Odpowiedzi

2010-02-10T21:02:28+01:00
Przyczyny degradacji i niszczenia gleb w Polsce

Degradacja gleb następuje na skutek wylesiania gruntów, przejmowania ich na cele nie produkcyjne (nie rolnicze i leśne), na skutek pustynnienia kontynentów, odłogowania, procesów erozyjnych i skażeń chemicznych . Niszczenie gleby także wiąże się z przekształceniami wywoływanymi przez zasolenie, zakwaszenie i skażenie metalami ciężkimi.
Działalność górnicza i składowanie odpadów to przyczyny degradacji gleb na terenach górniczych i przemysłowych. Zjawisko to występuje w większym nasileniu na terenach południowo – zachodnich naszego kraju.
Degradacja chemiczna powodowana jest przez opad suchy i mokry zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Szczególnie duża ilość zanieczyszczeń spływa wraz w opadami. Są to kwasy (węglowy, siarkowy, azotowy) ora tlenki metali i węglowodory.Degradacja chemiczna powodowana jest przez stosowanie środków chemicznych w produkcji rolniczej, chemicznym zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg, awariom zbiorników magazynujących związki chemiczne i w czasie ich transportu.
Degradacja biologiczna powstaje na skutek zmniejszenia się aktywności mikroorganizmów czynnych w podstawowych procesach glebowych. Wywołana może być ona nadmiernym zasoleniem, skażeniem chemicznym gleb, zmniejszeniem zasobów humusowych, osuszeniem i wielu innymi przyczynami.