Odpowiedzi

  • magg
  • Początkujący
2010-02-09T15:13:34+01:00
Węgorz
pstrag
jesiotr
łosos
troć
sledz
sieja
golec zwyczajny
sardynela atlantycka
sielawa/muranka


narazie mam tyle
24 3 24
2010-02-09T15:20:59+01:00
1.Bardzo mało gatunków ryb pozostaje przez całe swoje życie w jednym miejscu. Ryby wędrują w pojedynkę lub w różnej wielkości stadach - ławicach. Wyróżniamy następujące rodzaje wędrówek: tarłowe, pokarmowe i zimowe. Wszystkie znajdują się w ścisłej współzależności, tj. te z poprzedniego okresu życia ryby, przygotowują jej następny okres.
U większości gatunków ryb rozpoczęcie wędrówki tarłowej jest związane z osiągnięciem określonego stadium gonad* i działalnością gruczołów wydzielania wewnętrznego, dlatego reagują na "niewidzialne" dotąd bodźce środowiska zewnętrznego, wysyłające sygnały do rozpoczęcia takiej wędrówki. Rozpoczęcie podróży na zimowiska wiąże się z nagromadzeniem określonej ilości tłuszczu w ciele oraz spadkiem temperatury wody. Bezpośrednim czynnikiem odpowiedzialnym za rozpoczęcie wędrówki na żerowiska jest zwiększone zapotrzebowanie pokarmowe po wyczerpującym tarle lub długim okresie zimowania.nazwa ryby Fot. M. Zdzienicki.
2.Ichtiolodzy wytypowali dwa podstawowe rodzaje wędrówek ryb: bierne i czynne.
Wędrówki bierne polegają na przemieszczaniu się małego narybku (ewentualnie ikry lub larw) za pośrednictwem prądów, które np. unoszą je w określonym kierunku. Wędrówki takie charakteryzują się stosunkowo małym zasięgiem, chociaż zdarzają się wyjątki - doskonałym przykładem są larwy (Leptocephalus) węgorza europejskiego (Anguilla anguilla), które przemieszczają się z prądem zatokowym z okolic Bermudów do północnych i wschodnich wybrzeży Europy, a których podróż do naszych wód trwa przeszło 3 lata.
Wędrówki czynne polegają na aktywnym poruszaniu się ryb w określonym kierunku na skutek wewnętrznego pobudzenia związkami chemicznymi w określonych warunkach środowiska naturalnego.
Ryby "świadomie podejmują decyzję" o rozpoczęciu swojej wędrówki. Nierzadko sygnałem do rozpoczęcia długiej, niebezpiecznej, a często śmiertelnej podróży jest impuls płynący ze świata natury (np. prąd wodny), który może być zasadniczym czynnikiem kierującym ryby w określone rejony, przy czym stosunek do tego czynnika może być ze strony zwierząt dodatni (jeżeli płyną pod prąd) lub ujemny (gdy płyną z prądem). Dużą rolę odgrywają w tym procesie również takie czynniki zewnętrzne, jak temperatura, światło, zawartość gazów, zasolenie wody oraz zasadniczy czynnik wewnętrzny jakim jest niewątpliwie dojrzewanie płciowe.
Szczegółowy podział wędrówek czynnych to wędrówki diadromiczne, potamodromiczne i oceanodromiczne.nazwa ryby Stornia
3.Wędrówki diadromiczne mają miejsce pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi (morze - jezioro, morze - zalew lub morze - rzeka). Przy takim sposobie przemieszczania się wyróżnimy z kolei wędrówki anadromiczne, tj. takie, które odbywają ryby spędzające większość swojego dorosłego życia w morzu i wędrują następnie do wód słodkich na tarło np.: łosoś szlachetny (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo trutta) i jesiotr zachodni* (Acipenser sturio) i katadromiczne, które przypisane są gatunkom spędzającym większość życia w słodkich wodach śródlądowych, a przemieszczających się dopiero na tarło do mórz, tak jak to robi np. węgorz europejski.
Należy pamiętać, że jesiotr należy do najstarszych żyjących kręgowców zamieszkujących tereny naszego kraju. Przodkowie jesiotra zachodniego zasiedlali tutejsze zbiorniki wodne od okresu dolnej kredy. Wykopaliskowe pozostałości ryb występujących współcześnie odnajdywane są w pokładach archeologicznych eocenu*, a więc okresu sprzed 30 milionów lat p.n.e., dlatego jesiotry uważa się dzisiaj za ryby reliktowe, które dotrwały do czasów obecnych dzięki wykształconym w trakcie rozwoju nieprzeciętnym zdolnościom adaptacyjnym.nazwa ryby Troć Fot. M. Zdzienicki.
4.Wędrówki amfidromiczne polegają na przenoszeniu się ryb z morza do rzek lub odwrotnie, ale nie w celu rozrodu, i dzieje się tak najczęściej tylko u niektórych gatunków babek (w przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego żyją 4 gatunki: babka czarna - Gobius niger; babka mała - Pomatoschistus minutus; babka piaskowa - Pomatoschistus microps) i to jeszcze w określonym stadium ich cyklu życiowego. Wędrówki potamodromiczne zachodzą jedynie w obrębie wód słodkich i polegają na przenoszeniu się z jeziora do rzeki lub na odwrót, a odbywają je najczęściej z krajowej ichtiofauny: brzany (Barbus barbus), świnki (Chondrostoma nasus) i leszcze (Abramis brama).
W środowisku naturalnym zdarzają się i takie wędrówki ryb, których nie da się zaliczyć do żadnego z ww. typów. Mają na nie ogromny wpływ prądy morskie, tzw. cofki spowodowane silnymi sztormami, pływy lub okresowe prądy wywołane dużymi sztormami, ewentualnie przybojem, a niejednokrotnie są tylko przykładem zwykłej ekspansji terytorialnej podyktowanej względami pokarmowymi. Przykładem takiego zjawiska jest obecność w wodach Wisły (aż do zapory we Włocławku, wyjątkowo do Warszawy!) dwóch typowych słonowodnych, bałtyckich płastug z rodziny flądrowatych: gładzicy (Pleuronectes platessa) i storni (Platichthys flesus) oraz nowego "przybysza" zza wschodniej granicy, gatunku zupełnie obcego w krajowej ichtiofaunie, tj. trawianki (Percottus ghlerti) *, przedstawicielki rodziny eleotrowatych, która pierwotnie występowała w dorzeczu Amuru.
Pokonywane przez ryby odległości mają nieraz niewyobrażalne zasięgi, tak jak jest to w przypadku węgorza europejskiego, który w obrębie samych tylko wód krajowych pokonuje dystans kilkuset kilometrów, by następnie przebyć morzem, ok. 7 tys. km (od ujścia naszych rzek) i bezbłędnie odnaleźć stosunkowo niewielki obszar w Morzu Sargassowym, gdzie odbywa tarło.nazwa ryby Brzana .
5.Wiosną wraz ze wzrostem temperatury rozpoczyna się wzmożony ruch we wszystkich jeziorach, rzekach, kanałach i potokach, gdzie na tarło ruszają duże stada płoci (Rutilus rutilus). Podobnie zachowują się również szczupaki (Esox lucius), głowacice (Hucho hucho), lipienie (Thymallus thymallus) i pstrągi (Oncorhynchus mykkis) - pstrąg tęczowy; Salmo morpha fario - pstrąg potokowy) chociaż długość pokonywanych przez nie tras rzadko kiedy w Polsce przekracza kilka - kilkanaście kilometrów. Zdecydowanie dłuższe wyprawy podejmują brzany, świnki i jazie (Leuciscus idus), które pokonują dystans od 50 do nawet 100 km. Jednak niekwestionowaną rekordzistką wśród wszystkich rodzimych gatunków ryb jest wiślana certa (Vimba vimba), która z przybrzeżnych bałtyckich żerowisk znajdujących się w Zatoce Gdańskiej aż do swoich macierzystych tarlisk w Sanie wędruje ponad 800 km. nazwa ryby Węgorz.
6.Jesiotr zachodni - jest anadromiczną rybą wędrowną oraz jedynym przedstawicielem w krajowej ichtiofaunie tzw. ganoidów chrzęstnych, która rozsiedlona jest wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Niestety, gatunek ten występuje bardzo rzadko, a na dodatek w Polsce jest od wielu lat zagrożony całkowitym wymarciem. Sporadycznie zdarzają się pojedyncze sztuki trafiające do przyujściowych odcinków Odry oraz w Zatoce Gdańskiej skąd wchodzą do Wisły. Jesiotr zachodni ponadto należy do największych ryb, jakie możemy spotkać w wodach krajowych. Osiąga długość do 4 m i ciężar ok. 300 kg. Z jesiotrem zachodnim jest jeszcze jeden problem w Polsce, otóż dane archeologiczne i analizy DNA zachowanych szczątków jesiotrów w kraju wykazują, że ok. 1000 lat temu gatunek ten został najprawdopodobniej wyparty przez jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrynchus), który jest tak podobny do zachodniego, że tylko wybitny specjalista jest je w stanie rozróżnić.
Polska, przepisami prawa międzynarodowego jest zobligowana do ochrony i restytucji gatunków będących na wymarciu. Jesiotr zachodni jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową!
7.Gonady - gruczoły rozrodcze.
Parr (znana jest również nazwa presmolt) - narybek ryb łososiowatych, który żyje w rzece przez okres od 2 do 5 lat.
Kelt - to potoczna nazwa potarłowej ryby z gatunku łososiowatych np. troci wędrownej lub łososia szlachetnego.
Eocen - geologiczna epoka starszego trzeciorzędu.
Trawianka - osiąga maksymalnie 25 cm długości. Odżywia się larwami owadów, głównie komarów, stąd w dorzeczu Amuru uważana jest za "biologiczną" broń w walce z malarią. Trawianka została zbadana i opisana przez polskiego badacza - zesłańca Benedykta Dybowskiego.
Reotaksja - ruch żywego organizmu w kierunku źródła bodźców (dodatni), a w stronę przeciwną (ujemny).
8.Gonady - gruczoły rozrodcze.
Parr (znana jest również nazwa presmolt) - narybek ryb łososiowatych, który żyje w rzece przez okres od 2 do 5 lat.
Kelt - to potoczna nazwa potarłowej ryby z gatunku łososiowatych np. troci wędrownej lub łososia szlachetnego.
Eocen - geologiczna epoka starszego trzeciorzędu.
Trawianka - osiąga maksymalnie 25 cm długości. Odżywia się larwami owadów, głównie komarów, stąd w dorzeczu Amuru uważana jest za "biologiczną" broń w walce z malarią. Trawianka została zbadana i opisana przez polskiego badacza - zesłańca Benedykta Dybowskiego.
Reotaksja - ruch żywego organizmu w kierunku źródła bodźców (dodatni), a w stronę przeciwną (ujemny).
9.Smolt - ryba łososiowata spływająca do morza, zaczynająca przybierać szarozielone ubarwienie na grzbiecie i srebrzystobiałe na bokach i brzuchu, jak robi to np. łosoś szlachetny. Smolty troci wędrownej mogą spływać do morza z prędkością dochodzącą do 75 km/dobę. Największa troć wędrowna została odłowiona w Polsce w 1994 roku, mierzyła 125 cm, ważąc 15,9 kg (jednocześnie jest to największa ryba tego gatunku jaka kiedykolwiek została odłowiona w Europie!).
25 3 25
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:25:54+01:00
Karaś
szczupak
wzdęga
leszcz
okoń
ukleja
sum
sandacz
płoć
lin
kleń
karp
jazgarz
brzana
boleń
25 4 25