Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T17:07:22+02:00
Był poniedziałek, kiedy moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie i spytała czy chciałabym iść na koncert. Nie chciałam iść, ponieważ musiałam się uczyć, ale przyjaciółka przekonała mnie, aby iść, ponieważ miała dwa bilety, więc zgodziłam się. Następnego dnia poszłyśmy na koncert. Zaczął się o oo. Nigdy nie byłam na tego typu koncercie, więc byłam bardzo podekscytowana. Siedziałam, słuchałam i oglądałam z dużą uwagą. Wszystko mi się podobało i byłam bardzo zadowolona. Kiedy skończyła się pierwsza część koncertu, ludzie wstali i klaskali, ja też. Zaczęłam machać do artystów, ponieważ wszystko mi się podobało. Ku mojemu zdziwieniu nikt nie odpowiedział mi machaniem, więc pomyślałam,:”Jacy oni zarozumiali, nawet nie pomachają, kiedy widzowi się podoba". Nagle jeden z mężczyzn zaczął machać do mnie. Byłam zszokowana, ponieważ on machał do mnie, wiem to na pewno. Wiedziałam to wtedy, i wiem to teraz. Ale zaraz była przerwa i wszystko wróciło do normalności. Po przerwie oglądałam drugą część koncertu, też bardzo mi się podobało. Koncert skończył się około oo. i wszyscy artyści wyszli na scenę. Ludzie tak jak poprzedni wstali i klaskali. Ja jeszcze przesz chwilę siedziałam, ale kiedy już miałam wstać zobaczyłam, że ten sam mężczyzna macha do mnie. Kiedy wstałam i spojrzałam na niego, on już przestał machać. W tym samym czasie zaczęłam machać do niego, a on natychmiast zaczął machać do mnie. Też na mnie patrzał. Nie wiem, co się stało, ponieważ nagle poczułam, że zakochałam się w nim. To było bardzo dziwne uczucie, coś jakby strzała, która trafiła prosto w moje serce. Myślę, że on poczuł to samo. Wyszłam i pomyślałam:"Jestem zakochana, to niemożliwe, żebym się w nim zakochała". Muszę dodać, że artyści byli z innego państwa. Nie będę mówić, z jakiego kraju byli, ale są oni naszymi sąsiadami. Kiedy wróciłam do domu, myślałam tylko o nim. Nie mogłam długo zasnąć, a kiedy obudziłam się następnego dnia przyrzekłam sobie, że go znajdę. Co powiedziałam, to zaczęłam robić. Aczkolwiek do dnia dzisiejszego ciągle go szukam, i nikt nie chce mi pomóc. Prosiłam wiele osób o pomoc, ale oni nie chcą albo nie mogą mi pomóc. Ale myślę, że któregoś dnia znajdę go. Jak śpiewa Reni Jusis:"W końcu Cię znajdę, znajdę Cię, w końcu znajdę, jestem coraz bliżej wiem...". Tak, znajdę go i powiem mu jak długo go szukałam i jak bardzo go kocham. Tak, to był najpiękniejszy dzień w moim życiu, nigdy nie zapomnę tego dnia, i zawsze będę go kochać, nawet, jeśli go nie znajdę, tak myślę.


Was Monday, when my friend called me and asked if I would go to the concert. I did not want to go, because I had to learn, but a friend convinced me to go because she had two tickets, so I agreed to. The next day we went to the concert. Began at oo. I have never been to such a concert, so I was very excited. I sat, listened and watched with great attention. Everything I liked and I was very pleased. When she finished the first part of the concert, people stood up and applauded, me too. I started waving to the artists, because everything I liked. To my surprise, no one answered, waving me, so I thought: 'What they are conceited, pomachają not even when the audience likes. "Suddenly, one of the men began waving to me. I was shocked, because he waved to me, I know this for sure . I knew then, and I know it now. But then a break and everything was back to normal. After the break, watched the second part of the concert, I also very pleased. The concert ended around oo. and all the artists went on stage. People like former stood up and applauded. I have the past while sitting, but once I did get up I saw that same man waving to me. When I stood up and looked at him, he has ceased to wave. At the same time, started waving to him, and he immediately began waving to me. Looked at me. I do not know what happened, because suddenly I felt fell in love with him. It was a very strange feeling, something like an arrow, which went straight into my heart. I think he felt the same . I went out and I thought: "I'm in love, it is impossible for me to be in love with him." I must add that the artists were from another country. I will not say what country they were, but they are our neighbors. When I returned home, I thought Only about it. I could not sleep long, and when I woke up the next day promised myself that I find him. What I said, it began to do so. However, to date still looking for him, and nobody wants to help me. I asked many people for help, but they did not want or can not help me. But I think that one day I find him. As Hilary Duff sings, "In the end I find you, find you, in the end I find I am getting closer I know ...". Yes, I find it and tell him how long he was looking for and how much you love him. Yes, it was the most beautiful day of my life, I will never forget that day, and I will always love him, even if you do not find, I think so.
9 3 9