1.Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania:
Większość zjawisk kształtujących pogodę i klimat występuje w...
a) termosferze. b) mezosferze. c) troposferze. d) stratosferze.

2.Wyjaśnij, dlaczego w okolicach równika występują obfite opady atmosferyczne.

3. Przyporządkuj osadom atmosferycznym opisy warunków, w jakich powstają.
A. szadź . . . . .
B. szron . . . . .
C. rosa . . . . .

a) Powstaje w dodatniej temperaturze powietrza na skutek skroplenia pary wodnej w zetknięciu
z wychłodzonym podłożem.
b) Tworzy się podczas opadów atmosferycznych w wyniku zamarzania kropelek mżawki
lub deszczu na silnie wychłodzonym podłożu.
c) Tworzy się w mgliste, mroźne dni, kiedy przechłodzone kropelki wody z mgły zamarzają
na cienkich, wychłodzonych przedmiotach.
d) Powstaje w ujemnej temperaturze powietrza na skutek resublimacji pary wodnej w zetknięciu
z wychłodzonym podłożem.

4.Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Wody słone stanowią 50% objętości hydrosfery. . . . . .
b) Oceanem, który zajmuje największą powierzchnię, jest Ocean Indyjski. . . . . .
c) Przyczynami największego zasolenia wód wszechoceanu w strefie zwrotnikowej są intensywne parowanie i bardzo małe opady atmosferyczne. . . . . .
d) Siły przyciągania Księżyca i Słońca powodują powstawanie pływów morskich. . . . . .

5.Określ, w której porze roku rzeki rejonu Morza Śródziemnego niosą najwięcej wody.
Uzasadnij swoją odpowiedź.

6.Dopasuj podane nazwy mórz do odpowiedniego typu.
Morze Koralowe, Morze Arabskie, Morze Bałtyckie
wewnątrzkontynentalne – .........................................................................................................................................................................
międzywyspowe – .........................................................................................................................................................................................
przybrzeżne – ....................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:34:50+01:00
1c 2 W okolicy równika występują obfite opady atmosferyczne, ponieważ tam jest duża siatka geograficzna
3sadź: b
szron:d
rosa:a
4aF
bF
cP
dP
6 Morze Koralowe: wewnątrzkontynentalne
Morze Bałtyckie: wewnątrz kontynentalne
Morze Arabskie przybrzeżne –
4 3 4