Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T00:22:14+01:00
I. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w następujących związkach chemicznych i jonach:

1. H3PO4 H-> +I; P-> +V; O-> -II
2. Ca3(PO4)2 Ca-> +II; P-> +V; O-> -II
3. PH3 P-> -III; H-> +I
4. P2O7 P-> +V; O-> -II

Ogólnie to trzeba zapamiętać, że wodór jest zazwyczaj na +I, a tlen na -II (oprócz nadtlenków, wtedy tlen jest na -I).
Dla pierwszej cząsteczki: H3PO4. Cząstka ma ładunek 0 - nie jest jonem, więc suma wszystkich stopni utlenienia pomnożona przez ilość atomów musi być równa 0.
Na przykładzie będzie lepiej widoczne:
H3PO4 - wodór zawsze +I, tlen -II
więc układamy równanie: 3*(+1)+X+4*(-2)=0, gdzie X to stopień utlenienia fosofru
obliczamy X=5, więc fosfor występuje na +V stopniu ultenienia.

A dla jonu [P2O7]4-
2*X+7*(-2)=-4
X=5 (+v stopień utlenienia)


II.

1) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
3 Cu + HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O
-> 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

2) HClO3 + H2SO3 → H2SO4 + HCl

Stopnie utlenienia:

dla HClO3 : H → +1, O → -II, Cl → +V

Dla H2SO3 : H → +1, O → -II, S → +IV

Dla H2SO4 : H → +1, O → -II, S → +VI

Dla HCl : H → +1, Cl → -1

Z powyższego zapisu wynika, że w wyniku reakcji zmienił się stopień utlenienia siarki oraz chloru.

Możemy zapisać równania połówkowe:

S+IV → S+VI + 2 e-

Cl+V + 6 e- → Cl-1

Dobieramy mnożniki dla tych reakcji: są nimi odpowiednio liczby 3 i 1, co możemy zapisać:

3S+IV → 3 S+VI + 6 e-

Cl+V + 6 e- → Cl-1

Sumarycznie: Cl+V + 3 S+IV → 3 S+VI + Cl-1

Współczynniki pochodzące z sumarycznego zapisu dwóch równań połówkowych można wpisać następnie do wyjściowego równania reakcji.

HClO3 + 3 H2SO3 → 3 H2SO4 + HCl


3) a) CnH2n+2 + [(3n+1)/2]O₂ --> (n)CO₂ + (n+1) H₂O
b) CnH2n+2 + (n+½) O₂ --> (n)CO+ (n+1)H₂O
c) CnH2n+2 + (½*n+½)O₂ --> (n)C + (n+1)H₂O
2 3 2