Odpowiedzi

2010-02-10T13:26:23+01:00
Reggae (wym. rege) – styl we współczesnej muzyce rozrywkowej wywodzący się z Jamajki. Niezwykły rozwój przeżył pod koniec lat 50., a także od momentu uzyskania przez Jamajkę niepodległości w 1962. Stanowi najbardziej charakterystyczny gatunek muzyki jamajskiej.

Reggae jest popularne w środowisku ruchu Rastafari. Jej historia sięga ponad 400 lat wstecz do wczesnych czasów afrykańskiego niewolnictwa. Na muzykę reggae wpływ miała tradycja nyabinghi oraz gatunki muzyczne takie jak: calypso, blues, mento, liczne rytmy afrykańskie, indyjskie raga, soca, ju-ju, salsa, muzyka Indian Południowej Ameryki, ska, rumba, cumina-burru, samba i inne. Ewolucja muzyki reggae prowadziła przez szereg różnych gatunków: mento, ska, bluebeat, rocksteady. Po raz pierwszy terminu "reggae" użył w 1967 Toots Hibbert. Istnieje kilka hipotez co do pochodzenia tego terminu. Jedna z nich mówi że pochodzi ono od słowa Regga, nazwy plemienia mieszkającego nad jeziorem Tanganika. Bob Marley twierdził że słowo to ma pochodzenie hiszpańskie i oznacza "króla muzyki". Z kolei Hux Brown, weteran jamajskich studiów nagraniowych podaje wersję według której jest to po prostu opis rytmu, dowcipne słowo które oznacza nierówny rytm i zmysłowe brzmienie.


Reggae (pronounced regen) - style of contemporary music entertainment derived from Jamaica. Extraordinary growth experienced in the late 50s, as well as from the time when the Jamaica's independence in 1962. Is the most characteristic species of Jamaican music.

Reggae is popular in the environment movement Rastafari. Its history goes back over 400 years back in the early days of African slavery. To music influenced by reggae Nyabinghi tradition and genres such as calypso, blues, mento, a number of African rhythms, Indian raga, soca, ju-ju, salsa, South American Indian music, ska, rumba, Cumin-burru, samba and other . The evolution of reggae music led by a number of different species: mento, ska, Bluebeat, rocksteady. For the first time the term "reggae" used in 1967, Toots Hibbert. There are several hypotheses as to the origin of the term. One of them says that it comes from the word Regga, the name of a tribe living on Lake Tanganyika. Bob Marley argued that this word has a Spanish origin and means "the king of music." In turn, HUX Brown, the veteran Jamaican recording studios is given according to which version is simply a description of the rhythm, witty word that means the uneven rhythms and sensuous sound.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:26:49+01:00
Reggae - in present amusement music taking out with Jamaica style. The unusual development survived under end of years 50., and since moment of obtainment by Jamaica of independence in 1962. State also the the most characteristic species of Jamaican music. The evolution of music of reggae led by row of different species: mento, ska, bluebeat, rocksteady. He after once first deadline of "reggae" used in 1967 the Toots the Hibbert.The music of reggae be connected from sound nieodłącznie, which not only aesthetical dimension has but also cultural. This with problem sound joins, the name of money transfer what be defined. That is such the kind the words, which can call out the power their sound the transformation in perception of surrounding us world. Tale about Africa, about her tradition and culture, they make up main plot reggae shadows. Listening them - one remind me this which was, different find out about this. And so as musicians create the own plots of money transfer, so listeners, all together and each and every, own visions have and interpretations. The ambiguity of tale inflicts, that every can comprehend without trouble main plots rastafariańskiego shadows. And this, that they the współwystępują, state the just creature of music of reggae. And therefore it can sound she in different places of world with even strength and perfection. Reggae - in Jamaican slang "patois" marks something frightfully poor, wild, but also something unusually stately. full pride and freedom. The music of reggae in Poland appeared on breakthrough of summers 70. and 80. XX age. It recognise, that first formation which she used in her works Jamaican rhythms punk Brigade was Crisis - Robert Brylewskiego and Thomas Lipińskiego. Different connected with this current teams used Stylistykę this also - Deadlock and TILT. Decisive he was however year 1983 year when this remembered R. Brylewski put first team of reggae - Israel. They came into being briefly then: Gedeon Jerubbaal, R. A. P., Bakszysz and Daab. First texts in Polish reggae concerned almost exclusively Babylon, and so bad, spoilt through money the and power of civilization of west, what it in our case treated the most often to you communist.

Po Polsku
Reggae -styl we współczesnej muzyce rozrywkowej wywodzący się z Jamajki. Niezwykły rozwój przeżył pod koniec lat 50., a także od momentu uzyskania przez Jamajkę niepodległości w 1962. Stanowi najbardziej charakterystyczny gatunek muzyki jamajskiej. Ewolucja muzyki reggae prowadziła przez szereg różnych gatunków: mento, ska, bluebeat, rocksteady. Po raz pierwszy terminu "reggae" użył w 1967 Toots Hibbert.Muzyka reggae związana jest nieodłącznie z brzmieniem, które ma nie tylko wymiar estetyczny, ale również kulturowy. Z problemem brzmienia wiąże się to, co określane jest mianem przekazu. Czyli taki rodzaj słów, które mocą swego brzmienia mogą wywoływać przeobrażenia w postrzeganiu otaczającego nas świata. Opowieści o Afryce, o jej tradycji i kulturze, stanowią główny wątek przesłania reggae. Słuchając ich - jedni przypominają sobie to, co było, inni dowiadują się o tym. I tak jak muzycy tworzą własne wątki przekazu, tak słuchacze, wszyscy razem i każdy z osobna, mają własne wizje i interpretacje. Wieloznaczność opowieści sprawia, że każdy może pojąć bez trudu główne wątki rastafariańskiego przesłania. A to, że one współwystępują, stanowi właśnie istotę muzyki reggae. I dlatego może ona rozbrzmiewać w różnych miejscach świata z równą siłą i doskonałością. Reggae - w slangu jamajskim "patois" oznacza coś przeraźliwie biednego, dzikiego, ale zarazem coś niezwykle godnego. pełnego dumy i wolności. Muzyka reggae w Polsce pojawiła się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Uznaje się, że pierwszą formacją która użyła jamajskich rytmów w swoich utworach była punkowa Brygada Kryzys - Roberta Brylewskiego i Tomasza Lipińskiego. Stylistykę tę wykorzystywały również inne zespoły związane z tym nurtem - Deadlock i TILT. Przełomowy był jednak rok 1983 rok kiedy to wspomniany R. Brylewski założył pierwszy zespół reggae - Izrael. Krótko potem powstały: Gedeon Jerubbaal, R.A.P., Bakszysz i Daab. Pierwsze teksty w polskim reggae dotyczyły prawie wyłącznie Babilonu, a więc złej, popsutej przez pieniądz i władzę cywilizacji zachodu, co w naszym przypadku odnosiło się najczęściej do państwa komunistycznego.
2 3 2