Odpowiedzi

2010-02-09T17:40:04+01:00
Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych zajmuje istotne miejsce w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych. Podyktowana jest ona zarówno interesem narodowym poszczególnych państw, jak i świadomością uniwersalności wartości ogólnoludzkich. Straty wyrządzone dobrom kultury jakiegokolwiek narodu stanowią uszczerbek w dziedzictwie kulturalnym całej ludzkości. Stąd też troska o ochronę dóbr kultury, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i utratą bezpowrotną na skutek konfliktu zbrojnego, ale również klęsk żywiołowych, należy do podstawowych powinności państw i społeczeństw. Doświadczenia historyczne dowodzą, że zniszczenia dorobku kulturalnego państw i narodów na skutek działań zbrojnych towarzyszyły wszystkim kolejnym epokom. Mieliśmy, a co trzeba podkreślić ciągle mamy do czynienia z grabieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektów nieruchomych, a także ruchomych będących dziedzictwem minionych pokoleń. Obok zniszczeń spowodowanych tzw. „koniecznością wojenną” mamy niestety do czynienia bardzo często z działaniami celowymi nakierowanymi na zniszczenie dorobku, tradycji, śladów przeszłości, często stanowiących świadectwo odrębności poszczególnych społeczeństw, narodów czy grup etnicznych i religijnych. Istotnym przeobrażeniom rzutującym na skalę i zakres zniszczeń uległy środki walki, broń, sposoby jej wykorzystania jak też coraz bardziej totalny charakter wojen i konfliktów zbrojnych. Skutki prowadzonych wojen uświadomiły ludzkości konieczność podjęcia działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturalnego. Prawo zwyczajowe, chroniące poszczególne obiekty czy rejony, okazało się niestety mało skuteczne. Stąd też konieczność podjęcia prac kodyfikacyjnych normujących tę sferę działań. W roku 1954 została zwołana w Hadze specjalna konferencja zakończona podpisaniem 14 maja Konwencji o Ochronie Dóbr Kultury w Razie Konfliktu Zbrojnego, regulaminu wykonawczego oraz protokołu. Uzgodniono również znak rozpoznawczy na oznaczenie obiektów stanowiących dobra kultury i mający chronić je przed celowym zniszczeniem. Konwencja Haska z 1954 r. zobowiązuje strony do szanowania dóbr kulturalnych położonych zarówno na ich terytorium, jak i na terytorium innych stron, powstrzymania od jakichkolwiek ataków na nie oraz używania dóbr kulturalnych i ich bezpośredniego otoczenia, a także środków przeznaczonych do ich ochrony dla celów, które mogłyby wystawić je w razie konfliktu zbrojnego na zniszczenie lub uszkodzenie. Ponadto strony zobowiązały się do zakazania wszelkich aktów kradzieży, rabunku lub bezprawnego przywłaszczania oraz aktów wandalizmu wobec dóbr kulturalnych i do zapobiegania takim aktom, do niestosowania rekwizycji wobec tych dóbr, jak również do niestosowania wobec nich aktów odwetu. Niezwykle istotną sprawą jest fakt, że Konwencja Haska z 1954 r. dostrzega konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony dóbr kulturalnych w okresie poprzedzającym ewentualny konflikt zbrojny. Przykładowo w art. 28 nakłada na strony obowiązek wprowadzenia do swego ustawodawstwa karnego przepisów dotyczących ścigania i karania osób, które dopuściły się naruszenia jej postanowień. Nie mniej doniosłe jest przyjęcie założenia, iż do postanowień Konwencji trzeba się stosować również wobec stron, które tej Konwencji nie podpisały (a więc sił zbrojnych, rządów i grup rozłamowych, jeśli państwo, w którym taki konflikt się toczy, jest stroną tych dokumentów), gdy oświadczą one, że przyjmują postanowienia Konwencji i je stosują. Konwencja Haska z 1954 r.
3 2 3
2010-02-09T17:46:32+01:00
-Konwencja O ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, podpisana 14 maja 1954r. w Hadze.
-Konwencja Haska z 4 maja 1954r, sprawy ochrony tych dóbr uregulowano ustawą O ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962r.
-Międzynarodowy Rejestr Dóbr Kultury Objęty Ochroną Specjalną, prowadzony przez dyrektora generalnego UNESCO- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury.
2 3 2