Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T16:42:49+01:00
Estonia- republika parlamentarna
Łotwa-republika parlamentarna
Hiszpania-monarchia parlamentarna
Monako-monarchia konstytucyjna
Norwegia-monarchia konstytucyjna
Wielka Brytania-monarchia parlamentarna
Francja-republika konstytucyjna
Niemcy-republika federalna
Polska-demokracja parlamentarna
Austria-republika federalna
3 2 3
  • kzd
  • Początkujący
2010-02-10T19:59:20+01:00
Estonia
Republika, funkcje głowy państwa sprawuje prezydent. Władza ustawodawcza w rękach jednoizbowego parlamentu – Zgromadzenia Państwowego (Rigikogu), liczącego 101 deputowanych, wybieranych na cztery lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd.

Łotwa
Obowiązuje konstytucja z 1922, znowelizowana w 1993. Republika wielopartyjna z jednoizbowym parlamentem - Sejmem liczącym 100 miejsc. Parlamentarzyści sprawują urząd przez 4 lata. Parlament posiada uprawnienie wyboru prezydenta, który, za aprobatą legislatury, dokonuje wyboru premiera i członków rady ministrów.

Hiszpania
Monarchia konstytucyjna, głową państwa jest król. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu (Cortes Generales): 350-osobowego Kongresu Deputowanych (Congreso de los Diputados) i 255-osobowego Senatu (Senado), częściowo nominowanego. Funkcjonuje 23-osobowa Rada Państwa (Consejo de Estado) będąca najwyższym organem konsultacyjnym.

Monako
Konstytucyjna monarchia dziedziczna (od 1962) z parlamentem – Radą Narodową z 18 miejscami (członkowie wybierani na pięcioletnią kadencję).

Norwegia
Wielopartyjna monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem – Stortingiem ze 165 miejscami (czteroletnia kadencja).

Wielka Brytania
Wielopartyjna monarchia dziedziczna, system parlamentarno-gabinetowy, dwuizbowy parlament - Izba Gmin z 659 miejscami i Izba Lordów z 1 223 miejscami.

Francja
Republika parlamentarna, funkcje głowy państwa sprawuje prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na siedmioletnią kadencję. Organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament. Izba niższa – Zgromadzenie Narodowe o pięcioletniej kadencji liczy 577 deputowanych, w skład izby wyższej – Senatu wchodzi 321 członków.

Niemcy
Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Bundestag z 662 miejscami (czterolenia kadencja), Bundesrat z 69 miejscami.

Austria
Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem – Zgromadzeniem Związkowym (Bundesversammlung). Izba niższa – Rada Narodowa (Nationalrat) składa się ze 183 deputowanych, wybieranych na 4 lata, izba wyższa – Rada Związkowa (Bundesrat) składa się z 65 osób, mianowanych przez parlamenty krajowe. Głową państwa jest prezydent powoływany w wyborach powszechnych na 6 lat. Władzę wykonawczą pełni rząd z kanclerzem związkowym na czele, mianowany przez prezydenta, odpowiedzialny przed Radą Narodową. Kraje związkowe, dzielące się na powiaty i gminy, mają autonomię, parlament (Landtag), rząd (Landesrat) ze starostą na czele oraz własną konstytucję.

I na deser Polska

emokracja parlamentarna- ustrój polityczny, w którym największą władzą był parlament mający kontrolę nad rzadem i prezydentem. Był to ustrój wielopartyjny.

W 1919 roku powstał w Polsce Sejm, który był najwyższą władzą i uchwalił tzw. Konstytucję Małą, w której władzę przejmował rząd i Naczelnik Państwa. Konstytucja ta była tymczasowym aktem prawnym regulującym ustrój polityczny Polski. Wprowadzała ona podział władzy na Sejm Ustawodawczy, którego wolę miał wykonywać prezydent oraz Rada Ministrów, która nie posiadała niezależnych od Sejmu uprawnień (dwuizbowość rządu). Następnie uchwalono Konstytucję marcową (1921), która była podstawą ustroju II rzeczypospolitej. Na jej mocy powstał trójpodział władzy:

-władza ustawodawcza to Sejm i Senat, wybierany w powszechnym głosowaniu (kadencja na 5 lat)

-władza wykonawcza to prezydent i rząd

-władza sądownicza należała do sądów niezależnych; była to osobna władza, niezależna od rządu i prezydenta. Konstytucja wprowadziła w ten sposób prawdziwą niezawisłość sądów.

-Prezydent był wybierany przez Sejm i Senat, jego kadencja trwała 7 lat

-konstytucja gwarantowała również szeroki wachlarz praw obywatelskich.

Założone w tym czasie partie: PPS, Komunistyczna Partia Polski, Hromada, Zgromadzenie Narodowe, partie mniejszości narodowych.

Pozdrawiam ;)
2 3 2