Podane wyrazy podziel na sylaby. wyróżnij samogłoski, które nie tworzą sylaby (nie są zgłoskotwórcze).

euforia -
oaza -
eufemizm -
oleander -
automat -
wschodnioeuropejski -
boreasz -
pauza -
zamiauczał -
repertuar -
teatr -
austriacki -
koreański -
laureat -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:24:59+01:00
Euforia – e-u-fo-ria
oaza – o-a-za
eufemizm – e-u-fe-mizm
oleander – o-le-an-der
automat – a-u-to-mat
wschodnioeuropejski – wschod-nio-e-u-ro-pej-ski
boreasz – bo-re-asz
pauza – pau-za
zamiauczał – za-mia-u-czał
repertuar – Re-per-tu-ar
teatr – te-atr
austriacki – a-u-stria-cki
koreański – ko-re-ań-ski
laureat – la-u-re-at


12 2 12