A) Korzystając z podręcznika i atlasu,porównaj dwa wybrane morza.
Morze Morze
Bałtyckie Czerwone
Położenie
geograficzne

Typ morza (otwartość)

Głębokość

Powierzchniowe
prądy morskie

Pływy

Temperatura

Zasolenie

b) Sformułuj,na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej mórz,zależności zachodzące między podanymi cechami akwenów morskich.
1.Między położeniem geograficznym a temperaturą wód.
________________________________________________________
2.Między temperaturą wody a jej zasoleniem.
________________________________________________
3.Między prądami morskimi a temperaturą wody i jej zasoleniem.
________________________________________________________
4.Między otwartością akwenu a pływami morskimi.
____________________________________________

1

Odpowiedzi

2010-02-10T21:11:11+01:00
(MB) - Morze Bałtyckie
(MC) - Morze czerwone

Położenie:
(MC) - położone w strefie równikowej, na granicy Afryki i Azji Mniejszej (pólwyspu Arabskiego)
(MB) - położone w strefie umiarkowanej, na północ od centrum Europu

Typ morza (otwartość):
(MC) - bardzo słaby dopływ wód słodkich do morza, jest to morze zamknięte, połączone z oceanem cieśniną
(MB) - morze zamknięte, połączone z oceanem płytkimi cieśninami duńskimi

Głębokość:
(MC) - morze głebokie, spowodowane jest to biegnącą dnem doliną ryftu
(MB) - morze płytkie

Pływy:
w obu morzach pływy są praktycznie znikome w porównaniu do otwartego morza lub oceanu

Temperatura:
(MC) - bardzo wysoka temperatura, oscylująca w okolicach 30 stopni celsjusza
(MB) - temperatura umiarkowana, słaba przepustowość z oceanem powoduje wzrost temperatury w stosunku do oceanu

Zasolenie:
(MC) - bardzo duże
(MB) - małe

1. Im położenie bardziej zbliżone do równika tym większa temperatura.
Im bardziej zamknięte morze, tym większa temperatura.
2. Im wyższa temperatura wód, tym większe zasolenie.
4. Im większa otwartość akwenu, tym większe pływy morskie.
1 5 1