Odpowiedzi

2010-02-09T19:20:49+01:00
Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odnoszcego si, choby
w czci, do kwestii preambuły obejmuje okres od 17 padziernika 1997 roku, tj.
od wejcia w ycie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.1 Ju od 1989 roku
w odniesieniu do ustawodawstwa daje si zauway wyrany odwrót od zamieszczania
tego elementu w aktach normatywnych. Minła swoista „moda” na
preambuły, cho całkowicie z nich nie zrezygnowano2, powołuje si jednak na
nie orzecznictwo. Szczególn rol w tym zakresie przypisa naley orzecznictwu
Trybunału Konstytucyjnego, który niejednokrotnie zajmował si problematyk
roli wstpu do aktów normatywnych „zwłaszcza wówczas, gdy […] dył
do ustalenia wartoci systemu prawnego, na którym został ten system zbudowany”.
3
1 Dz. U. nr 78, poz. 483.
2 Patrz bliej – M. Stefaniuk: Wstpy do ustaw i ich rola w polskim ustawodawstwie w latach
1989–2002, [w:] Pastwo. Prawo. Myl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi
Leopoldowi Seidlerowi w dziewidziesit rocznic urodzin, Lublin 2003, s. 243–261.
3 J. Oniszczuk: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, s. 19.
A N N A L E S
U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D OW S K A
L U B L I N – P O L O N I A
1 1 1