Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T09:03:11+01:00
Państwo Wielkomorawskie:powstało w IX w na terenie Moraw.Panowała w nim dynastia Mojmirowiców.Okres największego rozkwitu przezywa w 2 połowie IX w za panowania książąt Rościsława i Świętopełka.W 863 r Rościsłwa zwraca się do cesarza bizantyjskiego z prośbą o przyslanie misjonarzy w celu zaprowadzenia w kraju chrześcijanstwa.Cesarz wysłał na Morawy dwóch braci CYRYLA i METODEGO.Działalnośc Cyryla i Metodego wywołała sorzeciw biskupów niemieckich.Na początku X w państwo wielkomorawskie upadło na skutek najazdu Węgrów.

Państwo Czeskie:Po upadku państwa wielkomorawskiego na terenie Czech i Moraw powstało państwo czeskie.Rządziła nimi dynastia Przemyślidów.Stolicą była praga.Czesi również byli narażeni na ataki Niemców ,którzy chcieli zagarnąć ich terytorium.Książę czeski Bolesław I /929-972 /musiał uznać zwierzchnictwo cesarza niemieckiego Ottona I .W kościele czeskim dawna liturgia słowianska/wprowadzona przez Cyryla i Metodego/ została usunięta.W jej miejsce biskupi niemieccy wprowadzili obrządek łaciński.

Ruś Kijowska:
Na obszarach Słowianszczyzny wschodniej istniały w IX w dwa państwa:Nowogród na północy i Kijów na południu.Pod koniec IX w państwa te połączyły się i powstało duże państwo ruskie-RUŚ KIJOWSKA.Państwem rządziła dynastia RURYKOWICZÓW.Ruś Kijowska utrzymywała kontakty handlowe z Bizancjum.Stamtąd też książę kijowski Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w 988r.Po śmierci Włodzimierza Wielkiego jego synowie rozpoczęli walke o sukcesje po nim.Brak silnej władzy przyczynił się do klęski Rusi podczas najazdu tureckiego w pierwszej połowie XIII wieku.