,
gen- odcinek DNA zawierający informację o budowie kompletnej białka
dziedziczeni- przekazywanie potomstwu cech rodziców, zarówno ogólnych jak i inwidualnyche
3/Kto to był Mendel i czym się zajmował,
Był on Czechem. Wstąpił do zakonu. Prowadził doświadczenia na grochu i odkrył znane dzisiaj reguły Mendla dotyczące m.in. czystości gamet.
4/Co to jest DNA i jaką ma budowę ,gdzie się zajmuje i do czego służy <ROLA>,
DNA-kwas deoksyrybonukleinowy
budowa:
-cukier-deoksyryboza
-reszta fosforanowa
-jedna z zasad azotowych: adenina,guanina,cytozyna,tymina
Występuje w: jądrze komórkowym, mitochondriach i u roślin w chloroplastach.)
ROLA:
replikacja ( czyli powielanie)
przechowywanie informacji na temat budowy białek
5/Co to jest Fenotyp i genotyp,
genotyp: zapis wskazujący jakie geny występują u danego osobnika (homo, czy hetero zygota)
fenotyp opis cech organizmu (wysokim niski, gruby itp.)
6/Wymień choroby dziedziczne i krótko je omów ,
-Zespół downa- dodatkowy chromosom 21 (trzy),dzieci majakłopoty z oddychaniem, układem krwionośnym, większy wysunięty jezyk , z\slinienie się
-hemofilia- krew nie krzepnie
-choroba huntingtona- objawia sięokoło 30 roku życia . od małych skurczy prowadzi do śmierci.
-mukowiscytoza- płuca nie są w stanie usuwac wydzieliny.
7/Co to jest inżynieria genetyczna i w jaki sposób wykorzystuje się je we formacji i medycynie.
inż gent.- technika biologii molekularnej pozwalająca analizowac i zmieniac informacje zawarte w DNA

-in vitro
-badanie płodu
-badanie DNA
16 3 16
2010-02-09T14:56:09+01:00
1.nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności - genach
2.gen-podstawowa jednostka dziedziczności, która determinuje powstanie jednego polipeptydu lub kwasów rRNA lub tRNA.
dziedziczność-zespół procesów zachodzących w organizmach żywych w przebiegu powstawania organizmów potomnych, który prowadzi do przekazywania cech organizmów rodzicielskich.
3.austriacki zakonnik i genetyk.Zajmował się badaniami nad dziedziczeniem cech grochu zwyczajnego
4.wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
5.fenotyp-to najogólniej mówiąc zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np. właściwości fizjologiczne, płodność, zachowanie się, ekologię, cykl życiowy, zmiany biologiczne, wpływ środowiska na organizm
genotyp-zespół genów danego osobnika warunkujących jego właściwości dziedziczne
6.Daltonizm
-czasami gen może ulec uszkodzeniu. Nazywa się go wtedy genem zmutowanym.Jeśli ktoś odziedziczy pewne zmutowane geny w chromosomie X, może mieć trudności w dojrzewaniu.
Mutacja
-Kod genetyczny jest wyjątkowo trwały, ale niekiedy może się przydażyć drobna pomyłka i geny ulegają mutacji w chwili kopiowania DNA przed podziałek komórki
7.ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych
6 5 6