Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:37:40+01:00
Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest obecnie ruchem powszechnym. Kieruje nim międzynarodowy komitet Czerwonego Krzyża. Siedzibą komitetu jest Genewa. Komitet działa na podstawie swojego statutu oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest on neutralnym pośrednikiem pomiędzy władzami walczących państw, a ofiarami konfliktów zbrojnych i niesie im różnorodną pomoc, m.in. organizuje konwoje z pomocą humanitarną, zabiega o zaopatrzenie ludności w wodę, świadczy pomoc medyczna w szpitalach i punktach sanitarnych, kontroluje warunki życia osób internowanych, pomaga w łączeniu rodzin.
Wszystkie krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kierują się zasadami:
-humanitaryzmu
-Bezstronności
-Neutralności
-niezależności
-dobrowolności
-jedności
-powszechności

Polski Czerwony Krzyż (PCK) powstał w kwietniu 1919r. Zawsze prowadził intensywną działalność związaną z profilaktyką zdrowotną, szkoleniem sanitarnym, popularyzacją zasad udzielania pierwszej pomocy, krwiodawstwem. Funkcje swe pełnił także w czasie ostatniej wojny i okupacji.
Bezcenne są osiągnięcia PCK w ustaleniu losu ofiar wojen, poszukiwaniu i łączeniu rodzin, poszukiwaniu dzieci wywiezionych z kraju w czasie wojny.
Obecnie PCK prowadzi m.in. działalność oświatowo-zdrowotną (propaguje higieniczny tryb życia, honorowe krwiodawstwo, szkoli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zajmuje się patologiami społecznymi), udziela pomocy rodzinom dotkniętym klęskami żywiołowymi i katastrofami, ludziom ubogim, bezrobotnym, przewlekle chorym, a także zapewnia osobom starszym i samotnym pomoc i opiekę w ich własnych domach.