Głównym tureckim zwyczajem weselnym jest tak zwane ‘match-making’, co można dosłownie przetłumaczyć jako robienie dopasowania. Zanim chłopak i dziewczyna poznają się, rodzina chłopaka idzie z propozycją do rodziny dziewczyny, którą wybrali dla syna. Przy takim obrocie spraw, para poznaje się po zaręczynach. Obecnie ten zwyczaj stracił na popularności. Postępuje się według niego tylko w niektórych wioskach.

Oświadczyny
W kulturze tureckiej oświadczyny są nie mniej ważne niż samo małżeństwo. Rodzina przyszłego pana młodego wysyła wiadomość przez osobę, którą obie rodziny znają dobrze albo przez reprezentanta rodziny (młodą kobietę). Matka dziewczyny wysyła odpowiedź w ten sam sposób, po dyskusji ze swoim mężem. Potem, przyszły pan młody razem z dwoma najstarszymi członkami swojej rodziny i swoimi najbliższymi krewnymi (mała grupa) biorą kwiaty, czekoladki albo trochę innych słodyczy i idą do domu przyszłej panny młodej, żeby zrobić oficjalne oświadczyny. W kulturze islamskiej czwartek i piątek wieczorem są uważane za najbardziej sprzyjające dni tygodnia, więc takie wizyty są składane w te dni. Słowami: „Z rozkazu Allaha, przez wolę proroka, prosimy waszą córkę, żeby wyszła za naszego syna” ojciec chłopaka albo jakiś inny mężczyzna z rodziny robi oświadczyny. Matka dziewczyny pyta ją ostatni raz, co o tym myśli. Jeśli dziewczyna nie zgadza się na małżeństwo, matka też nie. Gdy dziewczyna się zgadza, mówi do swoich rodziców: jak sobie życzycie. Gdy rodzina dziewczyny przyjmie oświadczyny, najwyższy czas żeby napić się tureckiej kawy przygotowanej przez przyszłą pannę młodą. W niektórych regionach zamiast kawy podaje się ‘sorbet’. Na niektórych obszarach jest tradycja, że przyszła panna młoda przygotowuje kawę z solą zamiast cukru. Jeśli przyszły pan młody wypije taką kawę bez narzekania, uznaje się, że będzie dobrym mężem. Spotkanie kończy się wybraniem daty umowy (agreement) albo ceremonii zaręczyn.

Umowa i ceremonie zaręczyn
W ustaloną datę rodzina pana młodego przygotowuje prezenty dla dziewczyny i wysyła je do niej. Panna młoda dumnie pokazuje je przyjaciołom i krewnym. Ceremonia umowy może różnić się pomiędzy regionami, ale zwykle to ceremonia, w której uczestniczą tylko mężczyźni. Umowa jest osiągana po modlitwach. Potem, ceremonia zaręczyn odbywa się przy udziale obu stron. W zależności od funduszy rodzin, to może być raczej prosta ceremonia albo wspaniała ceremonia w jakimś luksusowym salonie weselnym. Zwykle ceremonia zaręczyn odbywa się za dnia. Każdy tańczy ‘halay’ (rodzaj tańca w koło), inne tańce ludowe i dobrze się bawi przy akompaniamencie lokalnych muzyków. Kiedy rozrywki zbliżają się ku końcowi, odbywa się sama ceremonia. Matka pana młodego daję w prezencie pannie młodej pierścionek zaręczynowy i zaręczynowy podarek. Następnie, wszyscy goście ze strony pana młodego robią to samo. Później, kolej na krewnych panny młodej, żeby dać swoje prezenty. Kiedy ta część ceremonii się kończy, ręce, nadgarstki, palce i szyja dziewczyny są zakrywane złotem i w celu pokazania swojej radości, powinna w tym tańczyć. Wtedy ceremonia się kończy. Wszystkie prezenty są ostrożnie pakowane. Ponadto, absolutnie podstawową sprawą jest to, żeby pamiętać, kto dał ten czy tamten prezent, ponieważ kiedy przyjdzie kolej danej osoby na małżeństwo, powinno się sprezentować podobną rzecz.Noc henny
Według tureckiej tradycji wesele trwa trzy dni. Pierwszego dnia posag panny młodej jest przewożony do domu pana młodego, a następnie do domu, gdzie nowożeńcy będą mieszkać. To raczej malownicza ceremonia. Ludzie zatrudnieni, żeby przetransportować dobra prezentują pięknie embroided ręczniki i chusteczki. Na przedzie pojazdu przewożącego posag są muzycy grający na bębnie i tamburynie. Zanim dojadą do miejsca przeznaczenia, dobra są przewożone gdziekolwiek młoda para będzie mieszkała po ślubie. Tego samego albo następnego dnia, krewni panny młodej pomagają zaaranżować wszystkie dobra w domu. Następny dzień jest dniem hamamu panny młodej. Panna młoda, jej przyjaciółki i krewne wszystkie razem idą na hamam (łaźnia turecka). Myją się tam i palą kolorowe świece. Po tym jak panna młoda wyjdzie z hamamu jej głowa jej uroczyście zakrywana pięknie embroided shawl. Wieczorem tego samego dnia odbywa się noc henny. Ceremonia ta jest tylko dla kobiet. Lokalni muzycy zabawiają gości, podczas gdy henna jest przygotowywana. Kiedy henna jest gotowa, a zabawa odbywa się na całego, panna młoda jest ubierana w strój narodowy – ‘bindally’. Siedzi w środku tłumu, a jej głowa jest zakryta czerwonym embroided shawl. Muzycy i gości zaczynają śpiewać tradycyjne smutne pieśni w celu doprowadzenia panny młodej i jej rodziców do płaczu. W tym samym czasie, matka panny młodej albo inna starsza kobieta z rodziny nakłada hennę na ręce młodych dziewczyn. Potem, trwają tańce.

Ślubny ‘bundle’
Jest tradycja kupowania ubrań przed zaręczynami albo ślubem i trzymania ich w tak zwanym ślubnym ‘bundle’. Rodzina pana młodego zwykle kupuje gdzieś od trzech do pięciu kostiumów, bielizny i butów dla panny młodej i wysyła je do niej razem ze ślubnym ‘gown’ i kostiumem na Noc Henny (‘bindally’). Rodzina panny młodej robi to samo dla pana młodego.

Następnego dnia po Nocy henny jest ślub. Pan młody jedzie do domu panny młodej samochodem pięknie udekorowanym kwiatami w towarzystwie orszaku weselnego i muzyków grających na bębnach i tamburynach. Zanim panna młoda opuści dom, jej ojciec albo starszy brat wiąże jej talię ‘scarlet ribbon’ jako symbol dziewictwa. Następnie orszak weselny przemieszcza się do miejsca, gdzie odbędzie się ceremonia zaślubin.

Obecnie wesela odbywają się zwykle w specjalnych weselnych salonach. Tam młoda para ma szansę mieć ceremonię ślubu cywilnego, jeśli jeszcze nie mieli. Gdy ta część dobiegnie końca, zabawę zaczyna pierwszy taniec panny młodej i pana młodego! Muzycy grając nowoczesną i ludową muzykę, zapraszają dziewczyny i chłopców na zmianę do przyłączenia się do tańca na parkiecie. Nowożeńcy zostają na parkiecie przez cały czas, zabawiając innych gości. Następnie wszyscy są zapraszani do uczestnictwa w następnej części wieczoru – ceremonii obdarowywania. Wszyscy goście gratulują parze ich wielkiego dnia i dają im w prezencie złote monety albo pieniądze, przypinając je do ich ubrań. Kiedy nowożeńcy wychodzą z salonu, ludzie rzucają pieniądze, słodycze i ryż nad ich głowami. Potem, orszak weselny towarzyszy im w drodze do ich domu. W niektórych regionach panna młoda nie może wejść zanim nie stłucze butelki albo doniczki, miski na progu? (treshold). Pan młody jest zwykle wpychany do domu przez przyjaciół, kopiących go w dupę. Jest trochę tradycji ‘nocy nowożeńców’.


Może ktos to przetłumaczyć ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T20:46:39+01:00
He is a main Turkish wedding custom so-called ‘ match-making ’ what it is possible literally to translate as doing fitting. Before the boy and the girl meet, the family of the boy is going with the proposal to the family of the girl which they chose for the son. At such the turn of events, the couple is meeting after the engagement. At present this custom lost on the popularity. They are acting according to him only in some villages.


Marriage
Proposal in the Turkish culture the marriage proposal is not less important than very marrańskie. The family of the future bridegroom is sending the message by the person which both families are knowing well or by the representative of the family (young woman). The mother of the girl is sending the reply in the same way, after discussion with her husband. Then, future bridegroom with two oldest members of one's family and one's close relatives (small group) they are holding flowers, chocolates or a few other sweets and they are going home of future bride in order to make the official marriage proposal. n the Islamic culture Thursday and Friday are an evening weekdays regarded most favourable, so such visits are being payed in these days. With words: „ from the order of the Allah, through the will of the prophet, we ask your daughter to marry our son ” the father of the boy or some other man from the family are doing the marriage proposal. The mother of the girl is asking her for the last time, what is thinking about it. If girl not that's correct to the marriage, mother also not. When the girl agrees, he is talking to his parents: how you wish yourselves. When the family of the girl accepts the proposal, it's about time in order to drink the Turkish coffee prepared by a future bride. They instead of the coffee are announcing in some regions ‘ sorbet ’. There is a tradition in some areas, that a future bride is preparing the coffee with the salt instead of the sugar. If the future bridegroom drinks such a coffee without complaining, they acknowledge that he will be a good husband. The meeting is ending with choosing the date of the agreement (agreement) or of ceremony of the engagement.of the engagement into the fixed date the family of the bridegroom is preparing presents for the girl and he is sending them to her. A bride proudly is showing them kith and kin. The ceremony of the agreement can differ between regions, but usually it is a ceremony in which only men are participating. The agreement is being achieved after prayers. Then, the ceremony of the engagement is held at the participation of both sides. Depending on funds of families, it can be rather straight the ceremony or the wonderful ceremony in some luxury wedding living room. The ceremony of the engagement is usually held by day. Everyone is dancing ‘ halay ’ (type of the dance around in circles), other folk dances and is having a good time at accompaniment of local musicians. When entertainment is drawing to an end, very ceremony is held Mother of the bridegroom I am giving an engagement ring and the engagement gift in the present to a bride. Next, all guests on the part of the bridegroom are doing it alone. Later, railways on female relatives of a bride in order to give one's presents. When the ceremony is running out of this part, hands, wrists, fingers and the neck of the girl are being covered with gold and with a view to showing one's joy, should in it dance. Then the ceremony is ending. All presents cautiously are being packed. Moreover, completely in order to remember, who gave is an essential matter the one whether that present, since when railways of a given person will come to the marriage, it is necessary to present with similar rzecz.Noc of henna according to the Turkish tradition the wedding lasts three days. Of the first day the dowry of a bride is being transported home of bridegroom, and then home, where newly-weds will live. It is rather a picturesque ceremony. Employed people in order to transport goods are presenting nice embroided towels and handkerchieves. On the front of the vehicle transporting the dowry there are musicians playing the drum and the tambourine. Before they reach the destination, goods are being transported anywhere at all the young couple will live after the marriage ceremony. The same or of next day, relatives of a bride are helping to arrange all goods at home. The next day is a day hamamu of bride. A bride, her friends and female relatives all are going along the time on hamam (Turkish bath). They are washing themselves there and colour spark plugs consume. All over it as a bride he/she will leave around hamamu her head for her ceremonially covered nice embroided shawl. With evening of the same day a night of henna is being served. This ceremony is only for women.Local musicians are keeping the guests entertained, while henna is being prepared. When henna is ready, and the party is held to all over, a bride is being dressed in the national dress – ‘ bindally ’. He is sitting in the middle of the crowd, and for her the head is covered red embroided shawl. Musicians and traditional sad songs are starting singing guests with a view to reducing to tears a bride and her parents. In the same time, the mother of a bride or other older woman from the family are putting henna on hands of young girls. Then, a dance lasts.


There is a tradition of buying clothes before the engagement or the marriage ceremony and keeping them in the so-called better half ‘ bundle ’. The family usually buys the bridegroom somewhere from three to five costumes, the underwear and shoes for a bride and is sending them to her with the better half ‘ gown ’ and with costume for the Night of Henna (‘ bindally ’). The family of a bride is doing it alone for the bridegroom.

Of next day there is a marriage ceremony after the Night of henna. The bridegroom is going home of bride on car nice decorated flowers in the company of the wedding procession and musicians playing drums and tambourines. Before a bride vacates the house, for her the father or the one's elder brother are tying the waist for her ‘ scarlet ribbon ’ as the symbol of the virginity. Next the wedding procession is moving to the place, where a wedding ceremony will be held.


At present weddings are usually held in special wedding living rooms. There the young couple has a chance to have the ceremony of a civil marriage, if not yet they had. When this part comes to an end, the first dance of a bride and the bridegroom is starting the party! Musicians playing the modern and folk music, are inviting girls and boys in turns to join the dance on the parquet. Newly-weds are staying on the parquet all the time, entertaining other guests. Next everyone are being invited for the participation in the next section of the evening – of ceremony of giving.All guests are congratulating steam on their great day and they are giving in the present them gold coins or money, pinning them to their clothes. When newly-weds are leaving the fair, people are throwing money, sweets and the rice above their heads. Then, the wedding procession is accompanying them on the way to their house. In some regions a bride cannot enter before he breaks the bottle or the flowerpot, bowls on the threshold? (treshold). The bridegroom is usually pushed home by friends, kicking him in the ass. A bit of a tradition is feeling ‘ of night of newly-weds ’.


licze na naj