Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T23:43:28+01:00
Katalog praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka
-prawo do życia (art. 2)
-zakaz tortur (art. 3)
-zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4)
-prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5)
-prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6)
-zakaz karania bez ustawy (art. 7)
-poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)
-wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9)
-wolność słowa (art. 10)
-wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11)
-prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12)
-prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)
-zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14)Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC) – umowa międzynarodowa z dziedziny ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).