Odpowiedzi

2010-02-10T16:44:05+01:00
Ok.3000r p.n.e.- Powstanie starożytnego Egiptu.
1750r p.n.e.- Powstanie kodeksu Hammurabiego Hammurabiego w Babilonii
753r p.n.e.- Założenie Rzymu
334r p.n.e.- Początek podbojów Aleksandra Wielkiego( upadek Persji)
216r p.n.e.- Bitwa pod Kannami w trakcie wyprawy Hannibala na Rzym( druga wojna Rzymu z Kartaginą)
44r p.n.e.- Śmierć Juliusza Cezara
395r n.e.- Podział Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią, tj. Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu i
zachodnią ze stolicą w Rzymie
476r n.e.- Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Koniec starożytności i początek średniowiecza
622r n.e.- Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Powstanie religii muzułmańskiej~ islam
800r n.e.- Koronacja Karola Wielkiego na cesarza- państwo Franków najsilniejsze w Europie
966r- Chrzest Polski
1000r- Zjazd Gnieźnieński- przyjazd cesarza Ottona III, uznanie Bolesława Chrobrego równemu królom.
1025r- Koronacja B. Chrobrego na pierwszego króla Polski
1096r- Początek pierwszej wyprawy krzyżowej. Rycerstwa Europy Zachodniej przeciwko Turkom w celu
zdobycia Ziemi Świętej
1123r- Podporządkowanie Pomorza Zachodniego przez księcia Bolesława Krzywoustego
1138r- tzw. Testament Krzywoustego- podział Polski na dzielnice
1226r- Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1309r- Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
1320r- Koronacja W. Łokietka- koniec rozbicia dzielnicowego Polski
1364r- Założenie Akademii Krakowskiej
1385r- Unia Polski z Litwą w Krewie- postanowienie o małżeństwie Jagiełły z Jadwigą i chrzcie Litwy
1410r- Bitwa pod Grunwaldem
1444r- Bitwa pod Warną. Śmierć W. Warneńczyka i klęska sił polsko- węgierskich wojnie z Turcją
1453r- Upadek Konstantynopolu, zdobytego przez Turków i koniec średniowiecza
1492r- Odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
1517r- Wystąpienie M. Lutra- początek reformacji w Europie~ religia protestancka
1525r- Hołd Pruski- Albert Hohenzollern składa hołd Zygmuntowi Staremu
1627r- Bitwa pod Oliwą- rozgromienie floty szwedzkiej i odblokowanie Gdańska
1648r- Wybuch powstania Chmielnickiego
1655r- Potop szwedzki
1683r- Odsiecz Wiedeńska
1773r- I rozbiór Polski (
1776r- Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
1789r- Wybuch Wielkiej Rewolucji we Francji
1793r- Drugi rozbiór Polski
1795r- III rozbiór Polski
1797r-Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem J.H. Dąbrowskiego
29/30.XI.1830r- Wybuch powstania listopadowego
1848r- Wiosna Ludów w Europie
1853r- Wojna Krymska
1860r- Wyprawa 1000 Garibaldiego- efekcie zjednoczenie Włoch
22/23.I.1863r- Wybuch powstania styczniowego
1870r- Wojna francusko- pruska
1871r- Zjednoczenie Niemiec
1905r- Klęska Rosji w wojnie z Japonią
1916r- Bitwa pod Verdun
1917r- Rewolucja lutowa w Rosji
1918r- Zakończenie I Wojny Światowej
1920r- Bitwa Warszawska
1933r- Przejęcie władzy przez Hitlera w Niemczech
1936r- Wybuch wojny domowej w Hiszpanii
1938r- Konfederacja w Monachium
1.IX.1939r- Atak Niemiec Hitlerowskich na Polskę
17.IX.1939r- Atak Rosji sowieckiej na Polskę
776r p.n.e.- Pierwsze igrzyska w Olimpii
972r n.e.- Bitwa pod Cedynią
1519-1522r- Wyprawa Ferdynanda Magellana
1605r- Bitwa pod Kircholmem
1733r- Traktat między Rosją, Austrią i Prusami
1VIII.-2X.1944r- Powstanie Warszawskie
2010-02-10T17:19:09+01:00
476- upadek cesarstwa zach.rzymskiego
966- chrzest Polski
972- bitwa pod Cedynią
1000- zjazd w Gnieźnie
1002-18- wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie
1025- Koronacja Chrobrego
1109- bitwa pod Głogowem i Psim Polem
1116- przyłączenie Pomorza Gd.
1124- zwierzchnictwo P. nad Pom. Szczeciń.
1138- testament Krzywoustego
1226- K. Mazowiecki sprowadza Krzyżaków
1320- zjednoczenie kraju, koronacja Łokietka
1308- Krzyżacy biorą Pom. Gdańskie
1331- bitwa pod Płowcami z Krzyżakami
1339- proces polsko- krzyżacki w Wawie
1363- pokój z Krzyżakami w Kaliszu
1364- założenie Akademii Krakowiskiej
1370- koniec dynastii Piastów
1385- unia P. z Lit. w Krewie
1410- Grunwald
1414-18- sobór w Konstancji, Paweł Włotkowic
1444- bitwa pod Warną
1453- upadek Konstantynopola
1454-66- wojna 13letnia; odz. Pom Gdań.
1492- odkrynie Ameryki
1498- podróż Da Gamy do Indii
1519-22- 1 podróż dookoła świata
1525- hołd pruski
1569- unia Lubelska
1596- przeniesienie stolicy do Wawy
1655-60- potop Szwedzki
1648- powstanie Chmielnickiego
1772- I rozbiór
1793- II rozbiór
1795- III rozbiór
1791- konstytucja 3 maja
1794- powstanie kościuszkowskie
1797- utworzenie Legionów we Wł.(Heniek D.)
1807- utworzenie Księstwa Wa-wskiego
1815- królestwo P.; kongres wiedeński
1830- powstanie listopadowe
1863- powstanie styczniowe
1914-18- I WŚ
1882- powstanie trójprzymierza (Ni.; Au-W; Wł.)
1904-07- trójporozumienie (Wlk.B.; Fr.; Ros.)
1918- święto niepodległości
1917- rewolucja lutowa i październikowa
1933- dojście Hitlera do władzy
1922- faszyzm we Włoszech
1945- koniec wojny