Przetłumacz:
The Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridges in the United States. Completed in 1883, it connects the New York City boroughs of Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. At 5,989 feet (1825 m), it was the longest suspension bridge in the world from its opening to 1903, the first steel-wire suspension bridge.
Originally referred to as the New York and Brooklyn Bridge, it was dubbed the Brooklyn Bridge in an 1867 letter to the editor of the Brooklyn Daily Eagle, and formally so named by the city government in 1915. Since its opening, it has become an iconic part of the New York skyline. It was designated a National Historic Landmark in 1964.
The Brooklyn Bridge opened to great fanfare in May 1883. The names of John Roebling, Washington Roebling, and Emily Warren Roebling are inscribed on the structure as its builders.

Construction began on January 3, 1870. The Brooklyn Bridge was completed thirteen years later and was opened for use on May 24, 1883. The Brooklyn Bridge might not have been built had it not been for the assistance of Emily Warren Roebling, who provided the critical written link between her husband, Washington Roebling (the Chief Engineer), and engineers on-site.[8] Most history books cite Washington Roebling's father John Roebling and Washington Roebling as the bridge’s builders. Early into construction, however, John Roebling’s foot slipped into a group of pylons from the shake of an incoming ferry. This badly crushed his toes, causing those toes to be amputated, leaving him incapacitated; he later died of an infection related to his injury and leaving his son, Washington Roebling, in charge of the bridge. The actual construction started under the younger Roebling. Not long after taking charge of the bridge, Washington Roebling suffered a paralyzing injury as well, the result of decompression sickness. This condition plagued many of the underwater workers, in different capacities, as the condition was relatively unknown at the time and in fact was first called "caisson disease" by the project physician Dr. Andrew Smith.

2
To wszystko jest o Brooklyn Bridge

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-10T19:33:51+01:00
Brooklyn Bridge jest jednym z najstarszych mostów zawieszenia w Stanach Zjednoczonych. Ukończony w 1883 roku, łączy w Nowym Jorku dzielnic miasta na Manhattanie i Brooklynie w obejmującym East River. W 5989 stóp (1825 m), był to najdłuższy most wiszący na świecie od jego otwarcia do roku 1903, pierwsze stali most wiszący przewód.
Pierwotnie dalej w Nowym Jorku i Brooklyn Bridge, to nazwano Brooklyn Bridge w 1867 list do redaktora Brooklyn Daily Eagle i oficjalnie nazwany tak przez władze miasta w 1915 roku. Od momentu otwarcia, to stał się charakterystycznym część panoramę Nowego Jorku. Został wyznaczony National Historic Landmark w 1964 roku.
Brooklyn Bridge wielką pompą otwarto w maju 1883. Nazwiska Jana Roebling, Washington Roebling, Emily Warren Roebling są wpisane w strukturę jego budowniczych.

Budowa rozpoczęła się w dniu 3 stycznia 1870. Brooklyn Bridge została zakończona trzynaście lat później została otwarta do użytku 24 maja 1883. Brooklyn Bridge nie mógł być zbudowany, gdyby nie za pomocą Emily Warren Roebling, która przedstawiła krytyczne pisemnej związek pomiędzy mężem, Washington Roebling (główny inżynier), a inżynierowie na miejscu. [8] Większość książek historycznych cytowania Washington Roebling ojca Jana Roebling i Washington Roebling jako budowniczych mostu. Wczesne do budowy, jednak stopa John Roebling's spadł do grupy pylony z wstrząsnąć o przychodzących prom. To źle zgniecione palce, powodując tym palce do amputacji, zostawiając go niesprawne; później zmarł na zakażenie związane z jego szkodę i pozostawiając swego syna, Washington Roebling, za mostem. Sama budowa rozpoczęła się za młodszych Roebling. Niedługo po przejęciu mostu, Washington Roebling poniesionej szkody paraliżującego, jak również, w wyniku choroby dekompresyjnej. Warunek ten boryka się wiele podwodnych pracowników, w różnych pojemnościach, jako warunek był stosunkowo mało znany w momencie, w rzeczywistości po raz pierwszy o nazwie "choroba keson" lekarz projektu dr Andrew Smith.

Proszę

Dasz najjjj plisssss

dzieki
2 5 2
2010-02-10T19:35:25+01:00
Brooklyn Bridge jest jednym z najstarszych mostów zawieszenia w Stanach Zjednoczonych. Ukończony w 1883 roku, łączy w Nowym Jorku dzielnic miasta na Manhattanie i Brooklynie w obejmującym East River. W 5989 stóp (1825 m), był to najdłuższy most wiszący na świecie od jego otwarcia do roku 1903, pierwsze stali most wiszący przewód.
Pierwotnie dalej w Nowym Jorku i Brooklyn Bridge, to nazwano Brooklyn Bridge w 1867 list do redaktora Brooklyn Daily Eagle i oficjalnie nazwany tak przez władze miasta w 1915 roku. Od momentu otwarcia, to stał się charakterystycznym część panoramę Nowego Jorku. Został wyznaczony National Historic Landmark w 1964 roku.
Brooklyn Bridge wielką pompą otwarto w maju 1883. Nazwiska Jana Roebling, Washington Roebling, Emily Warren Roebling są wpisane w strukturę jego budowniczych.

Budowa rozpoczęła się w dniu 3 stycznia 1870. Brooklyn Bridge została zakończona trzynaście lat później została otwarta do użytku 24 maja 1883. Brooklyn Bridge nie mógł być zbudowany, gdyby nie za pomocą Emily Warren Roebling, która przedstawiła krytyczne pisemnej związek pomiędzy mężem, Washington Roebling (główny inżynier), a inżynierowie na miejscu. [8] Większość książek historycznych cytowania Washington Roebling ojca Jana Roebling i Washington Roebling jako budowniczych mostu. Wczesne do budowy, jednak stopa John Roebling's spadł do grupy pylony z wstrząsnąć o przychodzących prom. To źle zgniecione palce, powodując tym palce do amputacji, zostawiając go niesprawne; później zmarł na zakażenie związane z jego szkodę i pozostawiając swego syna, Washington Roebling, za mostem. Sama budowa rozpoczęła się za młodszych Roebling. Niedługo po przejęciu mostu, Washington Roebling poniesionej szkody paraliżującego, jak również, w wyniku choroby dekompresyjnej. Warunek ten boryka się wiele podwodnych pracowników, w różnych pojemnościach, jako warunek był stosunkowo mało znany w momencie, w rzeczywistości po raz pierwszy o nazwie "choroba keson" lekarz projektu dr Andrew Smith.
2 5 2